Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 155-HĐBT/NĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 1982

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 155-HĐBT/NĐ NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 1982 VỀ VIỆC GIẢI THỂ BAN ĐIỀU HOÀ VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Thực hiện Nghị định số 35-CP ngày 9 tháng 2 năm 1981 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng và chức năng của Bộ trong một số lĩnh vực quản lý Nhà nước.

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1.- Giải thể Ban điều hoà vận tải Trung ương thành lập theo Nghị định số 190-CP ngày 6 tháng 9 năm 1965 của Hội đồng Chính phủ.

Điều 2.- Bộ Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Bộ để thực hiện các nhiệm vụ điều hoà vận tải theo như Nghị định số 35-CP ngày 9 tháng 2 năm 1981 của Hội đồng Chính phủ đã quy định.

Điều 3.- Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, trưởng ban Ban điều hoà vận tải Trung ương, các Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Tố Hữu

(Đã ký)