Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

NGÂN HÀNG QUỐC GIA
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 188-NĐ-NH

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 1957 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI HAI CHI ĐIẾM NGÂN HÀNG NGHĨA QUỲ VÀ ĐÔ LƯƠNG THÀNH PHÒNG DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG VÀ THÀNH LẬP HAI PHÒNG DOANH NGHIỆP NGÂN HÀNG DIÊN-YÊN-QUỲNH VÀ NAM-HƯNG-NGHI TRỰC THUỘC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NGHỆ AN

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM

Căn cứ Sắc lệnh số 15-SL ngày 06-5-1951 thiết lập Ngân hàng Quốc gia Việt nam;
Căn cứ Nghị định số 94-TTg ngày 27-5-1951 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết tổ chức Ngân hàng Quốc gia Việt nam;
Theo đề nghị của ông Trưởng Chi nhánh Ngân hàng Nghệ An.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: - Nay đổi hai Chi điếm Ngân hàng Nghĩa - Quỳ và Đô lương (Nghệ an) thành Phòng Doanh nghiệp Ngân hàng kể từ ngày 15 tháng 5 năm 1957.

Điều 2:  - Thành lập thêm hai Phòng Doanh nghiệp Ngân hàng Diễn- Yên- Quỳnh và Nam- Hưng- Nghi trực thuộc Chi nhánh Ngân hàng Nghệ An kể từ ngày 15-5-1957.

Điều 3: - Phạm vi hoạt động và biên chế của 4 Phòng Doanh nghiệp Ngân hàng có tên trên quy định như sau:

- Nghĩa - Quỳ trong hai huyện: Nghĩa Đàn và Quỳ Châu với 16 cán bộ, công nhân viên.

- Đô Lương trong 4 huyện: Tương Dương, Con Cuông, Đô Lương và Thanh Chương với 25 cán bộ, công nhân viên.

-  Diễn – Yên- Quỳnh trong 3 huyện: Diễn Châu, Yên Thành và Quỳnh Lưu với 27 cán bộ, công nhân viên.

- Nam- Hưng – Nghi trong 3 huyện: Nam Đàn, Hưng Nguyên và Nghi Lộc với 12 cán bộ, công nhân viên.

Điều 4: - Các ông Chánh văn phòng, Giám đốc Vụ Kế toán thuộc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam và Trưởng Chi nhánh Ngân hàng Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM
 
 
 
 
Lê Viết Lượng