Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 056-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 1957 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH TẠM THỜI CHẾ ĐỘ THUẾ DOANH NGHIỆP ĐÁNH VÀO CÁC NGHỀ LÀM GIA CÔNG CHO MẬU DỊCH QUỐC DOANH VÀ CHO CÁC CƠ QUAN CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chiếu thể lệ hiện hành về thuế doanh nghiệp và thuế lợi tức doanh nghiệp,
Chiếu đề  nghị của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay tạm thời quy định chế độ thuế doanh nghiệp đánh vào các nghề làm gia công cho Mậu dịch quốc doanh và cho các cơ quan Chính phủ như sau:

1) Được miễn thuế doanh nghiệp:

- Đan len, đan sợi (không dùng máy).

- Làm đồ đạc, đồ ngà,

- Thêu, rua, ren.

- Làm dép cao su (bằng săm lốp ô tô cũ).

- Làm hộp giấy,

- Làm đồ mây song,

- Làm thảm dừa,

- Dệt chiếu màu,

- May tay quần áo,

- Làm găng tay, ghệt chân bằng vải bạt,

- Làm giây an toàn, thông tin, giây bó cột điện.

2) Phải chịu thuế doanh nghiệp:

a) Với thuế suất 3%.

- May quần áo (bằng máy may).

- Làm đồ da.

- Làm bao tải (bằng phương tiện thô sơ).

- Dệt chiếu xe (bằng phương tiện thô sơ).

- Dệt vải khổ hẹp (bằng phương tiện thô sơ).

- Dệt vải khổ rộng (bằng phương tiện thô sơ).

- Dệt màn (bằng phương tiện thô sơ).

- Làm chỉ khâu (quay tay).

b) Với thuế suất %.

- Làm chỉ khâu (bằng máy quay).

- Dệt lụa (bằng phương tiện thô sơ).

- Dệt khăn quàng (bằng phương tiện thô sơ).

- Dệt khăn mặt (bằng phương tiện thô sơ).

- Dệt thắt lưng vải (bằng phương tiện thô sơ).

- Ép dầu (bằng phương tiện thô sơ).

- Dệt áo rét (bằng phương tiện thô sơ).

- Làm đồ nhôm (bằng phương tiện thô sơ).

- Làm xà phòng (bằng phương tiện thô sơ).

- Làm giây dày (bằng phương tiện thô sơ).

- Làm bấc đèn (bằng phương tiện thô sơ).

Điều 2. a) Thuế lợi tức doanh nghiệp: Những nhà làm gia công được tạm thời miễn thuế doanh nghiệp, thì cũng không phải nộp thuế lợi tức doanh nghiệp.

b) Thuế hàng hóa: Đối với các nghề làm gia công nói ở điều 1, ngoài phần thuế doanh nghiệp và lợi tức doanh nghiệp đã quy định miễn hay đánh thuế như đã nói ở trên, nếu có loại hàng nào thuộc loại chịu thuế hàng hóa, thì Mậu dịch quốc doanh hay cơ quan  Chính phủ đặt số hàng đó vẫn phải nộp thuế hàng hóa.

Điều 3. Nghị định này thi hành kể từ tháng 3 năm 1957.

Điều 4. Ông Bộ Trưởng Bộ Tài chính chiếu Nghị định này thi hành.

 

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 

 
Phạm Văn Đồng