Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/KH-UBND

Thái Bình, ngày 18 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 20/CT-TTG NGÀY 07/5/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TIẾT KIỆM ĐIỆN GIAI ĐOẠN 2020-2025

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

- Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý nhà nước, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu khoa học công nghệ và phát triển sản phẩm, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; huy động mọi nguồn lực nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

- Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đưa chương trình tiết kiệm năng lượng thành hoạt động thường xuyên trong đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

- Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong mọi hoạt động của xã hội; giảm cường độ năng lượng trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế; tiết kiệm năng lượng trở thành hoạt động thường xuyên đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các ngành kinh tế trọng điểm tiêu thụ nhiều năng lượng; hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

- Phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2020-2025.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng, ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm trên địa bàn; tăng cường vai trò quản lý Nhà nước và đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

- Đạt mức tiết kiệm năng lượng 2,0% đến 4,0% tổng tiêu thụ năng lượng toàn tỉnh.

- Đẩy mạnh việc thực hiện tiết kiệm điện trong các khâu phân phối, kinh doanh và sử dụng điện, giảm tổn thất điện năng xuống thấp hơn 3,5%.

- Các đơn vị kinh doanh vận tải trong tỉnh xây dựng chương trình phổ biến kỹ năng điều khiển phương tiện/giải pháp kỹ thuật trong khai thác, sử dụng phương tiện giao thông cơ giới theo hướng tiết kiệm năng lượng.

- Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng phương án tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Đảm bảo 100% cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định.

- Đảm bảo việc tuân thủ và thực hiện các yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả đối với các công trình xây dựng thuộc phạm vi áp dụng của quy chuẩn.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập:

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch sử dụng tiết kiệm điện năng hàng năm của cơ quan, đơn vị theo Thông tư số 111/2009/TTLT-BTC-BCT của Liên Bộ: Tài chính - Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025; phổ biến, quán triệt việc thực hiện tiết kiệm điện tới toàn thể người lao động, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hằng năm.

- Phối hợp với Công ty Điện lực Thái Bình xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện cho đơn vị mình, đảm bảo hằng năm tối thiểu tiết kiệm 5,0% tổng điện năng tiêu thụ trong năm; tận dụng và huy động các nguồn lực để lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà để giảm tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia.

- Ban hành, triển khai thực hiện quy chế tiết kiệm điện tại đơn vị. Đôn đốc, rà soát và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy và các quy định hiện hành về tiết kiệm điện tại các cơ quan, công sở; xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả quy định về sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị tiêu thụ điện tại cơ quan, đơn vị.

2. Các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời:

- Chủ trì, phối hợp với cơ sở cung cấp điện xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện; theo đó, phải đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 20% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2020 - 2025 cho các hoạt động chiếu sáng nêu trên.

- Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng, đèn quảng cáo bằng đèn tiết kiệm điện; áp dụng công nghệ điều khiển tự động trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời.

- Triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng chuẩn bị đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp.

- Đẩy nhanh lộ trình thực hiện tự động hóa chiếu sáng theo khung thời gian và điều kiện thời tiết của các công trình chiếu sáng công cộng.

3. Các hộ gia đình sử dụng điện sinh hoạt trên địa bàn tỉnh:

- Sử dụng các thiết bị điện được dán nhãn năng lượng theo Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.

- Thường xuyên thực hành hành vi sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại gia đình như: Tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện; chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết; ưu tiên mua sắm các phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao hoặc thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; hạn chế tối đa sử dụng bóng đèn sợi đốt; lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời.

4. Các cơ sở thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh:

- Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư: Giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào thời gian cao điểm buổi tối của hệ thống điện theo yêu cầu của cơ quan điện lực sở tại; tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Đơn vị điện lực tại địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

- Các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ: Thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; xây dựng và phổ biến thực hiện nội quy tiết kiệm điện của đơn vị cho khách hàng, nhân viên; phối hợp với Công ty Điện lực Thái Bình trong việc thực hiện giảm nhu cầu sử dụng điện khi có yêu cầu.

5. Các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm và các doanh nghiệp sản xuất:

- Xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả như: Đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải; thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý; hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm; hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải.

- Lắp đặt, tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió vào hệ thống năng lượng nội bộ; ưu tiên sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao.

- Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm; rà soát, chấn chỉnh việc chấp hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có liên quan.

- Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp là đối tượng điều chỉnh của các văn bản quy phạm pháp luật quy định về định mức tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm phải tuân thủ định mức tiêu hao năng lượng theo quy định.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Đối với các sở, ban, ngành thuộc tỉnh:

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch sử dụng tiết kiệm điện năng hàng năm của cơ quan, đơn vị theo Thông tư số 111/2009/TTLT-BTC-BCT của Liên Bộ: Tài chính - Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Phổ biến tuyên truyền Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, quán triệt việc thực hiện tiết kiệm điện tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và các đơn vị trực thuộc, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm của cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy và các quy định hiện hành về tiết kiệm điện.

2. Sở Công Thương:

- Chỉ đạo các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Điểm đ, Mục 1, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về định mức tiêu hao năng lượng.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan truyền thông, Công ty Điện lực Thái Bình tổ chức thực hiện Kế hoạch về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2020-2025; Chương trình điều chỉnh phụ tải điện, quản lý nhu cầu điện; các hoạt động triển khai tuyên truyền Chiến dịch Giờ trái đất, Chương trình tiết kiệm điện tại trường học,...

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân thực hiện tốt việc tiết kiệm điện; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý các trường hợp sử dụng điện lãng phí, không thực hành tiết kiệm điện theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Công ty Điện lực Thái Bình giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện theo kế hoạch được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hàng năm đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh, đảm bảo giảm ít nhất 10% chi phí điện năng tiêu thụ điện.

3. Sở Xây dựng:

Chủ trì hướng dẫn các cơ sở xây dựng chuyên ngành: Khi thực hiện công tác thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình theo thẩm quyền, tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BXD về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả và khuyến cáo lắp đặt các thiết bị điện hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

4. Sở Tài chính:

- Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách để chi trả tiền điện của các cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Hàng năm bố trí nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025.

5. Sở Nội vụ:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan đưa nội dung tiết kiệm điện thành tiêu chí xét thi đua khen thưởng hàng năm.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình:

Phối hợp với Công ty Điện lực Thái Bình tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025; đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp tiết kiệm điện, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, hoạt cảnh, chương trình truyền thanh, truyền hình dưới nhiều hình thức sinh động, phù hợp về tiết kiệm điện; dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền chủ trương của Nhà nước về thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, nhất là trong các tháng mùa khô hàng năm để nhân dân biết và thực hiện tiết kiệm điện; áp dụng đơn giá phù hợp cho việc tuyên truyền, phổ biến về tiết kiệm điện.

7. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và hoạt động của nhân dân.

- Triển khai các đề tài nghiên cứu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như: Năng lượng gió, năng lượng mặt trời,...

8. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Phối hợp, tạo điều kiện để Công ty Điện lực Thái Bình thực hiện chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học, dành thời gian hợp lý trong các chương trình ngoại khóa để phổ biến nội dung về cách sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện đến từng hộ sử dụng điện; phối hợp với Điện lực địa phương theo dõi, kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý các đơn vị, cá nhân không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện.

10. Công ty Điện lực Thái Bình:

- Thực hiện nghiêm các quy định về tiết kiệm trong phân phối điện; thực hiện các giải pháp quản lý, kỹ thuật, đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn, nhằm giảm tỷ lệ tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng điện áp.

- Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức đóng trên địa bàn xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện; hỗ trợ Ủy ban nhân dân các cấp thống kê kết quả thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện của doanh nghiệp, tổ chức thuộc địa bàn cung cấp điện.

- Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tuyên truyền rộng rãi tới khách hàng sử dụng điện về tình hình cung cấp điện, các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thống kê, theo dõi việc tiết kiệm điện của cơ quan, công sở, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn; thông báo cho khách hàng, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố các trường hợp sử dụng điện vượt quy định; hàng quý tổng hợp tình hình thực hiện của các đơn vị, báo cáo Sở Công Thương, Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh để có biện pháp xử lý đối với các đơn vị không thực hiện tiết kiệm điện.

- Phối hợp với Sở Công Thương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện và điều hòa tiết giảm phụ tải khi xảy ra thiếu điện theo kế hoạch; hạn chế việc ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; hạn chế việc cắt điện sinh hoạt trên diện rộng, kéo dài trong mùa nắng nóng.

- Phối hợp với Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và sử dụng điện (theo Nghị định 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả).

- Xây dựng, tổ chức thực hiện và báo cáo Sở Công Thương kết quả thực hiện chương trình tiết kiệm điện hằng năm và cả giai đoạn 2020 - 2025; báo cáo kịp thời Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Công Thương về tình hình khó khăn, vướng mắc trong việc quản lý vận hành lưới điện và tiết kiệm điện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Căn cứ kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện chậm nhất trước ngày 01/9/2020. Nội dung cần lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, có phân công chỉ đạo sát sao, quyết liệt trong tổ chức thực hiện và thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát.

Định kỳ hàng năm trước ngày 15 tháng 12, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (giao Sở Công Thương gửi);
- Lưu: VT, KTCT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Thận