Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 28 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC THAM GIA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ

Triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW và thực hiện Chương trình số 52-CTr/TU ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Thành ủy Cần Thơ thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai các giải pháp và nhiệm vụ theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

2. Tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương và chính sách đã được đề ra trong Chương trình số 52-Ctr/TU ngày 16 tháng 12 năm 2019.

3. Xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu cụ thể để Ủy ban nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể của Chương trình số 52-Ctr/TU ngày 16 tháng 12 năm 2019.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Các giải pháp và nhiệm vụ tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

a) Rà soát lại các chiến lược, chương trình hành động, đề xuất xây dựng kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm để triển khai phù hợp với xu thế phát triển của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch ứng dụng các công nghệ mới của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 -2025.

b) Rà soát, lựa chọn phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm cạnh tranh chiến lược của thành phố bám sát các công nghệ sản xuất mới, tích hợp những công nghệ mới để tập trung đầu tư phát triển.

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát các sản phẩm, lựa chọn sản phẩm chủ lực, sản phẩm cạnh tranh chiến lược của thành phố để tập trung đầu tư phát triển. Đề xuất bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới các cơ chế, chính sách tạo điều kiện để tập trung đầu tư phát triển cho sản phẩm chủ lực phù hợp với thành phố.

- Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng và phát triển sàn giao dịch công nghệ của thành phố Cần Thơ và kết nối với các sàn giao dịch của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận hiệu quả với các công nghệ mới, giới thiệu công nghệ tiên tiến của doanh nghiệp, hỗ trợ kết nối giữa doanh nghiệp với nhà nghiên cứu và hỗ trợ nhà nghiên cứu đưa sản phẩm hình thành từ kết quả nghiên cứu đến doanh nghiệp.

c) Tập trung thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia để phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Triển khai có hiệu quả Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố triển khai có hiệu quả Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016.

d) Kết nối các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình Đổi mới công nghệ, Phát triển công nghệ cao, Sản phẩm chủ lực của thành phố, Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ, Công nghiệp sinh học,...

Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai kết nối các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

2. Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

a) Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

- Các sở, ban, ngành, quận, huyện tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền quan điểm, mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung phương thức tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động thuộc phạm vi quản lý, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan chỉ đạo, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí Trung ương địa phương khác đóng trên địa bàn; Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh quận, huyện thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các quan điểm, mục tiêu, chủ trương và chính sách đã được đề ra trong Chương trình số 52-Ctr/TU ngày 16 tháng 12 năm 2019 đến tổ chức Đảng các cấp, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng Nhân dân chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo đồng thuận trong xã hội và toàn hệ thống chính trị.

- Nâng cao hiệu quả và đưa công tác tuyên truyền về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đi vào chiều sâu, phù hợp với từng nhóm đối tượng, phổ biến, nhân rộng kịp thời các mô hình thí điểm, các điển hình tiên tiến. Tận dụng triệt để công nghệ số để thực hiện tốt công tác tuyên truyền.

b) Vận dụng các cơ chế, chính sách nhằm tạo thuận lợi cho chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia

- Các sở, ban, ngành tập trung tư vấn, triển khai nhanh các cơ chế, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến doanh nghiệp và người dân. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu áp dụng các chính sách tài chính nhằm khuyến khích, huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo; các nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

- Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu xây dựng chương trình chuyển đổi số thành phố Cần Thơ theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với các sở, ban, ngành tạo kênh thông tin liên lạc, triển khai nhanh các cơ chế, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến doanh nghiệp và người dân.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất hỗ trợ tạo việc làm mới, phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động và dự báo trên nền tảng ứng dụng công nghệ số phù hợp với xu thế phát triển của các mô hình kinh doanh mới trong xu thế của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong dự báo, phân tích chính sách, soạn thảo, ban hành, tổ chức, giám sát thực thi pháp luật, bảo đảm cơ chế phản hồi thông tin, phản ứng chính sách kịp thời, chính xác, theo kịp sự thay đổi nhanh chóng của đời sống kinh tế - xã hội.

c) Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu

- Sở Thông tin và Truyền thông triển khai băng thông rộng chất lượng cao trên phạm vi toàn thành phố. Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân có đủ năng lực tham gia xây dựng hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác cho chuyển đổi số. Xây dựng và phát triển đồng bộ hạ tầng dữ liệu thành phố, phát huy tiềm năng và vai trò hệ thống trung tâm dữ liệu thành phố, kết nối đồng bộ và thống nhất với trung tâm dữ liệu vùng và quốc gia. Hình thành các hệ thống dữ liệu tin cậy, ổn định của Nhà nước và doanh nghiệp. Đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Tham mưu triển khai nền tảng đô thị thông minh; Trung tâm điều hành đô thị thông minh theo Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thành ủy Cần Thơ về xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh giai đoạn 2016-2025.

