Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN-BỘ THUỶ LỢI VÀ KIẾN TRÚC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13-NĐ-LB

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

GIAO CHO TỔNG CỤC ĐƯỜNG SẮT VÀ NHA GIAO THÔNG VIỆC SỬA CHỮA VÀ QUẢN LÝ CẦU LONG BIÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN-BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY LỢI VÀ KIẾN TRÚC

Chiếu nghị định Hội đồng Chính phủ ngày 20/9/1955 tách Bộ Giao thông công chính thành hai bộ: Bộ Giao thông và Bưu điện và Bộ Thuỷ lợi và Kiến trúc.
Chiếu sự thỏa thuận giữa Bộ Giao thông và Bưu điện và Bộ Thuỷ lợi và Kiến trúc về việc phân công quản lý và sửa chữa cầu Long Biên;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay giao cho Tổng cục đường sắt và Nha giao thông thuộc Bộ Giao thông và Bưu điện việc quản lý và sửa chữa cầu Long Biên.

Điều 2. Sở Thuỷ lợi và Kiến trúc thành phố Hà Nội (thuộc Bộ Thuỷ lợi và Kiến trúc) chỉ phụ trách sửa chữa phần đường giáp đến hai bên mô cầu.

Điều 3. Các ngành có liên quan sẽ tiến hành bàn giao về các mặt: hồ sơ tài liệu, cán bộ, công nhân viên theo yêu cầu cần thiết, dụng cụ vật liệu và tình hình hiện nay cho xong vào cuối tháng 1/1957.

Điều 4. Các ông Chánh văn phòng Bộ Giao thông và Bưu điện, Bộ Thuỷ lợi và Kiến trúc, Chủ nhiệm Tổng cục đường sắt, Giám đốc Nha Giao thông và Chủ tịch Ủy ban hành chính thành phố Hà Nội chiếu nghị định thi hành.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
THỨ TRƯỞNG

 
 

 
Lê Dung