Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1199-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 1956 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

THÀNH LẬP UỶ BAN TỔ CHỨC NĂM VẬT LÝ ĐỊA CẦU THUỘC THỦ TƯỚNG PHỦ.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Theo đề nghị của Uỷ ban kế hoạch Nhà nước;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: - Nay thành lập Uỷ ban tổ chức năm Vật lý Địa cầu gồm các vị sau đây:

Ô. Nguyễn Xiển, Giám đốc Nha khí tượng thủy văn Chủ tịch

Tạ Quang Bửu, Giám đốc trường Đại học bách khoa uỷ viên.

Ngụy Như Kon Tum, Giám đốc trường Đại học tổng hợp uỷ viên.

Vũ Như Canh, Giáo sư trường Đại học tổng hợp uỷ viên

Nguyễn Như Kim, Chủ nhiệm khoa ở trường Đại học tổng hợp uỷ viên.

Nguyễn Văn Tình, cán bộ kỹ thuật cao cấp ở Tổng cục bưu điện uỷ viên.

Điều 2: - Uỷ ban tổ chức năm Vật lý Địa cầu có nhiệm vụ phối hợp các ngành khoa học và kỹ thuật trong nước và liên lạc với các tổ chức của khoa học và kỹ thuật ở các nước ngoài để thực hiện chương trình của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tham gia vào năm vật lý địa cầu quốc tế.

Điều 3:  - Trụ sở của Uỷ ban đặt tại Nha khí tượng Thủy văn.

Điều 4:- Các khoản chi phí về năm vật lý địa cầu sẽ ghi vào ngân sách của Thủ tướng phủ.

Điều 5: - Ông Chánh văn phòng Thủ tướng phủ chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

K.T THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

 
 
 

Phan Kế Toại