Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/KH-UBND

Phú Yên, ngày 18 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian hoàn thành, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án. Qua đó, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, phục vụ tốt yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xã hội và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về công tác giám định tư pháp.

2. Yêu cầu

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị liên quan và thực hiện đúng tiến độ các nội dung Kế hoạch đề ra.

II. NỘI DUNG

1. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ giám định cho đội ngũ người giám định tư pháp và đội ngũ người tiến hành tố tụng

a) Công tác bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

b) Công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ:

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan chuyên môn về lĩnh vực giám định tư pháp chuyên ngành.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

2. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền và tổ chức thực hiện các giải pháp sử dụng nguồn ngân sách trung ương tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định cho Trung tâm pháp y tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018-2023.

3. Đổi mới quy trình rà soát lập và công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc đảm bảo chính xác, thuận lợi trong hoạt động trưng cầu giám định

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan.

- Thời hạn thực hiện: Quý II/2018.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kế hoạch này được bảo đảm thực hiện bằng nguồn ngân sách thường xuyên hằng năm của tỉnh và nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện giám định chuyên dụng cho tổ chức giám định tư pháp theo quy định.

- Căn cứ nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, cơ quan chủ trì chủ động lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tư pháp, UBND tỉnh theo yêu cầu.

- Tham mưu Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt Đề án.

2. Sở Tài chính

Tham mưu UBND tỉnh đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch đề ra và hướng dẫn các cơ quan liên quan lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Chánh, PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà