Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 174-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

THÀNH LẬP VỤ LÃNH SỰ TẠI BỘ NGOẠI GIAO

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Theo đề nghị của các ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập tại Bộ ngoại giao một Vụ lãnh sự thay cho Phòng Lãnh sự.

Điều 2. – Vụ Lãnh sự có nhiệm vụ giúp Bộ lãnh đạo về mọi mặt công tác lãnh sự trong nước và ngoài nước.

Điều 3. – Các ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phan Kế Toại