Hệ thống pháp luật

CHỦ TỊCH NƯỚC
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 01/2004/L-CTN

Hà Nội , ngày 28 tháng 01 năm 2004

 

LỆNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiếp pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của Quốc hội Khoá X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ vào Điều 19 của Luật Tổ chức Quốc hội;
Căn cứ vào Điều 51 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật,

NAY CÔNG BỐ:

Pháp lệnh Thi hành án dân sự.

Đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoá XI thông qua ngày 14 tháng 01 năm 2004./.

 

 

CHỦ TỊCH NƯỚC  
Trần Đức Lương

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Lệnh công bố Pháp lệnh Thi hành án dân sự 2004

  • Số hiệu: 01/2004/L-CTN
  • Loại văn bản: Lệnh
  • Ngày ban hành: 28/01/2004
  • Nơi ban hành: Chủ tịch nước
  • Người ký: Trần Đức Lương
  • Ngày công báo: 04/02/2004
  • Số công báo: Số 4
  • Ngày hiệu lực: 28/01/2004
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản