Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 190-TC

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 1946 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Chiếu chỉ các nghị định ngày mồng 02 tháng 9 năm 1865, 16 tháng 02 năm 1868, mồng 01 tháng giêng năm 1896, mồng 01 tháng 12 năm 1924 thiết lập những phòng thu thuế trước bạ ở Sài gòn và ấn định khu vực thẩm quyền của phòng giấy ấy;
Chiếu chỉ nghị định ngày mồng 01 tháng giêng năm 1901, thiết lập phòng thu thuế trước bạ ở Đà nẵng và ấn định khu vực thẩm quyền của phòng giấy ấy;
Theo lời đề nghị của ông Giám đốc sở Văn tự và Điền thổ;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Tạm thời thêm vào khu vực thẩm quyền của sở Văn tự Đà nẵng, những tỉnh Phan rang, Khánh hòa, Bình thuận, Phan thiết, Nha trang và Đà lạt.

Điều 2. - Những điều trái với nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. – Ông Giám đốc sở Văn tự và Điền thổ thi hành nghị định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 Phạm Văn Đồng