Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/KH-UBND

Nam Định, ngày 04 tháng 7 năm 2024

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRÊN ỨNG DỤNG ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

Thực hiện Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/5/2023 của Chính phủ, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, Công văn số 3379/BTP-TTLLTPQG ngày 19/6/2024 của Bộ Tư pháp về việc xây dựng lộ trình cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VneID ; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp (PLLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (viết tắt là VNeID) trên địa bàn tỉnh Nam Định, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Tạo điều kiện thuận lợi để công dân lựa chọn phương thức yêu cầu cấp PLLTP phù hợp. Bên cạnh phương thức yêu cầu cấp PLLTP trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính và trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, công dân có thể thực hiện thủ tục yêu cầu cấp PLLTP trên VNeID.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, toàn diện; bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu đặt ra; phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị đảm bảo triển khai đúng tiến độ, hiệu quả.

- Nội dung đảm bảo theo Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/5/2023 của Chính phủ; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp PLLTP tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

- Việc thực hiện phải đảm bảo theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp và những yêu cầu đặt ra trong việc triển khai thi hành Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THỰC HIỆN

1. Nội dung thực hiện: Triển khai thực hiện cấp PLLTP theo Quy trình hướng dẫn của Bộ Công an và Bộ Tư pháp về thực hiện cấp PLLTP trên VNeID tại tỉnh Nam Định.

2. Hình thức, thời gian thực hiện

2.1. Thực hiện quy trình tiếp nhận và trả kết quả yêu cầu cấp PLLTP của người dân trên VNeID.

2.2. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 01/8/2024.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh

Bố trí nhân lực hỗ trợ, phối hợp hướng dẫn, xử lý các vấn đề liên quan đến thông tin tài khoản VNeID, cài đặt ứng dụng VNeID mức độ 2 cho người dân.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp thực hiện tuyên truyền phổ biến việc triển khai thực hiện cấp PLLTP trên VNeID tại tỉnh Nam Định.

Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện tra cứu thông tin lý lịch tư pháp để cấp PLLTP đảm bảo theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an và Cục Công nghệ thông tin và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia - Bộ Tư pháp đảm bảo cơ sở hạ tầng thông tin để đáp ứng yêu cầu kết nối giữa ứng dụng định danh và xác thực điện tử, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và Phần mềm quản lý lý lịch tư pháp dùng chung của Bộ Tư pháp; bảo đảm thực hiện tiếp nhận yêu cầu và trả kết quả PLLTP điện tử trên ứng VneID được thông suốt;

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 01/8/2024.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Nâng cấp đường truyền Internet, trang thiết bị đảm bảo việc triển khai thực hiện cấp PLLTP trên VneID hoạt động ổn định, hiệu quả. Thời gian hoàn thành trước ngày 01/8/2024.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện cấp PLLTP trên VNeID.

4. Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Nam Định

Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực hiện cấp PLLTP trên VNeID tại tỉnh Nam Định để người dân được biết và thực hiện.

5. Sở Tư pháp

Thực hiện giải quyết yêu cầu cấp PLLTP trên VNeID trên cơ sở Quy trình hướng dẫn của Bộ Công an và Bộ Tư pháp;

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực hiện cấp PLLTP trên VNeID tại tỉnh Nam Định.

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả triển khai thực hiện.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định

Phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng chuyên mục, phóng sự, bản tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng việc triển khai cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VneID.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính bố trí kinh phí thực hiện;

2. Sở Tài chính trên cơ sở dự toán của các cơ quan, đơn vị, bố trí kinh phí đảm bảo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch.

Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố Nam Định và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chủ động phối hợp với Sở Tư pháp trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an; (Để báo cáo)
- Bộ Tư pháp; (Để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; (Để báo cáo)
- Công an tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Tài chính;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định;
- Báo Nam Định;
- UBND các huyện và TP Nam Định;
- CVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT của tỉnh Nam Định;
- Trang TTĐT của Sở Tư pháp;
- Lưu: VP1, VP11, VP8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Lan Anh

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2024 thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử trên địa bàn tỉnh Nam Định

  • Số hiệu: 99/KH-UBND
  • Loại văn bản: Kế hoạch
  • Ngày ban hành: 04/07/2024
  • Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định
  • Người ký: Hà Lan Anh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 04/07/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản