Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 130-NĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN GIẤY TỜ ĐỂ LĨNH TIỀN THƯ CHUYỂN TIỀN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN

Chiếu nghị định số 112-NĐ ngày 10/3/1955 mở công vụ thư chuyển đến;
Xét các điều 6, 7, 8, 9, 11 và 13 ở nghị định số 124-NĐ ngày 26/11/1956 quy định điều kiện giấy tờ để lĩnh tiền thư chuyển tiền;
Theo đề nghị của ông Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. - Nay bãi bỏ điều 6, 7, 8, 9, 11 và 13 ở nghị định số 124-NĐ ngày 26/11/1956 và thay bằng các điều sau đây:

Điều 2. - Đối với nhân dân, muốn lĩnh tiền thư chuyển tiền nhất thiết phải có giấy chứng nhận của Ủy ban Hành chính địa phương.

Đối với cán bộ, công nhân viên cơ quan, xí nghiệp, học sinh phải có giấy chứng nhận của cơ quan, xí nghiệp, trường học.

Đối với bộ đội muốn trực tiếp lĩnh phải có giấy chứng nhận của trạm quan bưu.

Điều 3. - Giấy chứng nhận để lĩnh tiền phải ghi nhận dang, có mẫy chữ ký của người lĩnh, có số vào sổ, dấu và chữ ký của Ủy ban Hành chính, cơ quan, xí nghiệp, trường học. Bưu điện giữ lại giấy chứng nhận khi phát tiền để làm chứng từ trả tiền.

Điều 4. - Cơ quan, xí nghiệp, trường học có thể ủy nhiệm cho liên lạc viên lĩnh thay thường xuyên cho cán bộ, công nhân cơ quan, xí nghiệp, học sinh trường học; các trạm quan bưu có thể uỷ nhiệm cho liên lạc viên lĩnh thay anh em bộ đội. Các giấy ủy nhiệm phải giao bưu điện giữ. Các cơ quan, xí nghiệp, trường học, trạm quan bưu có trách nhiệm kiểm soát việc lĩnh tiền và giao tiền của liên lạc viên.

Điều 5. - Các ông Chánh văn phòng Bộ Giao thông và Bưu điện và Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện chiếu nghị định thi hành.

 

 

K. T.  BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

 
 

 
Nguyễn Hữu Mai