Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 163-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 1958 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP NHẤT BỆNH VIỆN HỒNG THẬP TỰ LIÊN-XÔ VÀ BỆNH VIỆN B “303” THÀNH MỘT BỆNH VIỆN, LẤY TÊN LÀ BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT XÔ TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ nghị định thư ký kết giữa đại diện Chính phủ Liên bang Cộng hòa Xã hội Xô viết và đại diện Chính phủ nước Việt nam dân chủ cộng hòa tại Hà Nội ngày 28 tháng 01 năm 1958 về việc chuyển giao bệnh viện Hồng thập tự Liên-xô cho Chính phủ nước Việt-nam dân chủ cộng hòa;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Chủ tịch Uỷ ban điều chỉnh biên chế trung ương;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: - Nay hợp nhất bệnh viện Hồng thập tự Liên xô và bệnh viện B “303” thành một bệnh viện lấy tên là Hữu nghị Việt-xô trực thuộc Bộ Y tế.

Điều 2: - Bệnh viện Hữu nghị Việt-xô có nhiệm vụ chữa bệnh cho cán bộ xếp từ bậc 10 trở lên ở thang lương hành chính 17 bậc và cán bộ xếp vào các bậc tương đương ở các thang lương khác. Đối với cán bộ khác thì bộ Y tế sẽ quy định những trường hợp đặc biệt có thể được chữa bệnh ở bệnh viện này.

Điều 3: - Ông Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ quy định chi tiết thi hành nghị định này.

Điều 4: - Ông Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Chủ tịch Uỷ ban điều chỉnh biên chế trung ương chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

K.T THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

 
 


Phan Kế Toại