Hệ thống pháp luật

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 1960

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC CỦA BỘ TƯ PHÁP

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp Hội nghị Thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 9-9-1959;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. - Nhiệm vụ của Bộ Tư pháp là:

1. Nghiên cứu những quy định về hệ thống tổ chức và thẩm quyền của Tòa án nhân dân địa phương các cấp, của Tư pháp ở xã; hướng dẫn việc thực hiện các quy định ấy.

2. Nghiên cứu và dự thảo các bộ luật và báo đạo luật tổng hợp về dân sự, hình sự và thủ tục tố tụng.

3. Chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm mục đích giáo dục cho nhân dân ý thức tuân theo pháp luật.

4. Nghiên cứu những quy định về hội thẩm nhân dân, về tổ chức luật sư, bào chữa viên, công chứng viên, giám định viên, về quản lý các tổ chức ấy.

5. Đào tạo và giáo dục cán bộ Tòa án và cán bộ Tư pháp.

6. Quản lý cán bộ và biên chế của ngành Tư pháp theo chế độ phân cấp quản lý cán bộ và biên chế.

7. Hướng dẫn, kiểm tra và tổng kết công tác của ngành Tư pháp.

Điều 2. – Tổ chức của Bộ Tư pháp gồm có:

1. Vụ Tổ chức cán bộ,

2. Vụ Tuyên giáo,

3. Vụ Nghiên cứu pháp luật,

4. Trường cán bộ tư pháp,

5. Văn phòng,

và một số Phòng giúp việc do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thành lập sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn.

Điều 3. - Ở các khu, tỉnh, thành phố sẽ thành lập các cơ quan Tư pháp.

Điều 4. – Công tác tòa án và công tác tư pháp liên quan mật thiết với nhau,bổ sung cho nhau,cho nên các cơ quan Tòa án và cơ quan Tư pháp từ trung ương đến địa phương phải phối hợp chặt chẽ với nhau để làm tròn nhiệm vụ do Nhà nước giao cho.

Điều 5. – Ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị định 01-CP năm 1960 quy định nhiệm vụ và tổ chức của Bộ Tư pháp do Hội đồng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 01-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Ngày ban hành: 11/02/1960
  • Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ
  • Người ký: Phạm Văn Đồng
  • Ngày công báo: 24/02/1960
  • Số công báo: Số 7
  • Ngày hiệu lực: 26/02/1960
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản