Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/KH-UBND

Phú Yên, ngày 26 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

Thực hiện Quyết định số 1317/QĐ-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020-2025, UBND tỉnh Phú Yên xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU

1. Mục đích

- Quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của địa phương về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống tác hại của rượu, bia trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của các chủ thể tham gia giao thông, những người làm nhiệm vụ quản lý, điều hành giao thông, đặc biệt là các đối tượng trực tiếp điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giao thông vận tải.

- Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về văn hóa giao thông, xử lý các tình huống khi tham gia giao thông; đấu tranh lên án các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông; giới thiệu các mô hình, bài học kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an toàn giao thông.

2. Yêu cầu

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông; Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia; tổ chức cuộc vận động sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, đoàn thể thực hiện “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”, trong đó cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nêu gương hành động.

- Đưa nội dung phòng, chống tác hại của rượu, bia vào nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền và thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia ngay trước, trong giờ hoặc nghỉ giữa giờ khi làm việc, học tập.

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện trách nhiệm phát ngôn, chủ động và tích cực phối hợp thông tin với báo chí khách quan, minh bạch để báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhất là vấn đề nóng dư luận quan tâm. Các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo kịp thời trong công tác tuyên truyền, thông tin đầy đủ, thường xuyên, đúng với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Đối tượng tuyên truyền

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông và phòng, chống tác hại rượu, bia trong toàn thể Nhân dân, trong đó tập trung các đối tượng: nhóm thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; nhóm đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và vùng nông thôn; nhóm đội ngũ lái xe vận tải hành khách, hàng hóa, xe siêu trường, siêu trọng và người điều khiển mô tô, xe gắn máy, xe máy điện.

4. Mục tiêu đến năm 2025

- Đối với các cơ quan báo, Đài: 100% các cơ quan báo, đài địa phương xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình tuyên truyền về an toàn giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia.

- Thiết lập chuyên trang, trang Mạng xã hội tuyên truyền về an toàn giao thông thu hút người truy cập, tiếp cận thông tin.

- Đối với hệ thống thông tin cơ sở: 80% các hệ thống thông tin cơ sở tổ chức biên tập lại nội dung thông tin tuyên truyền về an toàn giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia phù hợp với địa phương, vùng miền để đăng, phát qua hệ thống loa truyền thanh xã, phường và các hình thức khác.

- Phấn đấu 100% học sinh, sinh viên các bậc học được giáo dục pháp luật về an toàn giao thông hoặc được tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn; 100% đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô được tuyên truyền kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp cho các lái xe.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Phổ biến, quán triệt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an toàn giao thông trên các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không và tuyên truyền phòng, chống tác hại của rượu, bia.

2. Tuyên truyền về văn hóa giao thông, xử lý tình huống khi tham gia giao thông để hình thành văn hóa tham gia giao thông, nhất là đối với giao thông đường bộ; cách ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông cho học sinh, sinh viên; đấu tranh lên án các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông; giới thiệu các mô hình, bài học kinh nghiệm trong công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các nước trên thế giới.

3. Trong an toàn giao thông đường bộ: Đẩy mạnh tuyên truyền về quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện; các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn việc phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng; hành vi sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông; phổ biến tuyên truyền về mức xử phạt, hình thức xử phạt khi vi phạm giao thông, những hậu quả sức khỏe, gánh nặng bệnh tật, gánh nặng kinh tế, gánh nặng cho xã hội, di chứng do tai nạn giao thông gây ra.

Tuyên truyền, khuyến khích người dân tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoặc phương tiện “xanh” (như xe đạp, đi bộ) nhằm giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.

4. Trong an toàn giao thông đường thủy: Thường xuyên tuyên truyền các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông đường thủy, trong hoạt động chở khách du lịch, chở khách trên sông; chủ phương tiện, người lái phương tiện đường thủy nâng cao điều kiện bằng, chứng chỉ điều khiển phương tiện, kiểm định định kỳ an toàn kỹ thuật phương tiện; vận động người tham gia giao thông đường thủy mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi cá nhân.

5. Trong an toàn giao thông đường sắt: Tiếp tục tuyên truyền quy tắc an toàn giao thông đường sắt, hành lang an toàn giao thông đường sắt. Kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên các thanh chắn ngang đường sắt, đèn báo hiệu tại các điểm nút giao. Tuyên truyền để người dân không buôn bán, họp chợ, phơi nông sản, lấn chiếm hành lang giao thông đường sắt, mở các lối đi đường ngang tự phát.

6. Trong an toàn giao thông hàng không: Tuyên truyền về văn hóa giao thông hàng không; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn, an ninh hàng không và các dịch vụ có liên quan; hình thức xử lý và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cố tình vi phạm an toàn hàng không.

7. Trong phòng, chống tác hại của rượu, bia: Tuyên truyền về tác hại của rượu, bia; tác hại của rượu, bia giả, không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm; các mức độ nguy cơ khi uống rượu, bia; các biện pháp giảm tác hại của rượu, bia; vận động hạn chế uống rượu, bia và không điều khiển phương tiện giao thông, vận hành máy móc sau khi uống rượu, bia; tuyên truyền vai trò của gia đình, người thân trong việc thay đổi thói quen và hành vi giao thông liên quan đến bia rượu của các thành viên trong gia đình, thực hiện “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”.

8. Tuyên truyền các giải pháp giảm ùn tắc giao thông ở những khu vực thường xuyên bị ùn tắc giao thông, điểm đông dân cư.

9. Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; tổ chức cuộc vận động sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, đoàn thể thực hiện “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”, trong đó cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nêu gương hành động.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Trên các phương tiện Báo, Đài địa phương: Mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về an toàn giao thông; phòng, chống tác hại của rượu, bia; đổi mới phương thức thông tin, tuyên truyền; ứng dụng công nghệ thông tin vào tuyên truyền; xây dựng các nền tảng ứng dụng cho các nội dung thông tin tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Hình thức: Các tin, bài, phóng sự, câu chuyện thông tin, chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu, phóng sự...

- Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc phát ngôn, chủ động và tích cực phối hợp thông tin với báo chí khách quan, thẳng thắn, minh bạch để báo chí có thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhất là vấn đề nóng dư luận quan tâm.

2. Tuyên truyền trên Cổng, trang thông tin điện tử, mạng xã hội

- Thiết lập Trang thông tin điện tử tuyên truyền an toàn giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia, đồng thời tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện nhằm tăng cường thông tin chính thống về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Thiết lập và công bố rộng rãi số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông.

- Trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh và Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện xây dựng chuyên mục tuyên truyền về an toàn giao thông, tuyên truyền phòng chống tác hại rượu, bia phù hợp với tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Thiết lập Fanpage An toàn giao thông tỉnh Phú Yên để cập nhật tuyên truyền các chủ trương, các bài viết, hình ảnh về tình hình an toàn giao thông góp phần toàn dân thực hiện nghiêm túc pháp luật ATGT.

3. Truyền thông qua hệ thống thông tin cơ sở

a) Xây dựng chuyên mục hỏi, đáp về an toàn giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia, các hình thức xử phạt hành vi vi phạm khi điều khiển phương tiện giao thông sử dụng rượu, bia trên hệ thống Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã.

b) Tổ chức tuyên truyền thông qua các bảng tin công cộng bao gồm cả bảng tin điện tử.

c) Tuyên truyền thông qua phát hành tài liệu và các ấn phẩm tuyên truyền: Phát hành cẩm nang, tờ rời, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động, tuyên truyền trực quan, lưu động, màn hình điện tử led, màn hình frame tuyên truyền tác hại của rượu, bia với hình ảnh trực quan, sinh động.

d) Cung cấp thông tin, bồi dưỡng thông tin, kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở.

4. Tuyên truyền qua các hoạt động khác

a) Sử dụng dịch vụ SMS trong thực hiện tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và không uống rượu, bia khi lái xe.

b) Xây dựng chuyên mục, tin, phim ngắn, video clip, thông tin dưới dạng đồ họa để đăng tải, tuyên truyền trên nền tảng công nghệ số của các mạng xã hội có nhiều người dùng tại Việt Nam, trên Cổng, Trang thông tin điện tử.

c) Tổ chức hội thi tuyên truyền lưu động; hội thi truyền thanh cơ sở, văn nghệ quần chúng; hội thi video về chấp hành tốt ATGT (đối tượng người dân) qua mạng xã hội; triển lãm ảnh tuyên truyền phòng, chống tác hại của rượu, bia, an toàn giao thông. Các hoạt động tuyên truyền tại thư viện, phục vụ lưu động ngoài thư viện.

d) Lồng ghép công tác tuyên truyền về phòng, chống tác hại của rượu, bia, an toàn giao thông trong việc giảng dạy, học tập tại cơ sở giáo dục.

đ) Đưa nội dung phòng, chống tác hại của rượu, bia vào nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức; tuyên truyền tổ chức thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập.

e) Tuyên truyền vận động, khuyến khích quy định trong hương ước, quy ước việc hạn chế hoặc không uống rượu, bia tại đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư.

IV. THỜI GIAN VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025.

2. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp chung vào dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh phương án thiết lập và kinh phí vận hành, duy trì Trang thông tin điện tử tuyên truyền về an toàn giao thông; phòng, chống tác hại của rượu của tỉnh; triển khai tuyên truyền qua tin nhắn SMS và các hình thức tuyên truyền phù hợp khác; tổ chức các hoạt động truyền thông, định hướng thông tin phù hợp.

- Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia tại các địa phương.

- Biên tập, xuất bản tài liệu, tờ rơi, pa-nô tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia.

- Đặt hàng xây dựng và sản xuất các phóng sự, phim tài liệu, chương trình phát thanh, truyền hình tuyên truyền về an toàn giao thông và các thông điệp về phòng, chống tác hại của rượu, bia để đăng phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở.

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Ban An toàn giao thông tỉnh

- Hàng năm chủ trì xây dựng kế hoạch phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia để các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch.

- Phối hợp cung cấp thông tin cho Sở Thông tin và Truyền thông nhằm định hướng thông tin tuyên truyền, cung cấp các nội dung, thông tin trên Trang thông tin điện tử tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng, chống tác hại của rượu, bia.

- Chủ động cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí về tình hình chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông; phòng, chống tác hại của rượu, bia, nhất là những vụ việc có tính chất nghiêm trọng để tuyên truyền kịp thời.

3. Công an tỉnh

- Phối hợp cung cấp thông tin cho Sở Thông tin và Truyền thông để chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền; cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử, Fanpage tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng, chống tác hại của rượu, bia; biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân điển hình trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia.

- Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, công an cấp cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia cho người dân qua công tác tuần tra, kiểm soát, đăng ký và xử lý vi phạm giao thông.

4. Sở Giao thông vận tải

- Tuyên truyền lồng ghép trong chương trình đào tạo sát hạch cấp bằng, chứng chỉ, giấy phép điều khiển phương tiện giao thông thuộc phạm vi quản lý.

- Phối hợp cung cấp thông tin cho Sở Thông tin và Truyền thông , Ban An toàn giao thông tỉnh để định hướng thông tin phù hợp.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động-Thương binh và xã hội

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo, trường học tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên thông qua công tác giảng dạy. Lồng ghép giáo dục pháp luật về an toàn giao thông vào các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm như tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, phát thanh nội bộ, tổ chức cuộc thi, hội thi tìm hiểu về pháp luật giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa trong lứa tuổi học sinh, sinh viên.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lồng ghép hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia vào các phong trào, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch, xây dựng đời sống văn hóa và hoạt động khác tại cơ sở, cộng đồng; các hoạt động tuyên truyền tại thư viện, phục vụ lưu động ngoài thư viện; tuyên truyền vận động, khuyến khích quy định trong hương ước, quy ước việc hạn chế hoặc không uống rượu, bia tại đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư.

7. Sở Tài chính

Căn cứ ngân sách tỉnh và đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông, tham mưu UBND tỉnh bố trí dự toán kinh phí để thực hiện Kế hoạch này theo quy định Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành.

8. Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Mở các chuyên trang, chuyên mục, đa dạng các thể loại tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông; Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải kịp thời đưa tin, tuyên truyền đến đông đảo người dân về tính nghiêm minh của pháp luật cũng như những kết quả xử lý vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông, tạo niềm tin, sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân đối với lực lượng chức năng trong quá trình thực thi công vụ.

9. Các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh

Xây dựng Kế hoạch, chủ động triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia đến từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn kinh phí để tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền về an toàn giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia tại địa phương.

- Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở cấp huyện, cấp xã đa dạng các hình thức tuyên truyền, xây dựng chuyên mục tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở, tổ chức biên tập lại nội dung thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia; nêu gương các điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm an toàn giao thông trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở, tuyên truyền thông qua hình thức cổ động trực quan, hội thi, bảng tin điện tử, tuyên truyền miệng…đảm bảo tuyên truyền hiệu quả, phù hợp với tình hình địa phương.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội

- Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; tổ chức cuộc vận động sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, đoàn thể, khu dân cư thực hiện “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”, trong đó cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nêu gương hành động.

- Chỉ đạo, hướng dẫn đưa nội dung phòng, chống tác hại của rượu, bia vào nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức; tuyên truyền tổ chức thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập.

- Tích cực phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí, hệ thống thông tin cơ sở để báo chí có thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nhất là các vấn đề nóng được dư luận quan tâm liên quan đến an toàn giao thông.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện; định kỳ 6 tháng (trước ngày 15 tháng 6) và hàng năm (ngày 15/12) báo cáo tình hình kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông)./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Ban An toàn giao thông tỉnh;
- Báo Phú Yên; Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Trần Hữu Thế