Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 06 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09/8/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và Công văn số 561/TTg-ĐMDN ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện cổ phần hóa; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai công tác cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Công văn số 561/TTg-ĐMDN ngày 27/4/2018 về danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện cổ phần hóa đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ nhằm thúc đẩy đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công.

2. Yêu cầu

Tổ chức thực hiện chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, đảm bảo: Sự lãnh đạo của cấp ủy, giám sát của tổ chức đoàn thể, người lao động; dân chủ, công khai, minh bạch, duy trì tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, phát huy quyền tự chủ của đơn vị, tạo điều kiện sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Việc thực hiện chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập được tiến hành theo trình tự, thủ tục quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và các văn bản pháp luật hiện hành. Các bước và nội dung triển khai công tác chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần phải đảm bảo đúng chính sách, chế độ của Nhà nước và phù hợp với thực tế, có giải pháp chủ động phòng, chống thất thoát tài sản Nhà nước.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG

1. Đối tượng thực hiện

- Các đơn vị sự nghiệp công lập được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển thành công ty cổ phần tại Công văn số 561/TTg-ĐMDN ngày 27/4/2018 về danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện cổ phần hóa (Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe, Trung tâm Tư vấn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Giống).

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các ngành, đơn vị liên quan.

2. Phạm vi điều chỉnh

Kế hoạch này để thực hiện việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; cụ thể: Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe, Trung tâm Tư vấn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Giống.

3. Nội dung

Việc thực hiện chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần (gồm: Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe, Trung tâm Tư vấn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Giống) được tiến hành theo trình tự, thủ tục và các nội dung cụ thể quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; những nội dung không quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; gồm những bước cơ bản như sau:

3.1. Bước 1: Xây dựng Phương án cổ phần hóa

a) Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc:

- Căn cứ vào Kế hoạch cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp đã được ban hành, UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo.

- Trưởng Ban Chỉ đạo lựa chọn và ra quyết định thành lập Tổ giúp việc cổ phần hóa trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo.

b) Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu: Ban Chỉ đạo chỉ đạo Tổ giúp việc phối hợp cùng với đơn vị chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan, bao gồm:

- Xây kế hoạch, lộ trình triển khai công tác cổ phần hóa.

- Các Hồ sơ pháp lý về thành lập đơn vị sự nghiệp.

- Các Hồ sơ pháp lý về tài sản, nguồn vốn, công nợ của đơn vị.

- Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế (nếu có) của đơn vị đến thời điểm xác định giá trị đơn vị.

- Lập dự toán chi phí cổ phần hóa theo chế độ quy định.

- Phương án sử dụng đất của đơn vị đang quản lý phù hợp với quy định của pháp luật đất đai, pháp luật về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trong từng thời kỳ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Lập danh sách và phương án sử dụng lao động đang quản lý.

- Lựa chọn phương pháp, hình thức xác định giá trị đơn vị, lựa chọn thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp phù hợp với điều kiện của đơn vị và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến cổ phần hóa.

c) Ban Chỉ đạo chỉ đạo Tổ giúp việc phối hợp cùng với đơn vị chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan trình cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định phê duyệt dự toán chi phí cổ phần hóa, quyết định lựa chọn tư vấn cổ phần hóa theo chế độ quy định.

d) Tổ chức kiểm kê, xử lý những vấn đề về tài chính và tổ chức xác định giá trị đơn vị: Đơn vị phối hợp với tổ chức tư vấn tiến hành:

- Kiểm kê, phân loại tài sản, đối chiếu công nợ và phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý những vấn đề về tài chính đến thời điểm xác định giá trị đơn vị.

Lập Báo cáo tài chính tại thời điểm xác định giá trị đơn vị, kiểm toán Báo cáo tài chính và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Gửi phương án sử dụng đất đã được duyệt cùng toàn bộ hồ sơ có liên quan đến UBND tỉnh để xin ý kiến về giá đất làm căn cứ để xác định giá trị đơn vị.

- Tổ chức xác định giá trị đơn vị: Ban Chỉ đạo chỉ đạo Tổ giúp việc phối hợp cùng với đơn vị và tổ chức tư vấn tổ chức xác định giá trị đơn vị theo quy định. Trường hợp Tổ chức tư vấn có chức năng định giá thì có thể thuê trọn gói về lập phương án cổ phần hóa, xác định giá trị đơn vị, tổ chức bán cổ phần.

đ) Quyết định và công bố giá trị đơn vị: Ban Chỉ đạo thẩm tra kết quả kiểm kê, phân loại tài sản và kết quả xác định giá trị đơn vị, báo cáo UBND tỉnh quyết định công bố giá trị đơn vị.

e) Hoàn tất Phương án cổ phần hóa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt:

- Căn cứ quyết định công bố giá trị đơn vị cổ phần hóa và tình hình thực tế của đơn vị; Ban Chỉ đạo chỉ đạo Tổ giúp việc phối hợp cùng với đơn vị, tổ chức tư vấn xây dựng Phương án cổ phần hóa đơn vị. Phương án cổ phần hóa phải bao gồm các nội dung cơ bản như:

+ Thực trạng của đơn vị ở thời điểm xác định giá trị đơn vị.

+ Kết quả xác định giá trị đơn vị và những vấn đề cần tiếp tục xử lý.

+ Hình thức cổ phần hóa và vốn điều lệ theo yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần.

+ Cơ cấu vốn điều lệ, giá khởi điểm và phương thức phát hành cổ phiếu theo quy định.

+ Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần theo các quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành.

+ Phương án sắp xếp lại lao động đã được UBND tỉnh phê duyệt.

+ Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 - 5 năm tiếp theo.

+ Phương án sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Ban Chỉ đạo chỉ đạo Tổ giúp việc cùng với đơn vị phối hợp với tổ chức tư vấn tổ chức công khai Phương án cổ phần hóa và gửi tới từng bộ phận trong công ty để nghiên cứu trước khi tổ chức Hội nghị người lao động (bất thường).

Sau Hội nghị người lao động, Tổ giúp việc, đơn vị phối hợp với tổ chức tư vấn hoàn thiện Phương án cổ phần hóa để trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Ban Chỉ đạo thẩm định phương án cổ phần hóa báo cáo UBND tỉnh phê duyệt phương án cổ phần hóa phê duyệt.

3.2. Bước 2: Tổ chức thực hiện phương án cổ phần hóa

a) Ban Chỉ đạo chỉ đạo đơn vị phối hợp với các tổ chức tư vấn trung gian tổ chức bán cổ phần theo phương án cổ phần hóa đã được duyệt và theo quy định.

b) Ban Chỉ đạo chỉ đạo đơn vị bán cổ phần ưu đãi cho người lao động và tổ chức công đoàn tại đơn vị (nếu có) theo phương án đã duyệt.

c) Căn cứ vào kết quả tổng hợp bán cổ phần cho các đối tượng theo quy định trong phương án cổ phần hóa, Ban Chỉ đạo chỉ đạo đơn vị chuyển tiền thu từ cổ phần hóa về Quỹ theo quy định.

Trường hợp không bán hết cổ phần cho các đối tượng theo đúng phương án cổ phần hóa được duyệt, Ban Chỉ đạo báo cáo UBND tỉnh quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa ra quyết định điều chỉnh quy mô, cơ cấu cổ phần của đơn vị cổ phần hóa.

d) Ban Chỉ đạo báo cáo UBND tỉnh quyết định cử người làm đại diện phần vốn tại các doanh nghiệp cổ phần hóa có vốn nhà nước tiếp tục tham gia trong công ty cổ phần và chịu trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước theo quy định của pháp luật.

