Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

ĐẢM BẢO CÔNG TÁC Y TẾ ỨNG PHÓ VỚI CÁC THẢM HỌA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA NĂM 2021

Việt Nam là một trong những quốc gia trọng điểm thiên tai trong khu vực Đông Nam Á và là một trong 10 quốc gia trọng điểm bị ảnh hưởng nhất bởi thiên tai trên thế giới. Các loại thiên tai điển hình như bão, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, dịch bệnh v.v... diễn ra hàng năm, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai của Chính phủ, Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng;

Căn cứ Luật Quốc phòng ngày 08/6/2018; Luật phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng chống thiên tai và Luật Đê điều; các Nghị định của Chính phủ số 30/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/1/2019 về phòng thủ dân sự; Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 19/8/2019 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 02/2019/NĐ-CP ngày 02/1/2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự.

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh về các nguy cơ thảm họa, thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra, để chủ động ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro, thiệt hại ở mức thấp nhất, đặc biệt giảm nhẹ tổn thất về sinh mạng con người trong lúc thảm họa xảy ra; phục hồi sức khỏe, giảm thiểu di chứng về sức khỏe con người; phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường sau khi xảy ra thảm họa, UBND tỉnh Thanh Hóa xây dựng Kế hoạch đảm bảo công tác y tế ứng phó với các thảm họa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu ứng phó, khắc phục hậu quả khi có những hiểm họa, thảm họa xảy ra.

- Cải thiện khả năng tiếp cận của những người dễ bị tổn thương đối với các dịch vụ y tế dự phòng và chữa bệnh.

- Khôi phục chức năng cơ bản của dịch vụ y tế tại chỗ; giảm nguy cơ bùng phát và các tình huống khẩn cấp khác về sức khỏe.

2. Yêu cầu

- Phát huy mọi nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật theo phương châm “Năm tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ; tự quản tại chỗ) và “Ba sẵn sàng” (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả).

- Tích cực, chủ động phòng ngừa, thông báo, báo động sớm; thu thập và xử lý thông tin nhanh, chính xác; chỉ huy điều hành thống nhất theo kế hoạch linh hoạt, sáng tạo và quyết đoán.

- Trong mọi trường hợp khẩn cấp thì người chỉ huy cao nhất hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường (là Trưởng ban, phó trưởng ban hoặc thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp) được ủy quyền điều động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của các đơn vị, cá nhân hiện có trên địa bàn tham gia ứng cứu.

- Trong trường hợp vượt quá khả năng của tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai tại Trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai đề nghị hỗ trợ trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các cấp trên cơ sở chủ động tại chỗ từ cơ sở, kết hợp ứng cứu nhanh, huy động vật tư, phương tiện, lực lượng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để cứu người, sơ tán nhân dân, cứu tài sản. Phương tiện, trang thiết bị được huy động trưng dụng của các đơn vị, cá nhân vào hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ bị thiệt hại sẽ được bồi thường theo quy định của pháp luật.

- Tranh thủ sự chi viện, giúp đỡ của Trung ương, tỉnh thành lân cận, các ngành, các tổ chức theo từng tình huống xảy ra.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Hoạt động đảm bảo công tác y tế ứng phó thảm họa bao gồm:

1. Giai đoạn trước khi xảy ra thảm họa

1.1. Hiện đại hóa ngành Y tế bảo đảm đáp ứng nhu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

- Xây dựng, nâng cấp, hiện đại hóa các cơ sở y tế; bổ sung trang thiết bị cho các cơ sở y tế tuyến huyện, tuyến xã, trong đó ưu tiên các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn; mua sắm trang thiết bị cho phòng mổ và khoa Hồi sức cấp cứu các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện; tiếp tục thực hiện Đề án liên doanh đầu tư trang thiết bị, nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật cho 129 trạm y tế xã, phường, thị trấn theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện các dự án chuyển đổi số ngành Y tế: Hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử, khám chữa bệnh từ xa (Telemedicine), triển khai hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa (PACS), nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin ngành Y tế, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin sức khỏe người dân, kịp thời đáp ứng các tình huống khẩn cấp.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Y tế vừa phải đảm bảo về số lượng, cơ cấu đi liền với nâng cao chất lượng quản lý, chuyên môn và y đức nhằm hướng tới sự hài lòng của người bệnh, có khả năng hội nhập quốc tế; ứng phó với các tình huống khẩn cấp; đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển một số kỹ thuật mũi nhọn. Tăng cường hợp tác, chuyển giao kỹ thuật cao từ tuyến Trung ương cho tuyến tỉnh; từ tuyến tỉnh xuống tuyến huyện, tuyến xã theo nhiều hình thức đa dạng. Xây dựng chính sách thu hút bác sĩ về công tác tại các cơ sở y tế công lập giai đoạn 2021-2025.

1.2. Xây dựng quy trình/phương án ứng phó với thảm họa của ngành Y tế theo từng cấp độ

Quy trình/phương án ứng phó với thảm họa của ngành Y tế cần đảm bảo: Cụ thể theo từng cấp độ thảm họa; huy động lực lượng theo từng giai đoạn: Phòng ngừa, cảnh báo, hoạt động ứng phó khẩn cấp khi thảm họa xảy ra, đánh giá thiệt hại và nhu cầu, phục hồi và tái thiết; kiểm tra giám sát.

1.3. Xây dựng hệ thống nhận diện, xác định, đánh giá, phòng ngừa, cảnh báo nguy cơ xảy ra các tình huống khẩn cấp

1.3.1. Thiết lập hệ thống đáp ứng nhanh ngành Y tế: Để chỉ đạo và huy động hiệu quả mọi nguồn lực đáp ứng trong tình hình khẩn cấp, ngành Y tế thành lập được hệ thống đáp ứng nhanh.

a) Thành lập Ban chỉ đạo Hệ thống đáp ứng nhanh ngành Y tế

Lãnh đạo Sở Y tế - Trưởng ban.

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - Phó Trưởng ban thường trực.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh - Phó trưởng ban.

Thành viên: Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Trưởng ban sẽ điều hành chỉ đạo chung trên toàn hệ thống, định kỳ hàng tháng tổ chức họp đánh giá lồng ghép trong các cuộc họp thường kỳ của Sở Y tế như giao ban tháng, quý, 6 tháng và hàng năm.

Tùy theo tình hình diễn biến sự việc trong tình hình khẩn cấp, Trưởng ban sẽ có sự phân công đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc xử lý, đáp ứng tình hình khẩn cấp.

b) Thành lập Đội đáp ứng nhanh tại mỗi đơn vị

Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ thành lập Đội đáp ứng nhanh tại đơn vị do Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý. Quy chế, phạm vi hoạt động của các Đội đáp ứng nhanh thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ do Ban chỉ đạo Hệ thống đáp ứng nhanh ngành Y tế quy định.

1.3.2. Chuẩn bị trang thiết bị, phương tiện ứng phó trong tình huống khẩn cấp

Hàng năm, Đội trưởng các đội đáp ứng nhanh có trách nhiệm tổng kết đánh giá, nhận định diễn biến tình hình, cảnh báo nguy cơ có thể xảy ra các tình huống khẩn cấp để tham mưu Thủ trưởng đơn vị chuẩn bị cơ số thuốc, hóa chất, vật tư trang thiết bị, phương tiện, tư trang sẵn sàng để sử dụng kịp thời trong mọi tình huống. Theo nguyên tắc “Năm tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ).

1.3.3. Nâng cao năng lực ứng phó thảm họa của cán bộ y tế

- Đào tạo, tập huấn để chuẩn hóa các kiến thức, kỹ năng thu thập thông tin, phát hiện sớm và kiểm soát kịp thời với các tình huống khẩn cấp (như hỏa hoạn, sự cố môi trường, thảm họa do thiên tai…) cho các đối tượng: Cán bộ lãnh đạo, cán bộ nhân viên ngành Y tế.

- Đào tạo nâng cao năng lực của cán bộ điều phối: Cán bộ điều phối ứng phó thảm họa (sau đây gọi là Điều phối viên) do Ban chỉ đạo Hệ thống đáp ứng nhanh chỉ định, có trách nhiệm tham mưu, giúp việc và triển khai các hoạt động của Ban. Điều phối viên là người phải qua các lớp đào tạo cơ bản, sẽ là người đủ năng lực hướng dẫn tuyến dưới trong việc xử lý các tình huống khẩn cấp; đồng thời là đầu mối chính tổng hợp, xử lý các thông tin liên quan giúp Trưởng Ban chỉ đạo đưa ra những quyết định chính xác, kịp thời và hiệu quả nhằm cải thiện khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe ban đầu chất lượng trước, trong và sau khi xảy ra thảm họa.

- Nâng cao năng lực cho Đội đáp ứng nhanh các tuyến: Tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng cần thiết để phát hiện sớm các tình huống khẩn cấp; sẵn sàng được điều động, huy động trong thời gian nhanh nhất nhằm đáp ứng kịp thời, hiệu quả với các tình huống bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm, sự cố môi trường, ngộ độc thực phẩm, tai nạn lao động…và các sự kiện y tế công cộng trong tình huống khẩn cấp.

- Nâng cao năng lực cho cán bộ y tế thôn, bản: Đào tạo và đào tạo lại những kỹ năng sơ cấp cứu tại chỗ cho đội ngũ cộng tác viên y tế thôn, bản; đồng thời phổ biến việc nhận diện nguy cơ vùng nguy cơ cao có thể xảy ra tình huống khẩn cấp trong cộng đồng.

1.3.4. Duy trì hoạt động thông tin truyền thông về ứng phó thảm họa

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với sở, ngành, tổ chức đoàn thể, UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các kỹ năng sơ cứu, cấp cứu tại chỗ cho cán bộ các ngành, địa phương; người dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai, thảm họa.

- Tổ chức các buổi huấn luyện kỹ năng sinh tồn trong các tình huống xảy ra thảm họa; những kỹ thuật đơn giản tự sơ cứu tại chỗ cho học sinh và giáo viên, hướng đối tượng này sẽ là những tuyên truyền viên tích cực cho cộng đồng.

- Tuyên truyền hướng dẫn xử lý sơ cấp cứu, ứng phó trong trường hợp khẩn cấp hoặc xảy ra thảm họa cho đội ngũ cán bộ trong ngành Y tế để tự sơ cấp cứu tại chỗ và có khả năng giúp đỡ cho cộng đồng.

- Thiết lập hệ thống thông tin về ứng phó thảm họa từ tuyến tỉnh đến cơ sở y tế, đảm bảo thông tin được tiếp nhận và xử lý kịp thời khi xảy ra các tình huống khẩn cấp.

1.3.5. Tổ chức diễn tập ứng phó với các thảm họa, tình huống khẩn cấp

- Huấn luyện sử dụng thành thạo kỹ năng điều hành xử lý của ban lãnh đạo cũng như kỹ thuật sử dụng thành thạo các phương tiện, trang thiết bị được trang bị.

- Diễn tập ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả theo các tình huống giả định có thể xảy ra.

- Diễn tập việc phối hợp trong thực hiện ứng phó với thảm họa đồng thời vẫn đảm bảo các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, không để kẻ địch, bọn tội phạm, phần tử xấu lợi dụng tình hình để phá hoại, chiếm đoạt tài sản của Nhà nước và nhân dân khi xảy ra những hiểm họa, thảm họa.

- Các đơn vị phối hợp diễn tập.

2. Giai đoạn ứng phó, tìm kiếm cứu nạn khi thảm họa xảy ra

2.1. Đảm bảo thông tin liên lạc

- Trong trường hợp xảy ra thảm họa hay tình huống khẩn cấp, huy động phương tiện thông tin liên lạc hiện đại, đảm bảo thông suốt từ cơ quan chỉ huy đến hiện trường tìm kiếm cứu nạn.

- Tổ chức trực ứng phó thảm họa 24/24 giờ, tiếp nhận và xử lý thông tin kịp thời, chính xác, kích hoạt hệ thống báo cáo khẩn hàng giờ, hàng ngày về nguyên nhân, tỷ lệ thương vong, điều kiện cơ sở vật chất nguồn nhân lực tại chỗ, phạm vi ảnh hưởng để có sự hỗ trợ tốt từ bên ngoài.

- Thông tin báo cáo khả năng phối hợp hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn để ban Chỉ đạo cập nhật thông tin và tìm giải pháp hỗ trợ tích cực, đảm bảo sử dụng hiệu quả phương châm “Năm tại chỗ”.

- Bố trí, phân công người phát ngôn chính thức của ngành y tế về thông tin diễn biến tình hình khẩn cấp với cơ quan truyền thông.

2.2. Tổ chức hoạt động cứu trợ y tế

2.2.1. Trong vùng xảy ra thảm họa

- Tổ chức thực hiện tốt nguyên tắc: Phân loại, điều trị và vận chuyển; đáp ứng y tế tại hiện trường khi thảm họa xảy ra là thực hiện 6 nhiệm vụ cấp cứu: Phát hiện sớm, báo cáo nhanh, đáp ứng kịp thời, chăm sóc tại hiện trường, chăm sóc trên đường vận chuyển, chuyển nạn nhân đến nơi cấp cứu, điều trị.

- Đội đáp ứng nhanh của đơn vị y tế tại địa phương sẽ được huy động và tiếp cận hiện trường để cùng phối hợp với các đơn vị chức năng tại địa phương tiếp nhận và đánh giá nhanh mức độ thảm họa, phạm vi ảnh hưởng, nguyên nhân gây tổn thương chính và những tổn thương có thể mắc phải đối với nạn nhân.

- Cập nhật thông tin chung về cộng đồng bị tổn thương, những đối tượng dễ bị tổn thương để có những biện pháp ưu tiên trong việc tìm kiếm cứu nạn.

- Đánh giá nhanh khả năng các nguồn lực tại chỗ như kỹ năng, kiến thức, phương tiện tại chỗ hiện có đối với các gia đình xung quanh trong việc ứng cứu tại chỗ.

- Tiến hành phân loại thương tật và vận chuyển nạn nhân ra ngoài vùng ảnh hưởng cùng với các lực lượng ứng cứu tại chỗ của địa phương.

2.2.2. Hoạt động cứu trợ ngoài vùng xác định xảy ra thảm họa

- Sử dụng lực lượng y tế tại địa phương để xây dựng cơ sở y tế dã chiến nhằm kịp thời xử lý khẩn cấp những trường hợp bị tổn thương nặng không thể vận chuyển về các cơ sở y tế.

- Huy động nguồn nhân lực tại chỗ và hỗ trợ của vùng lân cận cũng như phương tiện, trang thiết bị thiết yếu để thực hiện các thủ thuật cần thiết nhằm hạn chế tối đa mức độ thương vong.

- Tiến hành phân loại tiếp tục để chuyển lên vùng an toàn và xử lý như trường hợp tai nạn thông thường tại các cơ sở y tế.

2.3. Tại các cơ sở y tế khu vực lân cận

- Kích hoạt hệ thống khẩn cấp, bố trí nguồn nhân lực tại chỗ của các cơ sở y tế tại khu vực lân cận nơi xảy ra thảm họa để kịp thời hỗ trợ, điều động khi cần thiết, bố trí trực thảm họa 24/24 giờ.

- Hỗ trợ và huy động khu vực cách ly, tổ chức quản lý tốt việc chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể cho cho những nạn nhân, gia đình nạn nhân của vụ thảm họa.

- Tổ chức huy động mọi nguồn lực tại chỗ cũng như hỗ trợ từ bên ngoài để đáp ứng nhu cầu cấp cứu nạn nhân của thảm họa.

- Kịp thời động viên thăm hỏi, kêu gọi hỗ trợ giúp đỡ cho những nạn nhân bị tổn thương trong thảm họa.

3. Giai đoạn phục hồi sau thảm họa

- Đối với các cơ sở y tế bị thiệt hại, hư hỏng do thảm họa: Huy động nguồn lực sửa chữa, xây mới trụ sở làm việc; bổ sung trang thiết bị; ổn định tổ chức, đảm bảo kịp thời đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng thiên tai, thảm họa.

- Điều động nhân lực, trang thiết bị từ các cơ sở y tế khác hỗ trợ cho các cơ sở y tế vùng thiên tai, thảm họa nhằm khắc phục hậu quả trong trường hợp cần thiết.

- Rà soát thực trạng về sức khỏe người dân, tình trạng ô nhiễm môi trường, dự báo các nguy cơ về sức khỏe phát sinh sau khi xảy ra thiên tai, thảm họa để xây dựng giải pháp phù hợp: Xử lý ô nhiễm môi trường; tổ chức hướng dẫn xử lý và sử dụng nguồn nước, thực phẩm an toàn cho cộng đồng dân cư trong và ngoài vùng ảnh hưởng của thảm họa…

- Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh trưng cầu giám định mẫu ADN của những nạn nhân vô danh bị thiệt mạng, không nhận dạng được; phối hợp bảo quản thi thể nạn nhân thiệt mạng do những hiểm họa, thảm họa gây ra.

4. Giai đoạn giảm nhẹ sau thảm họa

- Tiếp tục thực hiện công tác hỗ trợ thông tin về tình trạng sức khỏe người dân vùng thảm họa tới cơ quan chức năng và cơ quan truyền thông theo quy định; tư vấn hỗ trợ tâm lý với những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa; tổ chức các hoạt động hướng dẫn khoanh vùng nguy cơ rủi ro đến sức khỏe cộng đồng như rào chắn, biển báo nguy hiểm…, để cộng đồng biết và phòng, chống tai nạn thương tích trong tương lai.

- Tổng kết đánh giá mức độ thiệt hại do thảm họa gây ra; nêu lên bài học kinh nghiệm; xây dựng giải pháp nhằm rút kinh nghiệm, cải thiện các hoạt động đảm bảo y tế để ứng phó tốt hơn đối với các thảm họa có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh đảm bảo kinh phí cho hoạt động ứng phó với thảm họa, ưu tiên cho khu vực biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn, địa bàn xung yếu về quốc phòng an ninh.

- Ngân sách chi thường xuyên của địa phương, chương trình phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chương trình Quân dân y kết hợp, kinh phí sự nghiệp y tế, nguồn tự có của các đơn vị y tế đảm bảo kinh phí cho hoạt động đào tạo, tập huấn, diễn tập ứng phó thảm họa; đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo và Đội đáp ứng nhanh.

- Kinh phí từ các tổ chức cứu trợ trong và ngoài nước; từ đóng góp của cộng đồng thông qua các tổ chức đoàn thể (Mặt trận tổ quốc, Hội chữ thập đỏ, Hội phụ nữ…).

- Các nguồn huy động hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, tổ chức đoàn thể và địa phương, hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch.

- Thành lập Ban chỉ đạo Hệ thống đáp ứng nhanh ngành Y tế, hướng dẫn các cơ sở y tế cấp tỉnh, huyện thành lập Đội đáp ứng nhanh tại đơn vị.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, tổ chức đoàn thể và địa phương xây dựng quy trình/phương án đảm bảo công tác y tế ứng phó với thảm họa, trong đó quy định rõ vai trò, trách nhiệm tham gia phối hợp của các bên liên quan.

- Chủ động tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về triển khai các hoạt động y tế ứng phó thảm họa cho các đối tượng theo kế hoạch.

- Phối hợp với BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ngành có liên quan và địa phương tổ chức diễn tập về công tác quân - dân y kết hợp, hoạt động đáp ứng y tế theo các kịch bản xây dựng.

2. Sở Tài chính

- Căn cứ vào tình hình thực tế khi thảm họa xảy ra, trên cơ sở đề xuất của Sở Y tế và các đơn vị, địa phương có liên quan, Sở Tài chính tham mưu, báo cáo UBND tỉnh bố trí nguồn ngân sách địa phương để ứng phó.

- Phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành địa phương hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí, kiểm tra và quyết toán nguồn kinh phí đã sử dụng theo quy định hiện hành.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các tổ chức đoàn thể và UBND cấp huyện triển khai các hoạt động truyền thông về hoạt động cứu trợ nói chung và hoạt động cứu trợ y tế nói riêng khi xảy ra thảm họa; tuyên truyền kiến thức về xử lý môi trường, phòng bệnh cho người dân trong giai đoạn phục hồi.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Sở Y tế tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng sơ cứu, cấp cứu cho đối tượng học sinh, giáo viên các cơ sở giáo dục.

5. Các sở, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai, bố trí nguồn lực tổ chức tốt các nội dung của kế hoạch.

6. Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Hội Chữ thập đỏ.

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh tăng cường tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân nỗ lực vượt qua thiên thai, thảm họa; phát động các phong trào quyên góp từ thiện để ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thảm họa gây ra.

- Hội Chữ thập đỏ tham gia công tác đảm bảo hậu cần trong các hoạt động cứu trợ trường hợp xảy ra thảm họa; tổ chức phổ biến kiến thức về sơ cấp cứu ban đầu cho người dân; tổ chức các điểm sơ cấp cứu ban đầu tại khu vực xảy ra thảm họa; phát động các phong trào tình nguyện để giảm nhẹ thiệt hại do thảm họa gây ra.

7. Các tổ chức, lực lượng đóng trên địa bàn tỉnh, huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn:

Chịu sự điều động và chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn địa phương.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Căn cứ nội dung Kế hoạch này các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo theo quy định; gửi Sở Y tế tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- TTr Tỉnh ủy; TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQ VN tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VXsln.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đầu Thanh Tùng