Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 953/KH-UBND

Bắc Ninh, ngày 06 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ VỀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NĂM 2021

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 02 ngày 01/01/2021 của Chính phủ tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các Cổng Thông tin điện tử thành phần;

Căn cứ Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Kế hoạch số 1601/KH-UBND ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh về việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả quản trị, hành chính công cấp tỉnh, duy trì và cải thiện các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, DDCI Bắc Ninh năm 2019,

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về Thông tin điện tử (TTĐT) trên Cổng TTĐT tỉnh và các Cổng TTĐT thành phần của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh, UBND tỉnh Bắc Ninh xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ về TTĐT năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 22/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh trong lĩnh vực thông tin điện tử.

- Thông qua Kế hoạch, Cổng TTĐT tỉnh sẽ cung cấp thông tin hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh, các chế độ, chính sách của tỉnh trên 50 Cổng TTĐT thành phần của các Sở, ngành và UBND cấp huyện.

- Từ việc phối hợp cung cấp thông tin, kiểm tra, hướng dẫn các Cổng TTĐT thành phần sẽ tăng cường cung cấp thông tin, công khai, minh bạch thông tin hoạt động của cơ quan nhà nước trên các Cổng TTĐT để phấn đấu đạt điểm tối đa điểm số minh bạch thông tin trong Bộ Chỉ số đo lường cấp tỉnh, cụ thể:

+ Chỉ số PCI có 10 điểm số minh bạch thông tin trong 100 điểm tối đa;

+ Chỉ số PAPI có 20 điểm số minh bạch thông tin trong 80 điểm tối đa;

+ Chỉ số PAR Index có 8.75 điểm số minh bạch thông tin trong 100 điểm tối đa;

+ Chỉ số ICT Index có 100 điểm số minh bạch thông tin trong 1.000 điểm tối đa.

2. Yêu cầu

- Cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT phải đảm bảo đúng quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang TTĐT hoặc cổng TTĐT của cơ quan nhà nước.

- Cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT phải gắn với các nội dung công việc, nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao các Chỉ số đo lường PCI, PAPI, PAR Index, ICT Index của tỉnh.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG

(Nội dung cụ thể có Phụ lục kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng UBND tỉnh:

- Chủ trì thực hiện, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai các nội dung theo kế hoạch này đảm bảo đúng thời gian, tiến độ hoàn thành;

- Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quy định về tiêu chí đánh giá và xếp hạng các Cổng TTĐT thành phần.

2. Sở Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh và UBND cấp huyện triển khai thành lập, hoàn thiện Cổng TTĐT cấp xã (đối với những xã chưa có Cổng TTĐT).

3. Sở Tài Chính

Bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này vào dự toán ngân sách nhà nước hằng năm cho các đơn vị theo quy định hiện hành.

4. Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được giao theo Phụ lục kèm theo kế hoạch này theo đúng thời gian, tiến độ hoàn thành;

- Kiện toàn Ban Biên tập Cổng TTĐT thành phần theo Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh và các Cổng TTĐT thành phần;

- Chỉ đạo Ban Biên tập Cổng TTĐT của đơn vị mình phối hợp với Cổng TTĐT tỉnh thực hiện cung cấp thông tin theo quy định;

- Trả lời kịp thời những phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên Cổng TTĐT;

- Phối hợp với Cổng TTĐT tỉnh đăng tải dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, chính sách…của tỉnh để xin ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân trên Cổng TTĐT tỉnh;

- UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp với các đơn vị hoàn thiện các nội dung được giao theo kế hoạch này.

Trên đây là kế hoạch triển khai các nhiệm vụ về thông tin điện tử năm 2021. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan chủ động triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- BBT Cổng TTĐT các Sở, ban, ngành;
- BBT Cổng TTĐT của UBND cấp huyện;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP, chuyên viên nghiên cứu, các Phòng chuyên môn;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Quốc Tuấn

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ VỀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 953/KH-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm dự kiến hoàn thành

1

Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quy chế phối hợp quản lý cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh và các Cổng TTĐT thành phần

- Văn phòng UBND tỉnh

- Cổng TTĐT tỉnh

- Các Sở, ban, ngành tỉnh - UBND cấp huyện

- BBT Cổng TTĐT của các Sở, ban, ngành tỉnh

- BBT Cổng TTĐT của UBND cấp huyện

Tháng 4/2021

Hội nghị được tổ chức và có báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị

2

 Hoàn thiện hệ thống Cổng TTĐT của UBND cấp xã

Sở Thông tin và Truyền thông

- UBND cấp huyện

- UBND cấp xã

- Cổng TTĐT tỉnh

Tháng 10/2021

 100% UBND cấp xã có Cổng TTĐT

3

 Kiện toàn Ban Biên tập Cổng TTĐT của các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện

- Các Sở, ban, ngành

- UBND cấp huyện

Cổng TTĐT tỉnh

Tháng 5/2021

 100% các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện có Cổng TTĐT thành phần kiện toàn Ban Biên tập gửi về Cổng TTĐT tỉnh

4

Thành lập, kiện toàn Ban Biên tập Cổng TTĐT của UBND cấp xã

UBND cấp xã

- UBND cấp huyện, BBT Cổng TTĐT cấp huyện

- Cổng TTĐT tỉnh

Tháng 8/2021

100% UBND cấp xã thành lập, kiện toàn BBT Cổng TTĐT của mình gửi về UBND cấp huyện

5

Cập nhật thông tin theo các quy định hiện hành để cung cấp kịp thời, chính xác thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí

Cổng TTĐT tỉnh

 Các Sở, ban, ngành tỉnh

Thường xuyên

Các thông tin về hoạt động, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; thông tin tình hình kinh tế xã hội của tỉnh

6

 Tăng cường cung cấp thông tin, dữ liệu điện tử trên Cổng TTĐT tỉnh đảm bảo 100% các mục trên Cổng TTĐT tỉnh có tin, bài, dữ liệu mới

BBT Cổng TTĐT tỉnh

Các Sở, ban, ngành tỉnh

Thường xuyên

Công tác phối hợp, trao đổi thông tin được tăng cường qua nhiều hình thức khác nhau (công văn, trao đổi trực tiếp, các cuộc họp, làm việc…)

7

 Tăng cường cung cấp thông tin, dữ liệu điện tử trên các Cổng TTĐT thành phần đảm bảo 100% các mục trên Cổng TTĐT thành phần có tin, bài, dữ liệu mới

- BBT Cổng TTĐT của các Sở, ban, ngành tỉnh

- BBT Cổng TTĐT của UBND cấp huyện

- Cổng TTĐT tỉnh

- Các đơn vị trực thuộc các Sở, ban, ngành tỉnh

- Các phòng thuộc UBND cấp huyện; UBND cấp xã

Thường xuyên

Công tác phối hợp, trao đổi thông tin được tăng cường qua nhiều hình thức khác nhau (công văn, trao đổi trực tiếp, các cuộc họp, làm việc…)

8

 Đẩy mạnh công tác trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng TTĐT

- Các Sở, ban, ngành

- UBND cấp huyện

Cổng TTĐT tỉnh

Thường xuyên

 100% các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp được trả lời đúng hạn

9

Ban hành quy định về tiêu chí đánh giá và xếp hạng Cổng TTĐT thành phần

Văn phòng UBND tỉnh

- Các Sở, ban, ngành tỉnh

- UBND cấp huyện

Năm 2021-2022

Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá và xếp hạng Cổng TTĐT thành phần

10

Tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng tác phẩm trên trang/cổng TTĐT tỉnh Bắc Ninh”

BBT Cổng TTĐT tỉnh (theo Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 BBT Cổng TTĐT của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã

Tháng 6/2021

Hội thảo được tổ chức và có báo cáo kết quả tổ chức Hội thảo

11

Tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các sự kiện lớn của tỉnh

 Cổng TTĐT tỉnh

 Các Cổng TTĐT thành phần

Năm 2021 (tập trung vào tháng 4, tháng 5 về bầu cử)

Các tin, bài được đăng tải trên các Cổng TTĐT

12

 Tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng viết tin, bài; biên tập; quản trị và cập nhật thông tin

 Cổng TTĐT tỉnh

- Sở Nội vụ

- BBT Cổng TTĐT thành phần

Hằng năm

Các chương trình đào tạo, tập huấn được tổ chức

13

Tổng kết công tác cung cấp thông tin trên các trang/cổng TTĐT thuộc tỉnh và việc thực hiện quy chế phối hợp cung cấp thông tin trên các Cổng TTĐT

 Cổng TTĐT tỉnh

- BBT Cổng TTĐT của các Sở, ban, ngành tỉnh

- BBT Cổng TTĐT của UBND cấp huyện

Quý IV/2021

Các nội dung tổng kết được thực hiện