3.3. Bước 3: Hoàn tất việc chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần

a) Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất và đăng ký doanh nghiệp:

- Ban Chỉ đạo chỉ đạo Tổ giúp việc, người đại diện phần vốn nhà nước (nếu có) và đơn vị tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất để thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động, phương án sản xuất kinh doanh, bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và bộ máy điều hành công ty cổ phần.

- Căn cứ vào kết quả Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, Hội đồng quản trị công ty cổ phần thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

b) Tổ chức quyết toán, bàn giao giữa đơn vị và công ty cổ phần:

- Trong thời gian 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, Ban Chỉ đạo chỉ đạo Tổ giúp việc và đơn vị lập báo cáo tài chính tại thời điểm công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu, thực hiện quyết toán thuế, kiểm toán báo cáo tài chính, quyết toán chi phí cổ phần hóa, báo cáo UBND tỉnh.

- Căn cứ kết quả xác định lại giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo chỉ đạo Tổ giúp việc và đơn vị tổ chức bàn giao giữa đơn vị và công ty cổ phần.

- Tổ chức ra mắt công ty cổ phần và thực hiện bố cáo trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, cơ quan quyết định cổ phần hóa, Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và đơn vị có thể tiến hành đồng thời nhiều bước để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa đơn vị.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và Công văn số 561/TTg-ĐMDN ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện cổ phần hóa; các đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe, Trung tâm Tư vấn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Giống thực hiện cổ phần hóa trong giai đoạn 2018 - 2020 theo kế hoạch cụ thể sau:

1. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

- Hình thức cổ phần hóa: Được xác định khi xây dựng Phương án cổ phần hóa.

- Cơ cấu vốn điều lệ của công ty cổ phần: Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần.

- Thời gian bắt đầu thực hiện: Quý III năm 2018.

- Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2019.

2. Trung tâm Đào tạo và Sát hạch xe cơ giới

- Hình thức cổ phần hóa: Được xác định khi xây dựng Phương án cổ phần hóa.

- Cơ cấu vốn điều lệ của công ty cổ phần: Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần.

- Thời gian bắt đầu thực hiện: Quý III năm 2018.

- Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2019.

3. Trung tâm Tư vấn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Hình thức cổ phần hóa: Được xác định khi xây dựng Phương án cổ phần hóa.

- Cơ cấu vốn điều lệ của công ty cổ phần: Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần.

- Thời gian bắt đầu thực hiện: Quý I năm 2019.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2019.

4. Trung tâm Giống

- Hình thức cổ phần hóa: Được xác định khi xây dựng Phương án cổ phần hóa.

- Cơ cấu vốn điều lệ của công ty cổ phần: Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần.

- Thời gian bắt đầu thực hiện: Quý I năm 2019.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2019.

5. Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

- Hình thức cổ phần hóa: Được xác định khi xây dựng Phương án cổ phần hóa.

- Cơ cấu vốn điều lệ của công ty cổ phần: Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần.

- Thời gian bắt đầu thực hiện: Quý II năm 2019.

- Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2020.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban ngành và các đơn vị sự nghiệp công lập được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển thành công ty cổ phần tại Công văn số 561/TTg-ĐMDN ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ (Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe, Trung tâm Tư vấn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Giống) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

2. Hàng tháng, quý, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập (gồm: Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe, Trung tâm Tư vấn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Giống) có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, các Hội, đoàn thể tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe, Trung tâm Tư vấn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Giống nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch nếu phát sinh khó khăn vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị kịp thời phản ảnh về Sở Tài chính để hướng dẫn hoặc đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/cáo);
- Bộ Tài chính (b/cáo);
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Các đơn vị SNCL: Trung tâm QH và KĐ chất lượng CTXD, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe, Trung tâm tư vấn NN và PTNT, Trung tâm Giống;
- VPUB: PCVP (KT, NN), TH, NNTN, CNXD, CBTH;
- Lưu: VT, KT.dat284.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng