Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 162-NĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

ẤN ĐỊNH CÁC LOẠI VẬT PHẨM, HÀNG HÓA MÀ BƯU ĐIỆN KHÔNG NHẬN CHUYỂN THEO LỐI BƯU PHẨM VÀ BƯU KIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN

Chiếu Nghị định số 236-NĐ ngày 29-12-1954 quy định các loại bưu phẩm gửi trong nước;
Chiếu Nghị định số 237-NĐ ngày 29-12-1954 quy định các loại bưu phẩm gửi đi Trung quốc và các nước đã đặt quan hệ bưu điện với Trung quốc;
Chiếu Nghị định số 118-NĐ ngày 09-3-1955 quy định về bưu kiện;
Theo đề nghị của ông Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Bưu điện không nhận chuyển theo lối bưu phẩm và bưu kiện những loại vật phẩm, hàng  hóa sau đây:

- Hàng quốc cấm, hàng chưa đóng thuế;

- Các chất bẩn thỉu, hôi thối;

- Các chất nguy hiểm như chất nổ, thuốc cháy, chất bắt lửa;

- Súc vật sống, trừ các loại như ong, đỉa, tầm và côn trùng trao đổi giữa các viện vi trùng.

Điều 2. Sau khi đã nhận chuyển, nếu tìm ra những vật phẩm hàng hóa ghi ở điều 1, Bưu điện sẽ giải quyết như sau:

- Hàng quốc cấm và hàng chưa đóng thuế thì giao cho các cơ quan có thẩm quyền xử lý;

- Các vật phẩm và hàng hóa khác thì hoặc bán hoặc hủy bỏ. Tiền bán được sung vào công quỹ.

Trong cả hai trường hợp trên, Bưu điện không hoàn lại tiền cước cho người gửi.

Điều 3. Nếu những vật phẩm và hàng hóa gửi trái phép gây ra thiệt hại cho Bưu điện thì người gửi có trách nhiệm bồi thường thiệt hại và trường hợp gây ra tai nạn làm bị thương hay chết người thì người gửi bị truy tố trước tòa án và trừng trị theo hình luật chung.

Điều 4. Các ông Chánh văn phòng Bộ Giao thông và Bưu điện và Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện có nhiệm vụ thi hành Nghị định này.

 

 

BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG
 

 

Nguyễn Hữu Mai