Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 84/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 19 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT CÓ KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2020

Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020; Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 21/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật; Quyết định số 3222/QĐ-BTP ngày 31/12/2019 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020 như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; đẩy mạnh hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý; tập trung thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính, đảm bảo 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu. Đánh giá lại kết quả thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật giai đoạn 2012-2020, đề xuất các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật giai đoạn 2021-2030

2. Yêu cầu

Các hoạt động của Kế hoạch đảm bảo cụ thể, khả thi, phù hợp với đặc thù của người khuyết tật có khó khăn về tài chính; bám sát nội dung chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 và Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 21/6/2016; bảo đảm sự tiếp nối trong các hoạt động đã thực hiện trong năm 2019, phù hợp với quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và điều kiện kinh tế - xã hội thực tế tại địa phương.

Có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là các cơ quan, tổ chức về người khuyết tật trong quá trình triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

Việc triển khai hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính có thể lồng ghép với các hoạt động trợ giúp khác nhằm đảm bảo khả khi, hiệu quả.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT CÓ KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH

1. Truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính

Hoạt động 1: Tổ chức các đợt truyền thông về quyền được trợ giúp pháp lý của người khuyết tật có khó khăn về tài chính tại cơ sở, trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt trong dịp kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4) và ngày Quốc tế người khuyết tật (03/12); biên soạn và cấp phát miễn phí tờ gấp thông tin pháp luật về quyền được trợ giúp pháp lý của người khuyết tật có khó khăn về tài chính và các hình thức truyền thông khác.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước).

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn, Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thông các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến Quý IV năm 2020.

Hoạt động 2: Tiếp tục xây dựng và lắp đặt Bảng thông tin, hộp tin trợ giúp pháp lý tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước).

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến Quý IV năm 2020.

2. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính

Hoạt động 1: Cung cấp danh sách, số điện thoại của trợ giúp viên pháp lý, luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý khác cho các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các tổ chức của người khuyết tật; tăng cường phối hợp với các cơ quan tổ chức này để phát hiện nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật có khó khăn về tài chính và hướng dẫn người khuyết tật có khó khăn về tài chính hoặc người thân của họ đến Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước khi họ có nhu cầu trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước).

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, các tổ chức của người khuyết tật

- Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến Quý IV năm 2020.

Hoạt động 2: Tiếp tục tổ chức các hoạt động trợ giúp pháp lý (tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng) cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính sinh sống tại nơi cư trú với hình thức phù hợp cho các dạng tật, lồng ghép với hoạt động trợ giúp pháp lý khác trên địa bàn tỉnh; thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính, đảm bảo 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước).

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và các tổ chức của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến Quý IV năm 2020.

3. Nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý

Hoạt động: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính đối với đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, chú trọng kỹ năng tham gia tố tụng và lồng ghép với các lớp tập huấn khác có nội dung về trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước).

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý II đến Quý IV năm 2020.

4. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính

Hoạt động 1: Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các tổ chức của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý I đến Quý IV năm 2020.

Hoạt động 2: Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trong năm 2020.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các tổ chức của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020 hoặc theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Hoạt động 3: Đánh giá kết quả thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các tổ chức của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020, thời gian cụ thể thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí

Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính được bố trí trong ngân sách chi thường xuyên hàng năm của địa phương; các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án liên quan khác theo phân cấp của pháp luật về ngân sách nhà nước; đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có).

2. Lập, sử dụng và quyết toán kinh phí

Việc lập, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính theo Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Có trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính theo Kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; chỉ đạo, kiểm tra Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước và các đơn vị có liên quan thuộc Sở trong triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, tổ chức có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ phối hợp trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan, khảo sát, rà soát đối tượng là người khuyết tật có khó khăn về tài chính; tổng hợp nhu cầu trợ giúp pháp lý; theo dõi, đánh giá kết quả hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính theo Kế hoạch.

3. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch.

- Đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh (Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh) phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính; chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện thực hiện nghiêm túc công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trong hoạt động tố tụng, bảo đảm cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính là bị can, bị cáo, người bị hại, đương sự... đều được giải thích về quyền được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn

Có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp (Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước) truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính, đặc biệt trong dịp kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4) và ngày Quốc tế người khuyết tật (03/12).

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp, cơ quan có liên quan thực hiện Kế hoạch.

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông, các phòng ban có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020./.

 


Nơi nhận:
Gửi bản điện tử (gửi bản giấy đối với các đơn vị chưa có TDOffice)
- Bộ Tư pháp;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh; VKSND tỉnh; TAND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Trung tâm TGPL NN;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hội bảo trợ người tàn tật;
- Đài PT-TH tỉnh;
- Báo Bắc Kạn;
- CVP, PCVP (Ô Thất);
- Lưu VT, NCPC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải