Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH-BỘ NÔNG LÂM
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01-NĐ/LB

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 1958 

 

NGHỊ ĐỊNH LIÊN BỘ

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TIỀN THƯỞNG CHO NGƯỜI PHÁT HIỆN CÁC VỤ PHẠM PHÁP LÂM NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG LÂM-BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 596-TTg ngày 03-10-1957 của Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ban hành điều lệ tạm thời khai thác gỗ củi;
Căn cứ Nghị định số 01-NĐ/LB ngày 19-01-1956 và Thông tư số 01-TT/LB ngày 19-01-1956 của Liên bộ Nông lâm, Tư pháp, Tài chính về điều lệ kiểm thu lâm sản;
Căn cứ tình hình kiểm thu hiện nay,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Những cá nhân, cơ quan, đoàn thể, phát hiện được các vụ phạm pháp lâm nghiệp mà đương sự bị xử phạt tiền hay bị tịch thu lâm sản, sẽ được hưởng một khoản tiền bằng từ 5 đến 40% số tiền phạt hay tiền bán lâm sản tịch thu.

Tuỳ theo tình hình khó dễ của các vụ được phát hiện, khoản tiền thưởng được quy định làm 3 mức như sau:

a) Đối với những vụ phát hiện dễ dàng, được thưởng từ 5 đến 10% và thưởng tối đa không quá 10 vạn đồng.

b) Đối với những vụ phát hiện khó khăn, được thưởng từ 10 đến 20% và thưởng đối đa không quá 20 vạn đồng.

c) Đối với những vụ phát hiện khó khăn đặc biệt, được thưởng từ 20 đến 40% và thưởng không quá 40 vạn đồng.

Khoản tiền thưởng này không áp dụng cho nhân viên ngành lâm nghiệp.

Điều 2. – Ty Lâm nghiệp xét mức độ cần thưởng đối với mỗi vụ, đề nghị Ủy ban hành chính tỉnh xét duyệt và quyết định, sau đó mới trích tiền thưởng ngay ở khoản thu để thưởng cho người phát hiện trước khi nộp vào công quỹ.

Điều 3. – Các Ủy ban hành chính tỉnh, thành và các ông Giám đốc Vụ Lâm nghiệp Bộ Nông lâm, Giám đốc Vụ Tổng dự toán Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
 


 
Trịnh Văn Bính

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG LÂM
THỨ TRƯỞNG

 
 

 
Lê Duy Trinh