- Sở Giao thông vận tải nâng cấp hạ tầng giao thông hiện đại đáp ứng yêu cầu áp dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đẩy nhanh triển khai các dự án: Tăng cường tiện ích giao thông công cộng cho người dân; Xây dựng ứng dụng giao thông dành cho người dân; Xây dựng hệ thống quản lý, điều hành giao thông thông minh thành phố Cần Thơ; ứng dụng để quản lý cơ sở hạ tầng giao thông thành phố Cần Thơ.

- Sở Công Thương triển khai và nâng cấp các hệ thống chiếu sáng công cộng tiết kiệm, hiệu quả và thông minh trên toàn thành phố.

- Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu tăng cường đầu tư nâng cao năng lực nghiên cứu cơ bản ở các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu kết hợp phát triển các doanh nghiệp công nghệ, tiếp tục thực hiện các chương trình khoa học và công nghệ: Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị; Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, dự án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp và Kế hoạch hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ.

d) Phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo thành phố

- Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu, đề xuất xây dựng và phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo, tập trung vào các công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính nâng cao hiệu quả đầu tư công cho hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, trường đại học và viện nghiên cứu là chủ thể nghiên cứu mạnh. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các trường đại học, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và nước ngoài thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo tại thành phố.

+ Xây dựng và triển khai các chương trình, hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, thực hiện chuyển đổi số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Khuyến khích thương mại hóa và chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là đối với các sáng chế tại Việt Nam trên cơ sở tuân thủ pháp luật trong nước và bảo đảm lợi ích an ninh quốc gia.

đ) Phát triển nguồn nhân lực

- Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và phát triển mạng lưới tri thức, nhân tài về các công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Áp dụng các cơ chế khuyến khích và ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp công nghệ tham gia trực tiếp vào quá trình giáo dục và đào tạo, tạo ra sản phẩm phục vụ cho nền kinh tế số.

- Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện phổ cập kỹ năng số, kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng cho người dân. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa số trong cộng đồng.

- Các trường đại học, cao đẳng nâng cao năng lực nghiên cứu, giảng dạy; tăng cường giáo dục những kỹ năng, kiến thức cơ bản, tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi với những yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

e) Phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên

- Sở Khoa học và Công nghệ tập trung phát triển các công nghệ ưu tiên có khả năng ứng dụng vào thực tiễn để phát triển các sản phẩm cụ thể, phù hợp với lợi thế cạnh tranh của thành phố, trong từng ngành và các công nghệ chiến lược, nền tảng của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Sở Thông tin và Truyền thông phát triển các loại hình doanh nghiệp công nghệ số, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ số để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới trong các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội. Nghiên cứu, hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm phù hợp theo hướng lựa chọn các sản phẩm, giải pháp dựa trên nền trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu; phát triển các sản phẩm dịch vụ phục vụ cho chuyển đổi số, kinh tế số, chính quyền số và đô thị thông minh.

- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở ngành, đơn vị có liên quan thúc đẩy ứng dụng công nghệ vi sinh, các công nghệ mới của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp đô thị theo chuỗi giá trị. Mở rộng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, gắn với chế biến và xuất khẩu các sản phẩm chủ lực. Xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý; phát triển chuỗi liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ nông sản.

- Các sở, ban, ngành hỗ trợ thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ tư vấn giải pháp, cung cấp và sản xuất các công nghệ nền tảng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

g) Hội nhập quốc tế

- Sở Khoa học và Công nghệ tập trung triển khai Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ triển khai Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

+ Chủ động phối hợp với Doanh nghiệp nước ngoài có dây chuyền sản xuất tự động thông minh, công nghệ chủ chốt cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Doanh nghiệp trong nước có bằng sáng chế, công nghệ xuất khẩu nước ngoài, triển khai các hội thảo chuyển giao công nghệ, giới thiệu sản phẩm, giới thiệu công nghệ mới cho người dân và doanh nghiệp địa phương.

h) Thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội

- Các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 19/4/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

+ Sở Thông tin và Truyền thông đẩy nhanh triển khai dự án Xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến các lĩnh vực, xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố, bảo đảm quyền được thông tin và cơ hội tiếp cận thông tin của người dân, trong việc thực hiện thủ tục hành chính được thuận lợi, nhanh chóng.

+ Sở Tài nguyên và Môi trường ứng dụng công nghệ blockchain thực hiện công khai, minh bạch chính sách của thành phố về quản lý quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, đăng ký quyền sử dụng đất và các chính sách khác.

+ Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chuẩn hóa và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp. Phối hợp tham mưu từng bước hoàn thiện các quy trình, thủ tục hành chính phù hợp với hoạt động của chính quyền số.

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ các nguồn: Kinh phí hỗ trợ của Trung ương, ngân sách thành phố, ngân sách xã hội hóa và huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tập trung chỉ đạo thực hiện nội dung nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 01 tháng 11 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

2. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ 30 tháng 11 hàng năm báo cáo và kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Kế hoạch; bám sát các nội dung liên quan trong chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố để thực hiện việc báo cáo theo quy định.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể thuộc Kế hoạch, các sở, ban, ngành chủ động đề xuất gửi Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- TT. Thành ủy, TT. HĐND thành phố;
- Ủy ban MTTQ VN TP và các Đoàn thể;
- Các sở, ban ngành thành phố;
- UBND quận, huyện;
- Các trường ĐH, CĐ;
- VP UBND thành phố (3C);
- Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, HK.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Dũng

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH TRIỂN KHAI ĐỂ THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC THAM GIA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ
(Kèm theo Kế hoạch số: 98/KH-UBND ngày 28 tháng 8/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

A

CÁC GIẢI PHÁP VÀ NHIỆM VỤ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TIẾP CẬN CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ

 

I

Rà soát lại các chiến lược, chương trình hành động, đề xuất xây dựng kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm để triển khai phù hợp với xu thế phát triển của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

 

1.

Xây dựng kế hoạch ứng dụng các công nghệ mới của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 -2025

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành

2021-2022

II

Rà soát, lựa chọn phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm cạnh tranh chiến lược của thành phố bám sát các công nghệ sản xuất mới, tích hợp những công nghệ mới để tập trung đầu tư phát triển

 

2.

Lựa chọn sản phẩm chủ lực, sản phẩm cạnh tranh chiến lược của thành phố để tập trung đầu tư phát triển và để xuất bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới các cơ chế chính sách tạo điều kiện để tập trung đầu tư phát triển cho sản phẩm chủ lực của thành phố

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành

2021-2022

3.

Xây dựng và phát triển sàn giao dịch công nghệ của thành phố Cần Thơ và kết nối với các sàn giao dịch của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành

2021-2022

III

Tập trung thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia để phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Triển khai có kết quả Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016

4.

Triển khai Kế hoạch Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành

2020-2025

IV

Kết nối các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình Đổi mới công nghệ, Phát triển công nghệ cao, Sản phẩm chủ lực của thành phố, Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ, Công nghiệp sinh học,...

5.

Triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành

2021-2025

6.

Triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành

2021-2025

B

MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CHỦ ĐỘNG THAM GIA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ

1

Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội

1.

Chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo tinh thần Nghị quyết số 52-NQ/TW, Chỉ thị số 16/CT-TTg, Chương trình số 52-CTr/TU

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành

2021

II

Vận dụng các cơ chế, chính sách nhằm tạo thuận lợi cho chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia

2.

Tập trung tư vấn, triển khai nhanh các cơ chế, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến doanh nghiệp và người dân

Các sở, ban, ngành

Doanh nghiệp và người dân

2021-2022

3.

Tạo kênh thông tin liên lạc, triển khai nhanh các cơ chế, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và nhận phản hồi thông tin của doanh nghiệp và người dân

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành

2021-2022

III

Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu

4.

Khuyết khích doanh nghiệp tư nhân có đủ năng lực tham gia xây dựng hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác cho chuyển đổi số

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành

2021-2025

5.

Phát huy tiềm năng và vai trò hệ thống trung tâm dữ liệu thành phố, kết nối đồng bộ và thống nhất với các trung tâm dữ liệu vùng và quốc gia. Tích hợp, lưu trữ và duy trì tất các cổng thông tin điện tử, hệ thống quản lý chuyên ngành của các sở ban ngành và đơn vị công lập về Trung tâm dữ liệu thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành

2021-2025

6.

Đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh mạng

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành

2021-2025

7.

Nâng cao chất lượng, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin, báo chí, Internet, xuất bản. Ngăn chặn, xử lý nghiêm, kịp thời các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành

2021-2025

8.

Triển khai nền tảng đô thị thông minh; Trung tâm điều hành đô thị thông minh theo Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 11/4/2017 của Thành ủy Cần Thơ về xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh giai đoạn 2016-2025

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành

2021-2025

9.

Nâng cấp hạ tầng giao thông hiện đại đáp ứng yêu cầu áp dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Sở Giao thông Vận tải

Các sở, ban, ngành

2021-2025

10.

Triển khai và nâng cấp hệ thống chiếu sáng công cộng tiết kiệm, hiệu quả và thông minh trên toàn thành phố

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành

2021-2022

IV

Phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo thành phố

11.

Thành lập trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp ở các trường đại học, cao đẳng kết nối với doanh nghiệp và địa phương

Các trường đại học, cao đẳng

Các sở, ban, ngành

2021-2025

12.

Thành lập trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của thành phố và kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo với trường đại học và các tỉnh ĐBSCL

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành

2021-2025

13.

Xây dựng và triển khai các chương trình, hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, thực hiện chuyển đổi số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Khuyến khích các doanh nghiệp thành lập nhóm nghiên cứu và phòng nghiên cứu khoa học trong doanh nghiệp, khuyến khích thương mại hóa và chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là đối với các sáng chế tại Việt Nam trên cơ sở tuân thủ pháp luật trong nước và bảo đảm lợi ích an ninh quốc gia

Sở Khoa học và Công nghệ

Các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp nhỏ và vừa

2021-2025

14.

Thúc đẩy kết nối, hợp tác giữa các trường đại học với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, phát triển các doanh nghiệp trong trường đại học

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành

2021-2025

V

Phát triển nguồn nhân lực

15.

Xây dựng mới, mở rộng các chương trình đào tạo ngành công nghệ mới, công nghệ cốt lõi của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Các trường đại học, cao đẳng

Các sở, ban, ngành

2021-2022

16.

Điều chỉnh các chương trình đào tạo nghề của các trường cao đẳng, trung cấp theo hướng tăng cường đào tạo kỹ năng chuyên môn

Các trường đại học, cao đẳng

Các sở, ban, ngành

2021-2022

17.

Đào tạo kỹ năng, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành

2022

VI

Phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên

18.

Ứng dụng công nghệ blockchian trong truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu hướng đến thương mại điện tử các sản phẩm sạch, sản phẩm đặc trưng của địa phương

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành

2021-2022

19.

Hỗ trợ phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới, ứng dụng công nghệ cao

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành

2021-2025

20.

Phát triển các loại hình doanh nghiệp công nghệ số, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ số để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới trong các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội. Nghiên cứu, hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm phù hợp theo hướng lựa chọn các sản phẩm, giải pháp dựa trên nền trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu; phát triển các sản phẩm dịch vụ phục vụ cho chuyển đổi số, kinh tế số, chính quyền số và đô thị thông minh

Sở Thông tin và Truyền thông

Các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp nhỏ và vừa

2021-2025

21.

Ứng dụng công nghệ vi sinh, các công nghệ mới của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và nước biển dâng

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ban, ngành

2021-2025

22.

Xây dựng, phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ban, ngành

2021-2025

23.

Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ tư vấn giải pháp, cung cấp và sản xuất các công nghệ nền tảng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Các sở, ban, ngành

Các trường đại học, cao đẳng

2021 -2025

VII

Hội nhập quốc tế

 

 

 

24.

Triển khai Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 10/5/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ triển khai Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành

2020-2025

25.

Phối hợp với Doanh nghiệp nước ngoài có dây chuyền sản xuất tự động thông minh, công nghệ chủ chốt cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Doanh nghiệp trong nước có bằng sáng chế, công nghệ xuất khẩu nước ngoài, triển khai các hội thảo chuyển giao công nghệ, giới thiệu sản phẩm, giới thiệu công nghệ mới cho người dân và doanh nghiệp địa phương

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành

2021-2025

VIII

Thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội

26.

Xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến các lĩnh vực, xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan quản lý Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội

2021-2022

27.

Ứng dụng công nghệ blockchain thực hiện công khai, minh bạch chính sách của thành phố, Quản lý quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, Đăng ký quyền sử dụng đất

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Thông tin và Truyền thông

2021-2025

28.

Thực hiện tốt việc bảo đảm quyền được thông tin và cơ hội tiếp cận thông tin của người dân, cho phép người dân bình luận và phản hồi các hoạt động của các cơ quan nhà nước

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành

2021-2025

29.

Tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chuẩn hóa và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp. Phối hợp tham mưu từng bước hoàn thiện các quy trình, thủ tục hành chính phù hợp với hoạt động của chính quyền số

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành

2021-2025