Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

NGÂN HÀNG QUỐC GIA
******

 VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 109-NĐ-NH

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ IN NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM

 TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 94-TTg ngày 27-05-1951 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết tổ chức Ngân hàng Quốc gia Việt Nam;
Theo đề nghị của Ban Quản đốc nhà in Ngân hàng Quốc gia Việt Nam.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay quy định nhà in Ngân hàng Quốc gia Việt Nam là một đơn vị trực thuộc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, có vốn độc lập, có quyền hạn và trách nhiệm ký kết các hợp đồng và đơn mua hàng, bán hàng thuộc về tài vụ của nhà in Ngân hàng Quốc gia Việt Nam và trực tiếp thanh toán các khoản nợ nần qua lại với các địa phương xí nghiệp, cơ quan khác.

Điều 2. – Ông Chánh văn phòng Ngân hàng Quốc gia Việt Nam và Ban Quản đốc nhà in Ngân hàng Quốc gia Việt Nam thi hành nghị định này. 

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM
 


 
Lê Viết Lượng