Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 129-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 1958 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI ĐỊA GIỚI BA HUYỆN THỤY ANH, PHÙ DỰC VÀ QUỲNH CÔI, TỈNH THÁI BÌNH.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Sắc Lệnh số 198-SL ngày 13 tháng 6 năm 1948 sửa đổi bởi Sắc Lệnh số 21-SL ngày 12 tháng 2 năm 1950 ấn định thủ tục thiết lập hoặc sửa đổi địa giới các đơn vị hành chính;
Căn cứ Nghị định số 625-TTg ngày 2 tháng 12 năm 1955 điều chỉnh địa giới một số huyện của tỉnh Thái bình thuộc khu Tả ngạn;
Theo đề nghị của Bộ Nội vụ và Ủy ban Hành chính khu Tả ngạn;
Xét việc điều chỉnh địa giới giữa các huyện Phù dực, Thụy anh và Quỳnh côi thuộc tỉnh Thái bình là cần thiết và có lợi cho sản xuất  của nhân dân và sự lãnh đạo công tác chính quyền ở địa phương,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Địa  giới giữa các huyện Quỳnh côi, Phù dực và Thụy anh thuộc tỉnh Thái bình nay sửa đổi như sau:

1. Sát nhập xã Thụy tiên thuộc huyện Thụy anh vào huyện Phù dực và đổi tên là xã Đông tiên.

2. Sát nhập hai xã An ký và An thọ thuộc huyện Phù dực vào huyện Quỳnh côi và đổi tên là xã An ký thành xã Quỳnh minh, xã An thọ thành xã Quỳnh thọ.

Điều 2. – Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban hành chính khu Tả ngạn chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

 
 


Phan Kế Toại