Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 168-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

CẤM XUẤT, NHẬP KHẨU BẠCH KIM VÀ CÁC LOẠI ĐÁ QUÝ.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chiếu điều lệ tạm thời số 709-TTg ngày 21-3-1956 về quản lý ngoại hối;
Chiếu nghị định số 631-TTg ngày 13-12-1955 về quản lý vàng, bạc;;
Theo đề nghị của ông Tổng giám đốc Ngân hàng quốc gia Việt nam;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: - Nay cấm xuất, nhập khẩu bạch kim và các loại đá quý như kim cương, ngọc trai, ngọc thạch, ngọc bích, ngọc lam, ngọc hồng bảo, ngọc sa-phia (saphir), v.v… trừ trường hợp đặc biệt được Ngân hàng quốc gia Việt nam cho phép.

Điều 2: - Ai làm trái với nghị định này sẽ bị trừng phạt theo những thể lệ đã định ở điều 15 bản điều lệ tạm thời số 709-TTg ngày 21-3-1956 về quản lý ngoại hối.

Điều 3: - Ông Tổng Giám đốc Ngân hàng quốc gia Việt nam chịu trách nhiệm ra thông tư giải thích và quy định chi tiết thi hành nghị định này.

Điều 4: - Nghị định này thi hành kể từ ngày được công bố.

Điều 5: - Ông Tổng Giám đốc Ngân hàng quốc gia Việt nam, các ông Bộ trưởng các Bộ Công an, Tư pháp, Thương nghiệp và Tài chính chiếu nghị định này thi hành.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 


Phạm Văn Đồng