Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 176-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 1957 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

TRẢ VỀ XÃ VÕ CƯỜNG HUYỆN VÕ GIÀNG, TỈNH BẮC NINH, THÔN XUÂN Ổ TRƯỚC ĐÂY ĐÃ SÁT NHẬP VÀO XÃ VÂN TƯƠNG, HUYỆN TIÊN DU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Sắc lệnh số 21-SL ngày 12 tháng 2 năm 1950 ấn định thủ tục thiết lập và sửa đổi địa giới các đơn vị hành chính;
Căn cứ Nghị định số 75-TTg ngày 01 tháng 3 năm 1951 tái lập thị xã Bắc ninh;
Căn cứ các Nghị định số 1088-TTg ngày 19 tháng 10 năm 1956 và số 078-TTg ngày 09-3-1957 sửa đổi lại địa giới thị xã Bắc ninh;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay trả về xã Võ cường (huyện Võ giàng tỉnh Bắc ninh): thôn Xuân ổ trước đây đã sát nhập vào xã Vân tương (huyện Tiên du)

Điều 2. – Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

 


 
Phan Kế Toại