Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/KH-UBND

Kon Tum, ngày 20 tháng 01 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TriỂn khai thỰc hiỆn LuẬt sỬa đỔi, bỔ sung mỘt sỐ ĐiỀu cỦa LuẬt BẢo hiỂm y tẾ

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/6/2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015).

Để triển khai thực hiện Luật đồng bộ, thống nhất và hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2028/QĐ-TTg ngày 10/11/2014 và Công điện số 01/CĐ-TTg ngày 01/01/2015; hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 9302/BYT-BH ngày 22/12/2014; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế (sau đây gọi tắt là Luật BHYT), như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, các tổ chức, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Luật BHYT bảo đảm tính kịp thời, thống nhất và đồng bộ.

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật BHYT đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đơn vị, tổ chức và nhân dân về vị trí, vai trò của chính sách BHYT; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu và tổ chức thực hiện chính sách BHYT bảo đảm kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

- Tổ chức triển khai thực hiện Luật BHYT thống nhất, đồng bộ và có hiệu quả; nâng cao ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu và chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Luật BHYT.

- Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các tổ chức, UBND các huyện, thành phố trong tổ chức, triển khai thi hành Luật BHYT bảo đảm đồng bộ, thống nhất và hiệu quả góp phần tăng tỷ lệ dân số tham gia BHYT tiến tới BHYT toàn dân.

- Các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ nội dung, đúng tiến độ đã nêu trong Kế hoạch này; kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo hiểm y tế

1.1. Nội dung:

Tổ chức phổ biến Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của nhân dân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, nhất là những người trực tiếp làm công tác tham mưu quản lý nhà nước về BHYT và tổ chức thực hiện chính sách BHYT; thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.

1.2. Phân công thực hiện:

- Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức khác có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHYT cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân với nội dung rõ ràng, dễ hiểu, bảo đảm cho việc thực hiện Luật BHYT được thống nhất dựa trên các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình dành thời lượng phù hợp phổ biến Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức phổ biến Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời xây dựng kế hoạch mở các đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về BHYT đến các thôn, làng, đặc biệt vào dịp kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế (Ngày 01 tháng 7 hàng năm).

1.3. Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thực hiện pháp luật về bảo hiểm y tế

2.1. Nội dung:

Tham gia các lớp tập huấn, tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo cơ quan, tổ chức, người trực tiếp làm công tác tham mưu quản lý nhà nước về BHYT và người tổ chức thực hiện chính sách BHYT do Trung ương tổ chức. Đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho người trực tiếp thực hiện chính sách BHYT tại cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở y tế. Tổ chức tập huấn về Luật BHYT và các văn bản dưới Luật cho cán bộ từ thôn, làng đến các xã, phường, thị trấn.

2.2. Phân công thực hiện:

- Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tham dự tập huấn Luật BHYT cho lãnh đạo phụ trách về BHYT, dự các lớp tập huấn chuyên sâu cho cán bộ lãnh đạo, tham mưu quản lý nhà nước tại Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, bệnh viện khi Trung ương tổ chức.

- Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác nghiệp vụ cho người trực tiếp thực hiện chính sách BHYT các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố.

- UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh mở lớp tập huấn cho cán bộ từ thôn, làng đến các xã, phường, thị trấn để lập danh sách cấp thẻ BHYT cho các đối tượng. Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn và những người trực tiếp làm công tác tham mưu quản lý, tổ chức thực hiện BHYT ở địa bàn thực hiện nghiêm túc theo quy định của Luật BHYT.

2.3. Thời gian thực hiện: Trong năm 2015.

3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT theo Luật BHYT sửa đổi

3.1. Nội dung:

Đảm bảo đầy đủ các quyền lợi của người tham gia BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật từ ngày 01/01/2015.

3.2. Phân công thực hiện:

- Sở Y tế:

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BCT ngày 24/11/2014 của liên Bộ: Y tế, Tài chính về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

+ Chỉ đạo cơ sở y tế tổ chức thực hiện khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia BHYT theo quy định tại Luật BHYT, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT, Nghị định số 105/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính.

+ Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, chuyển tuyến đảm bảo sự thuận lợi và quyền lợi tối đa cho người tham gia BHYT; thực hiện đúng, đầy đủ quyền và trách nhiệm của tổ chức BHYT theo quy định của Luật BHYT. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHYT. Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum phối hợp với sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh có liên quan tại địa bàn giáp ranh để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh và chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật nhằm tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc xác định, quản lý đối tượng do ngành quản lý.

- Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí đủ nguồn kinh phí để mua thẻ BHYT cho các đối tượng do ngân sách đảm bảo.

- Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố, các phòng nghiệp vụ phối, kết hợp với các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tốt các qui định của pháp luật về BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh từ ngày 01/01/2015.

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh theo quy định của Luật từ ngày 01/01/2015. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh. Những cơ sở y tế đã có hoặc đang xây dựng phần mềm quản lý thì phối hợp với tổ chức Bảo hiểm xã hội để thống nhất các chỉ tiêu thống kê theo yêu cầu quản lý khám bệnh, chữa bệnh; những cơ sở chưa có phần mềm quản lý thì nghiên cứu, ứng dụng phần mềm do Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai áp dụng, tiến tới thống nhất một chương trình phần mềm quản lý chung; chủ trì, phối hợp với tổ chức Bảo hiểm xã hội xây dựng, áp dụng các chương trình quản lý, kiểm soát chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

3.3. Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Các nhiệm vụ khác

4.1. Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch 2356/KH-UBND ngày 18/9/2014 của UBND tỉnh triển khai Đề án “Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020”.

4.2. Các sở, ban, ngành; các đơn vị, tổ chức; UBND các huyện, thành phố căn cứ quy định của Luật BHYT và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác BHYT, bảo đảm kịp thời, đồng bộ và hiệu quả.

4.3. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện công tác BHYT theo chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh trong triển khai thực hiện các quy định của Luật BHYT.

III. KINH PHÍ:

Kinh phí triển khai thực hiện Luật BHYT được bố trí từ ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành; các đơn vị, tổ chức; UBND các huyện, thành phố:

- Định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng, 01 năm báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Y tế tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

2. Sở Y tế:

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch và các nội dung khác theo Mục 2 Công văn số 9302/BYT-BH ngày 22/12/2014 của Bộ Y tế.

- Chủ trì, phối hợp với Báo hiểm xã hội tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền theo qui định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Bộ Lao động - TBXH;
- Bộ Tài chính;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu VT, VX3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Kim Đơn