Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 863/KH-UBND

Lai Châu, ngày 06 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH 8 TỈNH TÂY BẮC MỞ RỘNG VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2021

Căn cứ Thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa 08 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025, được ký kết ngày 14/11/2020 tại tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Kế hoạch số 61/KH-NHT ngày 01/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang - Trưởng nhóm chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng (TBMR) và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cụ thể hóa các nội dung tại chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện địa phương. Từ đó, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và giá trị tài nguyên du lịch tạo ra những sản phẩm mới, hấp dẫn đáp ứng được nhu cầu khách du lịch trong nước và quốc tế, góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh kết nối du lịch giữa Lai Châu với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực Tây Bắc trong trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm quản lý; đổi mới hình thức xúc tiến quảng bá, thu hút, kêu gọi đầu tư; xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch và mở rộng thị trường khách đến với Lai Châu và các tỉnh Tây Bắc mở rộng thời gian tới.

- Phát huy tinh thần phối hợp, chủ động trong triển khai các nội dung chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng với Thành phố Hồ Chí Minh của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động được tổ chức đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và sự phối hợp chặt chẽ, sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức đối với các sự kiện, hoạt động chương trình hợp tác.

II. NỘI DUNG

1. Phối hợp xây dựng cơ chế điều hành chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR và Thành phố Hồ Chí Minh

- Nội dung: Trên cơ sở mô hình điều hành chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR giai đoạn 2010 - 2020, các tỉnh, thành phố phối hợp thống nhất xây dựng quy chế hoạt động và thành lập mô hình điều hành chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa 8 tỉnh TBMR với Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian: Quý I/2021.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Hợp tác trao đổi thông tin công tác quản lý nhà nước về du lịch

- Nội dung: Cung cấp, trao đổi thông tin về du lịch Lai Châu với các tỉnh trong chương trình hợp tác, định kỳ báo cáo tình hình phát triển du lịch địa phương theo quý và năm; Chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác quảng bá, xúc tiến, thu hút, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch địa phương; Thiết lập hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch 08 tỉnh TBMR và Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian: Cả năm 2021.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Tham gia các hoạt động, sự kiện chung trong khuôn khổ hợp tác 08 tỉnh TBMR với Thành phố Hồ Chí Minh

3.1. Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

- Nội dung: Phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Bắc mở rộng tổ chức không gian Văn hóa - Du lịch, giới thiệu sản phẩm hàng hóa đặc trưng, triển lãm ảnh đẹp, biểu diễn nghệ thuật giới thiệu sắc màu văn hóa riêng của từng địa phương; tham gia tổ chức chương trình khảo sát sản phẩm du lịch và Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch của 8 tỉnh TBMR tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian: Tháng 5/2021.

- Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu Tư (Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch), UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội Du lịch Lai Châu.

3.2. Chương trình sắc màu Tây Bắc và Thành phố Hồ Chí Minh gắn với Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội - triển khai chương trình kích cầu du lịch của các tỉnh Tây Bắc

- Nội dung: Phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Bắc mở rộng tổ chức không gian Văn hóa - Du lịch, giới thiệu sản phẩm hàng hóa đặc trưng, triển lãm ảnh đẹp, biểu diễn nghệ thuật giới thiệu sắc màu Văn hóa Tây Bắc đặc sắc, hấp dẫn đến đối tác và đông đảo du khách tại Thủ đô Hà Nội.

- Thời gian: Dự kiến tháng 8/2021.

- Địa điểm: Vườn hoa Lý Thái Tổ, thành phố Hà Nội.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu Tư (Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch), UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội Du lịch Lai Châu.

3.3. Sự kiện Festival Tinh hoa Tây Bắc - “Hương sắc Lào Cai”

- Nội dung: Tham gia các hoạt động sự kiện trong khuôn khổ chương trình do tỉnh Lào Cai tổ chức (Lễ hội thổ cẩm Tây Bắc với chủ đề “Thổ cẩm Tây Bắc - Sắc màu cuộc sống”; Lễ hội đường phố “Con đường tinh hoa”; Hội chợ tinh hoa ẩm thực và nghề truyền thống Lào Cai - Tây Bắc; Hội thảo “Gắn kết tinh hoa người Mông với phát triển du lịch Tây Bắc”...).

- Thời gian: Dự kiến tháng 10/2021.

- Địa điểm: Tỉnh Lào Cai.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu Tư (Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch), UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội Du lịch Lai Châu.

3.4. Các hoạt động Văn hóa - Du lịch tại tỉnh Hà Giang

- Nội dung: Tham gia các hoạt động Văn hóa - Du lịch tại chương trình kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh Hà Giang, lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ VII tỉnh Hà Giang năm 2021 (Hội thi người đẹp dân tộc Tây Bắc và Thành phố Hồ Chí Minh; chương trình khảo sát sản phẩm du lịch 8 tỉnh TBMR và tọa đàm về liên kết phát triển sản phẩm du lịch gắn với Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác du lịch 8 tỉnh TBMR với Thành phố Hồ Chí Minh).

- Thời gian: Dự kiến tháng 11/2021.

- Địa điểm: Tại tỉnh Hà Giang.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu Tư (Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch), UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội Du lịch Lai Châu.

3.5. Hoạt động xúc tiến thị trường du lịch quốc tế

- Nội dung: Giới thiệu, quảng bá tiềm năng, giá trị đặc sắc, hấp dẫn về “Thiên nhiên, văn hóa, sản phẩm đặc trưng, sản vật truyền thống” tỉnh Lai Châu nói riêng và các tỉnh tại khu vực nói chung đến thị trường khách du lịch quốc tế theo chương trình của Tổng cục Du lịch Việt Nam khi tình hình dịch bệnh COVID - 19 được kiểm soát trên thế giới.

- Thời gian: Trong năm 2021.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu Tư (Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch), Hiệp hội Du lịch Lai Châu.

4. Phát triển sản phẩm du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh với 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng

4.1. Phát triển sản phẩm du lịch liên kết

- Nội dung: Tiếp tục đầu tư, xây dựng hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, các trạm dừng chân ngắm cảnh, chụp ảnh; cải tạo cảnh quan thiên nhiên, môi trường và phát huy giá trị văn hóa truyền thống... tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, tạo thành hệ thống sản phẩm du lịch hấp dẫn thu hút khách đến với Lai Châu trên cung đường “Vòng cung Tây Bắc” thời gian tới.

Phối hợp với các tỉnh Tây Bắc mở rộng và TP. Hồ Chí Minh xây dựng chương trình tour mới. Trong đó, tập trung xây dựng 03 tour du lịch kết nối với điểm đến Lai Châu, cụ thể:

+ Về miền Đất tổ - Cội nguồn dân tộc: TP. Hồ Chí Minh - Phú Thọ - Tú Lệ - Mù Cang Chải (Yên Bái) - Sin Suối Hồ (Lai Châu) - Sapa - Cát Cát - Sâu Chua (Lào Cai) - TP. Hồ Chí Minh.

+ Hương sắc vùng cao: TP. Hồ Chí Minh - Phú Thọ - Hà Giang - Lào Cai - Lai Châu - TP. Hồ Chí Minh.

+ Bản hùng ca Tây Bắc: TP. Hồ Chí Minh - Phú Thọ - Hòa Bình - Mộc Châu (Sơn La) - TP. Sơn La - Điện Biên - Lai Châu - Sapa - Fansipan (Lào Cai) - TP. Hồ Chí Minh.

- Thời gian: Tháng 8/2021.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu Tư (Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch), UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội Du lịch Lai Châu.

4.2. Liên kết tiêu thụ sản phẩm hàng hóa phục vụ du lịch

- Nội dung: Liên kết trưng bày giới thiệu các sản phẩm hàng hóa đặc trưng, sản phẩm OCOP tỉnh Lai Châu đến thị trường thành phố Hồ Chí Minh thông qua các chuỗi cung ứng bán sỉ, bán lẻ, hệ thống các siêu thị, khu, điểm du lịch...

- Thời gian: Cả năm 2021.

- Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố.

4.3. Hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch

- Nội dung: Phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Bắc mở rộng xây dựng, hình thành website, fanpage chung thông tin, tuyên truyền về các hoạt động liên kết phát triển du lịch, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm đặc thù địa phương; đẩy mạnh hoạt động quảng bá trên các trang thông tin điện tử, báo giấy, báo online, trang mạng xã hội; tăng cường đẩy mạnh truyền thông hình ảnh du lịch Lai Châu, các tỉnh Tây Bắc mở rộng, Thành phố Hồ Chí Minh trên các hãng hàng không của Việt Nam.

- Thời gian: Cả năm 2021.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu Tư (Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch), Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu.

4.4. Tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư, Thương Mại và Du lịch tỉnh Lai Châu năm 2021

- Nội dung: Phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Bắc mở rộng mời các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham dự Hội nghị.

- Thời gian: Dự kiến Quý III/2021.

- Đơn vị thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu Tư.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Tham gia các hoạt động hợp tác nội khối 8 tỉnh TBMR

5.1. Hội chợ Du lịch Quốc tế Hà Nội - VITM năm 2021

- Nội dung: Phối hợp với các tỉnh trong Nhóm hợp tác thiết kế không gian trưng bày, giới thiệu du lịch chung tại Hội chợ và tham gia các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch Lai Châu trong khuôn khổ chương trình Hội chợ Du lịch quốc tế Hà Nội - VITM năm 2021.

- Thời gian: Tháng 5/2021.

- Địa điểm: Thành phố Hà Nội.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu Tư (Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch).

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội Du lịch.

5.2. Hội chợ Du lịch Quốc tế ITE - TP. Hồ Chí Minh

- Nội dung: Quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch Lai Châu tới đối tác và đông đảo du khách tham quan, tìm hiểu tại Hội chợ.

- Thời gian: Dự kiến quý III/2021.

- Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu Tư (Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch).

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội Du lịch.

5.3. Các hoạt động hưởng ứng tại các tỉnh

- Nội dung: Tham gia một số hoạt động Văn hóa - Du lịch diễn ra trên địa bàn các tỉnh trong khối hợp tác theo Kế hoạch chung của Nhóm hợp tác (Lễ hội Hoa Ban và Hội chợ du lịch vùng Tây Bắc tại Điện Biên; Giỗ Tổ Hùng Vương; Liên hoan các làng Du lịch cộng đồng tiêu biểu toàn quốc năm 2021 tại tỉnh Hòa Bình; Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò và Khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải…), theo tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

- Thời gian: Cả năm 2021.

- Thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

IV. KINH PHÍ

- Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách được UBND tỉnh Lai Châu giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu Tư (Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch).

- Nguồn kinh phí xã hội hóa hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Lai Châu

Chỉ đạo các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh và các địa phương, đơn vị có liên quan chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các nội dung hoạt động trên địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách tại kế hoạch.

2. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

- Cơ quan thường trực tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai các nội dung tại chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

- Đầu mối thường xuyên kết nối, trao đổi thông tin, phối hợp với các tỉnh trong khối hợp tác và TP. Hồ Chí Minh trong quá trình triển khai các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch năm 2021.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai thực hiện các nội dung tại phân công tại Kế hoạch.

- Phối hợp với các cơ quan Báo, Đài tại tỉnh trong việc đăng tải thông tin, hình ảnh về các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh triển khai năm 2021.

- Báo cáo kết quả thực hiện chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 về UBND tỉnh và đơn vị Trưởng nhóm hợp tác.

3. Sở Tài chính

Thực hiện hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng và thực hiện thanh, quyết toán kinh phí được giao theo quy định hiện hành.

4. Sở Kế hoạch và Đầu Tư

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai tổ chức tốt Hội nghị Xúc tiến Đầu tư, Thương Mại và Du lịch tỉnh Lai Châu năm 2021.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết nối với TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực Tây Bắc mời các doanh nghiệp, đối tác, nhà đầu tư tham dự Hội nghị Xúc tiến Đầu tư, Thương Mại và Du lịch tỉnh Lai Châu năm 2021.

- Chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương Mại và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động triển khai hiệu quả các nội dung có liên quan được phân công tại Kế hoạch.

5. Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiệu các sản phẩm hàng hóa đặc trưng, sản phẩm OCOP tỉnh Lai Châu đến thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Bắc thông qua các chuỗi cung ứng bán sỉ, bán lẻ, hệ thống các siêu thị, khu, điểm du lịch…

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiệu các sản phẩm hàng hóa đặc trưng, sản phẩm OCOP tỉnh Lai Châu đến thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Bắc.

- Tuyên truyền, vận động đến các chủ thể có sản phẩm OCOP tại tỉnh tham gia giới thiệu sản phẩm tại các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch trong và ngoài tỉnh.

7. Báo Lai Châu, Đài Phát thanh và Truyền hình Lai Châu

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu thực hiện tốt công tác giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm du lịch đặc thù địa phương và thường xuyên cập nhật tin, bài viết về hoạt động chương trình liên kết phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và TP. Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Chủ động kết nối với các cơ quan truyền thông Trung ương giới thiệu các sự kiện du lịch Lai Châu, các tỉnh TBMR với Thành phố Hồ Chí Minh trên các trang thông tin điện tử, báo giấy, báo online...

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chủ động rà soát và bố trí nguồn ngân sách xây dựng hệ thống biển chỉ dẫn, sơ đồ du lịch trên các tuyến đường chính, các trạm dừng chân ngắm cảnh, chụp ảnh; cải tạo cảnh quan thiên nhiên, môi trường và phát huy giá trị văn hóa truyền thống ...tại các điểm du lịch trên địa bàn quản lý.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMRvà thành phố Hồ Chí Minh tại kế hoạch.

- Tổ chức vận động các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân tham gia tài trợ các hoạt động của tỉnh trong khuôn khổ Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR và Thành phố Hồ Chí Minh.

9. Hiệp hội Du lịch tỉnh

- Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp du lịch tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR và Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổ chức vận động thu hút nguồn kinh phí xã hội hóa tham gia tài trợ các hoạt động của tỉnh trong khuôn khổ Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR và Thành phố Hồ Chí Minh.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chương trình hoạt động hợp tác phát triển du lịch trong năm 2021 theo Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch triển khai các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và TP. Hồ Chí Minh năm 2021 của UBND tỉnh, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan căn cứ phân công nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- UBND tỉnh: U1, U2;
- UBND các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Phú Thọ, Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, TP. Hồ Chí Minh;
- Sở VHTTDL các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, TP. Hồ Chí Minh;
- Các Sở: VH-TT&DL, Tài chính, KH&ĐT NN&PTNT, Công Thương;
- Báo, Đài PTTH, Hiệp hội DL;
- UBDN các huyên, thành phố;
- Lưu: VT, VX3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỈNH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải