Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10/2000/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2000

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 10 /2000/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2000 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TIỀN LƯƠNG TỐI THIỂU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức tiền lương tối thiểu là 180.000 đồng/tháng áp dụng đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Điều 2.

1. Đối với các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước, mức đóng và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của công nhân, viên chức được tính căn cứ theo hệ số lương quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ và mức lương tối thiểu quy định tại Điều 1 của Nghị định này.

2. Đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, mức lương làm cơ sở đóng và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ghi trong hợp đồng lao động được tính lại theo mức lương tối thiểu quy định tại Điều 1 của Nghị định này.

Điều 3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Điều 4. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2000.

Điều 5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện Nghị định này.

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)