Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 5-L/CTN

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 1998

 

LỆNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC (SỬA ĐỔI); LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU; LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT; LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC; LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM; LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Căn cứ vào Điều 78 của Luật Tổ chức Quốc hội;
Căn cứ Điều 51 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật,

NAY CÔNG BỐ:

1. Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi);

2. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

3. Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt;

4. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

5. Luật Quốc tịch Việt Nam;

6. Luật Tài nguyên nước.

Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa X, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 5 năm 1998.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đức Lương