Hệ thống pháp luật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 934/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC 2011-2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật giáo dục đại học được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18/6/2012 và Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 711/QQĐ-TTg ngày 13/6/2012 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật giáo dục đại học và Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 đến toàn thể cán bộ quản lý, công chức, viên chức, nhà giáo và người học trong ngành giáo dục nhằm quán triệt nội dung Luật giáo dục đại học và Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 để chủ động, tích cực trong việc triển khai thực hiện.

2. Việc tuyên truyền, phổ biến Luật giáo dục đại học và Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 được thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả.

3. Kết hợp việc tuyên truyền, phổ biến Luật giáo dục đại học, Chiến lược phát triển giáo dục 2011- 2020 với việc tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi bổ sung một số điều của giáo dục, các văn bản pháp luật về giáo dục và việc xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện.

4. Tăng cường sự phối hợp trong việc tuyên truyền, phổ biến Luật giáo dục đại học và Chiến lược phát triển giáo dục 2011- 2020 đến các cơ quan, tổ chức có liên quan và quần chúng nhân dân.

II. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG CỤ THỂ

Việc tuyên truyền, phổ biến Luật giáo dục đại học và Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 phải được tổ chức triển khai ngay trong Kế hoạch đầu năm học 2012 - 2013 của các đơn vị trong toàn ngành theo từng đối tượng cụ thể. Cần giới thiệu tổng thể nội dung Luật, Chiến lược và giới thiệu sâu, nhấn mạnh một số nội dung đối với từng nhóm đối tượng sau:

1. Đối với cán bộ quản lý, công chức, viên chức trong ngành giáo dục

a) Luật giáo dục đại học

Tập trung vào các nội dung cơ bản như phân tầng giáo dục đại học; quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học; chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục đại học; cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục đại học; quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học; bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học; tài chính, tài sản của cơ sở giáo dục đại học; nội dung quản lý nhà nước về giáo dục đại học; vấn đề thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

b) Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020

Tập trung vào các nội dung cơ bản như bối cảnh và thời cơ, thách thức đối với giáo dục nước ta giai đoạn 2011-2020; quan điểm chỉ đạo phát triển giáo dục; Mục tiêu phát triển giáo dục đến năm 2020; các giải pháp phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020; việc tổ chức thực hiện chiến lược.

2. Đối với nhà giáo

a) Luật giáo dục đại học

Tập trung vào các nội dung cơ bản như hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế của cơ sở giáo dục đại học; các chức danh giảng viên và trình độ chuẩn của chức danh giảng dạy đại học; nhiệm vụ và quyền của giảng viên; chính sách đối với giảng viên; quy định về giảng viên thỉnh giảng và báo cáo viên; các hành vi giảng viên không được làm.

b) Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020

Tập trung vào các giải pháp phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020 như đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, thi, kiểm tra và đánh giá chất lượng giáo dục; phát triển khoa học giáo dục; mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về giáo dục.

3. Đối với người học

a) Luật giáo dục đại học

Tập trung vào các quy định về mục tiêu giáo dục đại học; thời gian đào tạo; chương trình, giáo trình giáo dục đại học; văn bằng giáo dục đại học; chính sách đối với người học; nhiệm vụ và quyền của người học; các hành vi người học không được làm.

b) Chiến lược phát triển giáo dục 2011- 2020

Tập trung vào các giải pháp về việc tăng cường gắn đào tạo với sử dụng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục cũng như tăng cường hỗ trợ phát triển giáo dục đối với các vùng khó khăn, dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách xã hội.

4. Đối với nhân dân

a) Luật giáo dục đại học

Tập trung giới thiệu các điểm mới của Luật giáo dục đại học; các chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục đại học; các quy định về đầu tư cho giáo dục đại học, xã hội hóa giáo dục đại học; quản lý nhà nước về giáo dục đại học; quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học và vấn đề kiểm soát chất lượng đào tạo;

b) Chiến lược phát triển giáo dục 2011- 2020

Làm rõ những thành tựu cùng những bất cập, yếu kém của giáo dục hiện nay và nguyên nhân; các mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2020.

III. HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN

Đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến. Kết hợp các hình thức như tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Luật và Chiến lược; tổ chức thảo luận; lồng ghép nội dung giới thiệu Luật và Chiến lược trong các buổi sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên môn, các hội nghị, chương trình tập huấn, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; biên soạn, phát miễn phí tài liệu và các tờ gấp phù hợp với từng đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người học; tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, bản tin, đài truyền thanh nội bộ vv...

IV. NGUỒN TÀI LIỆU, KINH PHÍ

1. Nguồn tài liệu

- Đề cương giới thiệu Luật giáo dục đại học và Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn.

- Toàn văn Luật giáo dục đại học, Chiến lược phát triển giáo dục 2011 -2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo và các nhà xuất bản in ấn, phát hành hoặc được đăng tải trên Công báo, trang thông tin điện tử của Chính phủ, trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Giáo dục và Thời đại.

2. Kinh phí

Việc lập dự toán kinh phí phục vụ cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật giáo dục đại học và Chiến lược phát triển giáo dục 2011- 2020 được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 73/2010/TT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ sở giáo dục đại học

Tổ chức phổ biến, quán triệt Luật giáo dục đại học và Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 theo các khối cán bộ quản lý, nhà giáo và người học.

Đăng tải toàn văn Luật giáo dục đại học, Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 trên Website của trường và các đơn vị trực thuộc.

2. Các sở giáo dục và đào tạo

Tổ chức quán triệt các nội dung của Luật và Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 cho đội ngũ cán bộ quản lý của sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và cơ sở giáo dục trực thuộc.

Đăng tải toàn văn Luật giáo dục đại học, Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 trên Website của sở, phòng và các cơ sở giáo dục trực thuộc.

3. Các vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng và đơn vị trực thuộc Bộ

Tổ chức nghiên cứu, trao đổi, quán triệt nội dung Luật giáo dục đại học và Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 trong toàn thể cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị cùng với việc triển khai công tác soạn thảo văn bản hướng dẫn thi hành Luật giáo dục đại học và Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020; bảo đảm việc triển khai thực hiện công việc chuyên môn phù hợp với các quy định của Luật giáo dục đại học và Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020.

Ngoài các nhiệm vụ chung trên đây, Bộ trưởng giao cho các đơn vị một số nhiệm vụ cụ thể

a) Vụ Pháp chế

Chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục đại học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam:

- Biên soạn đề cương, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật giáo dục đại học và Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020.

- Tổ chức giới thiệu Luật giáo dục đại học và Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 cho cán bộ, công chức cơ quan Bộ và cán bộ chủ chốt của các cơ sở giáo dục đại học, sở giáo dục và đào tạo; các Bộ, ngành có cơ sở giáo dục đại học.

- Phối hợp với các cơ quan của Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp Trung ương về Luật giáo dục đại học và Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020. Đưa nội dung giới thiệu Luật giáo dục đại học và Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 vào chương trình tập huấn cán bộ làm công tác pháp chế và báo cáo viên pháp luật của ngành giáo dục.

- Xây dựng kế hoạch bổ sung kinh phí cho việc tuyên truyền, phổ biến Luật giáo dục đại học và Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020.

b) Vụ Giáo dục đại học

- Tổ chức quán triệt nội dung Luật giáo dục đại học và Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 trong Hội nghị tổng kết năm học khối các trường đại học, cao đẳng.

- Phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường trong việc biên soạn các đề cương, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật giáo dục đại học phù hợp với từng đối tượng.

c) Văn phòng

Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Giáo dục đại học, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam:

- Tổ chức giới thiệu Luật giáo dục đại học và Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 với các cơ quan thông tin đại chúng.

- Tổ chức các buổi tọa đàm, giới thiệu Luật giáo dục đại học và Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 trên Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Đài truyền hình Trung ương.

- Tham mưu, định hướng, chỉ đạo các báo, tạp chí trong ngành tuyên truyền, phổ biến Luật giáo dục đại học và Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020.

d) Vụ hợp tác quốc tế

Tổ chức dịch Luật giáo dục đại học, Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 sang tiếng Anh, tiếng Pháp. Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các cơ quan liên quan tổ chức giới thiệu Luật giáo dục đại học và Chiến lược phát triển giáo dục 2011 -2020 cho các tổ chức quốc tế, các cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam.

đ) Vụ Kế hoạch Tài chính

Phối hợp với Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ tập hợp lập kế hoạch bổ sung kinh phí phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến Luật giáo dục đại học và Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020.

e) Cục Công nghệ thông tin

Đưa toàn văn Luật giáo dục đại học, Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020 và đề cương giới thiệu lên Website Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến Luật giáo dục đại học, Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 trên Website Bộ.

g) Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế biên soạn, phát hành đề cương, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 trong toàn ngành.

h) Báo Giáo dục và Thời đại, Tạp chí Giáo dục

Phát hành số chuyên đề về Luật giáo dục đại học và Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 trong tháng 10/2012; đăng tải toàn văn Luật giáo dục đại học và Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020; xây dựng chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật về giáo dục trong đó có nội dung giới thiệu các quy định cụ thể của Luật giáo dục đại học và Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020.

Giám đốc các sở giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ Kế hoạch này phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cùng cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, bảo đảm kinh phí và tổ chức triển khai việc tuyên truyền, phổ biến Luật giáo dục đại học và Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 cho các đối tượng thuộc quyền. Việc phổ biến, tuyên truyền Luật giáo dục đại học và Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2012 - 2013.

Vụ Pháp chế giúp Bộ trưởng hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội (để b/c);
- Ủy ban VHTNTN&NĐ của Quốc hội (để b/c);
- Văn phòng Chủ tịch nước (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- HĐPHCTPBGDPL của Chính phủ;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Bộ Tư pháp (để b/c);
- Công đoàn Giáo dục VN;
- TW Đoàn TNCSHCM, TW Hội SVVN;
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng;
- Các Sở giáo dục và Đào tạo;
- Các Vụ, Cục, TTr, VP;
-Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, NXB Giáo dục, Báo Giáo dục và Thời đại, Tạp chí Giáo dục, Website Bộ;
- Lưu VT, PC.

KT BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Quang Quý

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Kế hoạch 934/KH-BGDĐT về tuyên truyền, phổ biến Luật giáo dục đại học và Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • Số hiệu: 934/KH-BGDĐT
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Ngày ban hành: 21/09/2012
  • Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Người ký: Trần Quang Quý
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 21/09/2012
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản