Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 5-LCT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 1977

 

LỆNH

CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI QUY ĐỊNH VIỆC ĐẶT HUÂN CHƯƠNG HỮU NGHỊ

LỆNH CỦA CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào điều 63 của Hiến pháp năm 1959;
Căn cứ vào nghị quyết ngày 28/01/1977 của Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

NAY CÔNG BỐ

Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đặt huân chương Hữu nghị để tặng thưởng những tổ chức và cá nhân nước ngoài đã có công giúp nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, hoặc đã có những đóng góp tích cực vào việc phát triển tình hữu nghị với nhân dân Việt Nam.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tôn Đức Thắng