Hệ thống pháp luật

CHỦ TỊCH NƯỚC
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 05/2001/L-CTN

Hà Nội , ngày 31 tháng 05 năm 2001

 

LỆNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ PHÁP LỆNH

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Căn
cứ vào Điều 78 của Luật Tổ chức Quốc hội;
Căn cứ vào Điều 51 của Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật,

NAY CÔNG BỐ:

Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá X thông qua ngày 19 tháng 5 năm 2001./.

 

 

CHỦ TỊCH NƯỚC  
Trần Đức Lương

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Lệnh công bố pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 2001

  • Số hiệu: 05/2001/L-CTN
  • Loại văn bản: Lệnh
  • Ngày ban hành: 31/05/2001
  • Nơi ban hành: Chủ tịch nước
  • Người ký: Trần Đức Lương
  • Ngày công báo: 15/07/2001
  • Số công báo: Số 26
  • Ngày hiệu lực: 31/05/2001
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản