Hệ thống pháp luật

BỘ NÔNG LÂM
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13-NL/NĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 1958

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI TỔ CHỨC VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ THUỘC BỘ NÔNG LÂM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG LÂM

Căn cứ nghị định số 02-NL/NĐ ngày 17-02-1955 tổ chức các cơ quan nông lâm trung ương thuộc Bộ Nông lâm;
Căn cứ nghị định số 1130-TTg ngày 12-11-1956 của Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Bộ Nông lâm, Vụ Tổ chức cán bộ;
Căn cứ nghị định số 03-NL-NĐ ngày 31-01-1956 thành lập Phòng Giáo dục chuyên nghiệp trực thuộc Bộ;
Xét yêu cầu công tác, theo đề nghị của ông Giám đốc Vụ Tổ chức cán bộ.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay hợp nhất Phòng Tổ chức và phòng Cán bộ trong Vụ Tổ chức cán bộ thành phòng Tổ chức cán bộ.

Điều 2. – Sát nhập Phòng Giáo dục chuyên nghiệp vào Vụ Tổ chức cán bộ kể từ ngày ra nghị định này.

Điều 3. – Tổ chức nội bộ của Vụ Tổ chức cán bộ gồm có các phòng:

1 – Phòng Giáo dục

2 – Phòng chế độ tiền lương

3 – Phòng tổ chức cán bộ

Điều 4. – Các ông Chánh văn phòng, Giám đốc vụ Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Giáo dục chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG LÂM
THỨ TRƯỞNG

Lê Duy Trinh

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị định 13-NL/NĐ năm 1958 sửa đổi tổ chức Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Bộ Nông lâm do Bộ trưởng Bộ Nông Lâm ban hành.

  • Số hiệu: 13-NL/NĐ
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Ngày ban hành: 27/10/1958
  • Nơi ban hành: Bộ Nông lâm
  • Người ký: Lê Duy Trinh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 11/11/1958
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản