Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8339/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 9 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 20/CT-TTG NGÀY 08/6/2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG TIẾT KIỆM ĐIỆN GIAI ĐOẠN 2023 - 2025 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo (Chỉ thị số 20/CT-TTg) nhằm đảm bảo cung cấp điện phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo; UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Triển khai kịp thời, đầy đủ có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị số 20/CT-TTg nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện tiết kiệm điện để đảm bảo cung cấp điện ổn định trong phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo.

2. Yêu cầu: Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng điện trên địa bàn tỉnh phải có trách nhiệm trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

II. MỤC TIÊU

1. Trong giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo, phấn đấu hàng năm toàn tỉnh tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh.

2. Giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện trên địa bàn tỉnh ít nhất 3% đến năm 2025 thông qua Chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) và điều chỉnh phụ tải điện (DR).

3. Phấn đấu đến năm 2030, có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu (phục vụ tiêu thụ điện tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia).

4. Phấn đấu đến năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED.

5. Giảm tổn thất điện năng trên địa bàn toàn tỉnh xuống dưới 5,2% vào năm 2025.

III. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

1. Thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở:

a) Các cơ quan, công sở, đơn vị sở hữu, vận hành tòa nhà văn phòng, trường học, bệnh viện... xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện cho đơn vị, theo đó đảm bảo tối thiểu mỗi năm phải tiết kiệm được 5,0% tổng điện năng tiêu thụ trong năm so với mức tiêu thụ điện nếu không triển khai thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện (Kế hoạch cần quy định rõ chế độ báo cáo, kiểm tra, tổng hợp kết quả). Lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm việc thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện tại đơn vị và đưa chỉ tiêu tiết kiệm điện vào công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị.

b) Yêu cầu tất cả cơ quan, công sở, đơn vị sở hữu, vận hành tòa nhà văn phòng, trường học, bệnh viện... ban hành, triển khai thực hiện quy chế tiết kiệm điện tại đơn vị.

c) Tận dụng và huy động các nguồn lực để lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời để giảm tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia.

d) Tăng cường thực hiện Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

đ) Đôn đốc, rà soát và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy và các quy định hiện hành về tiết kiệm điện.

e) Hàng năm báo cáo kết quả thực hiện tiết kiệm điện của các cơ quan đơn vị về UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc để tổng hợp báo cáo.

2. Thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông:

a) Các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời triển khai, xây dựng thực hiện tiết kiệm điện; theo đó, phải đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 30% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2023 - 2025 cho các hoạt động chiếu sáng nêu trên.

b) Các công trình chiếu sáng công cộng chuẩn bị đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp sử dụng 100% thiết bị chiếu sáng hiệu xuất cao, tiết kiệm điện, sử dụng đèn LED. Đẩy nhanh quá trình thực hiện tự động hóa chiếu sáng theo khung thời gian và điều kiện thời tiết của các công trình chiếu sáng công cộng.

c) Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng, đèn quảng cáo bằng đèn tiết kiệm điện; áp dụng công nghệ điều khiển tự động trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời. Đẩy mạnh triển khai áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng mặt trời cho các thiết bị phục vụ mục đích quảng cáo, trang trí.

d) Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư tắt hoặc giảm tối thiểu 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối của hệ thống điện theo yêu cầu của Điện lực tại địa phương; tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Điện lực tại địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

3. Thực hiện tiết kiệm điện tại các hộ gia đình:

a) Xây dựng và tuyên truyền nếp sống văn hóa sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đến các hộ gia đình như:

b) Cung cấp thông tin, kiến thức về nhãn năng lượng đối với các thiết bị gia dụng đến các hộ gia đình.

c) Yêu cầu, giám sát các cơ sở thương mại, dịch vụ cung cấp, lắp đặt thiết bị điện gia dụng, tư vấn mua sắm, lắp đặt và hướng dẫn chế độ vận hành tiết kiệm điện đối với các thiết bị gia dụng tiêu thụ nhiều điện cho người sử dụng.

d) Thay đổi những thói quen sử dụng điện như: tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện; chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi cần thiết và sử dụng ở chế độ, mức độ nhiệt độ phù hợp; ưu tiên mua sắm các phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao hoặc các thiết bị điện có dán nhãn năng lượng đạt mức hiệu suất cao; hạn chế tối đa việc sử dụng bóng đèn sợi đốt.

đ) Khuyến khích lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà để tự dùng cho nhu cầu sử dụng tại chỗ; hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời để giảm tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia.

4. Thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ sở thương mại và dịch vụ

a) Các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ (siêu thị, trung tâm thương mại, khách sạn lớn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng thương mại, chung cư...) trên địa bàn tỉnh xây dựng và ban hành nội quy, quy định và giải pháp triển khai về sử dụng điện tiết kiệm điện, an toàn và hiệu quả tại cơ sở thương mại, dịch vụ.

b) Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư tắt hoặc giảm tối thiểu 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối của hệ thống điện theo yêu cầu của Điện lực địa phương; tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Điện lực địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

c) Khuyến khích lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà để tự dùng cho nhu cầu sử dụng tại chỗ; hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời.

d) Các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan chủ quản cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện tại cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ.

5. Thực hiện tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất

a) Các doanh nghiệp sản xuất lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện tại đơn vị, trong đó cụ thể hóa mục tiêu tiết kiệm điện hằng năm với các giải pháp, hoạt động, nguồn lực để đạt được mục tiêu đề ra. Xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả như: đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải; thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý; hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm; hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải.

b) Khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất tham gia Chương trình thỏa thuận tự nguyện thực hiện các giải pháp về tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng; lắp đặt điện mặt trời mái nhà để tự dùng; tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo có sẵn vào hệ thống năng lượng nội bộ của đơn vị.

c) Kiểm tra, đôn đốc, giám sát các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn phải tuân thủ các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản dưới Luật.

d) Yêu cầu các cơ sở sử dụng năng lượng có điện năng tiêu thụ từ 01 triệu kWh/năm trở lên phải triển khai các giải pháp tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng đảm bảo tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm hoặc phải tiết kiệm ít nhất 2% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.

đ) Yêu cầu các doanh nghiệp tuân thủ quy định về mức tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm đối với các cơ sở sản xuất thuộc đối tượng điều chỉnh các Thông tư quy định về định mức tiêu hao năng lượng.

e) Khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng, triển khai áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo Tiêu chuẩn ISO 50001:2018 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh.

g) Yêu cầu các doanh nghiệp phối hợp thực hiện các quy định về quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 08/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp cải thiện hành vi sử dụng điện tiết kiệm điện, hiệu quả

a) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi sử dụng điện đối với: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, công sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cộng đồng dân cư thông qua các tổ chức đoàn thể xã hội, chính quyền cơ sở.

b) Xây dựng và tuyên truyền lối sống tiết kiệm đến từng hộ gia đình, hướng dẫn việc sử dụng các chế độ vận hành tiết kiệm điện. Phát động phong trào tiết kiệm điện tại khu dân cư.

c) Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy tắc về sử dụng điện tại công sở, văn phòng, trường học, bệnh viện; quy tắc về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả tại các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh, dịch vụ.

d) Hướng dẫn việc sử dụng các chế độ vận hành tiết kiệm điện đối với các thiết bị gia dụng tiêu thụ nhiều điện đến hộ gia đình thông qua các hình thức tư vấn sử dụng điện tiết kiệm.

đ) Xây dựng và tổ chức công bố rộng rãi định kỳ kết quả thực hiện tiết kiệm điện của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

e) Xây dựng chuyên mục về “Sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả” trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để đăng tải các thông tin về hoạt động tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh. Xây dựng các bản tin/chuyên mục hoặc đưa tin định kỳ trên sóng phát thanh, truyền hình của địa phương, trên các phương tiện thông tin liên lạc... để tuyên truyền nội dung “tiết kiệm điện”.

g) Lồng ghép nội dung tuyên truyền tiết kiệm điện vào chương trình học của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

2. Giải pháp về công nghệ - Kỹ thuật phục vụ tiết kiệm điện

a) Xây dựng và lồng ghép triển khai chương trình tài trợ cho nghiên cứu, triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ tiết kiệm điện vào chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ của tỉnh và các địa phương trên địa bàn tỉnh.

b) Phát động phong trào về sáng kiến, cải tiến kỹ thuật về tiết kiệm điện tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tổ chức, cá nhân.

c) Hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lựa chọn, ứng dụng các công nghệ, giải pháp kỹ thuật, thiết bị, vật liệu đầu vào có hiệu quả sử dụng năng lượng cao, tiết kiệm điện khi cải tạo, mở rộng, đầu tư mới, chuyển đổi công năng...

d) Khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh chuyển đổi công nghệ, thiết bị, máy móc phương tiện, vật liệu, nguyên, nhiên liệu theo hướng tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

đ) Yêu cầu mua sắm các trang thiết bị có hiệu suất sử dụng điện cao, tiết kiệm năng lượng, lắp đặt, tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống điện nội bộ, các hệ thống tự động kiểm soát tiêu thụ điện đối với các hạng mục đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

e) Thúc đẩy việc tự động hóa, tối ưu hóa việc sử dụng điện của các thiết bị, phương tiện, máy móc sử dụng điện, hệ thống nhiệt, lạnh, chiếu sáng, ... tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ...

3. Giải pháp triển khai ứng dụng mô hình quản lý sử dụng điện tiết kiệm, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

a) Khuyến khích xây dựng, triển khai áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh. Thực hiện kiểm toán năng lượng định kỳ, xây dựng và thực hiện các mục tiêu, giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hằng năm.

b) Triển khai và áp dụng các hướng dẫn kỹ thuật về tiết kiệm điện và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, khai thác và sử dụng cẩm nang công nghệ về tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng trên địa bàn tỉnh.

c) Các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phối hợp với Công ty Điện lực Lâm Đồng thực hiện quản lý nhu cầu điện, điều tiết nhu cầu phụ tải khi có yêu cầu về điều độ hệ thống điện.

V. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ MỨC TIẾT KIỆM ĐIỆN

a) Định mức tiết kiệm điện được tính toán dựa trên đặc thù về tiềm năng tiết kiệm điện và nhu cầu sử dụng điện của tỉnh thông qua đường cơ sở tiêu dùng điện.

b) Phương pháp tính mức thực hiện định mức tiết kiệm điện dựa trên tổng điện năng tiết kiệm trong năm so với tổng điện năng dự kiến cung cấp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

c) Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Lâm Đồng và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng phương pháp xác định mục tiêu tiết kiệm điện hằng năm và giai đoạn của tỉnh, tổ chức phân bổ chi tiêu và xác định, đánh giá mức độ thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm điện cho từng huyện, thành phố trong năm kế hoạch.

d) Khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu sử dụng điện năng của các cơ sở hành chính sự nghiệp, các đơn vị tiêu thụ năng lượng trọng điểm trên trang điện tử www.sudungdien.evn.com.vn.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương:

a) Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, Công ty Điện lực Lâm Đồng và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, vi phạm sử dụng điện theo quy định của pháp luật hiện hành.

b) Yêu cầu Công ty Điện lực Lâm Đồng thực hiện vận hành tối ưu lưới điện phân phối nhằm sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng điện và giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống; giám sát Công ty Điện lực Lâm Đồng thực hiện việc cung cấp điện cho khách hàng sử dụng điện quan trọng, ưu tiên trên địa bàn tỉnh và kế hoạch cung cấp điện hằng năm đã được UBND tỉnh phê duyệt.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền liên tục, rộng rãi để nhân dân biết và thực hiện tiết kiệm điện; Tuyên truyền, đôn đốc các đơn vị sản xuất công nghiệp, trong đó chú trọng hướng dẫn, yêu cầu cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện đầu tư, triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng, thay thế các thiết bị, dây chuyền sản xuất có hiệu suất sử dụng điện thấp bằng các thiết bị, dây chuyền sản xuất có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng.

d) Nghiên cứu cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, dịch vụ thực hiện đầu tư, triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng thay thế các trang thiết bị có hiệu suất thấp bằng các thiết bị, dây chuyền sản xuất có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng.

đ) Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh phải tuân thủ các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản liên quan.

e) Phối hợp với Công ty Điện lực Lâm Đồng và các cơ quan, tổ chức liên quan:

- Xác định chỉ tiêu tiết kiệm điện hằng năm và giai đoạn của từng địa phương trong kế hoạch cung cấp điện hằng năm trên địa bàn tỉnh; đánh giá mức độ thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm điện cho từng huyện, thành phố trong năm kế hoạch.

- Kiểm tra, tham mưu đề xuất UBND tỉnh khen thưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác tiết kiệm điện.

2. Sở Tài chính:

Hàng năm, căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021 - 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh; Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí, phân bổ nguồn vốn để đầu tư, lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà cho các cơ quan, công sở.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Kiểm soát chặt chẽ dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên gây ô nhiễm môi trường; ưu tiên xem xét, tiếp nhận và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chấp thuận các dự án đầu tư sử dụng dây chuyền công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng vào địa bàn tỉnh.

b) Tham mưu bố trí, phân bổ nguồn vốn để đầu tư, lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà cho các cơ quan, công sở.

4. Sở Xây dựng:

a) Tăng cường kiểm soát vấn đề tiết kiệm năng lượng điện đối với các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, khuyến khích các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình có giải pháp tiết kiệm năng lượng điện, thân thiện với môi trường.

b) Hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư, Ban quản lý, các tòa nhà chung cư, tổ hợp văn phòng và các đơn vị quản lý vận hành chiếu sáng công cộng: Giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào thời gian cao điểm buổi tối theo yêu cầu của Công ty Điện lực Lâm Đồng; tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của đơn vị điện lực địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

c) Phối hợp cùng các sở, ban, ngành liên quan khi thẩm định, phê duyệt các dự án, công trình xây dựng triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% các công trình chiếu sáng công cộng chuẩn bị đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo phối hợp với Điện lực địa phương xây dựng đề cương tuyên truyền tiết kiệm điện, tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa tìm hiểu kiến thức tiết kiệm điện để giúp người học hiểu biết thêm về các giải pháp tiết kiệm điện, sử dụng điện có hiệu quả. Qua đó, nâng cao nhận thức, giúp học sinh, sinh viên trở thành một tuyên truyền viên về tiết kiệm điện đến gia đình cũng như cộng đồng dân cư, nơi mình sinh sống, góp phần hình thành một thế hệ với nếp sống văn minh và ý thức đầy đủ về hoạt động tiết kiệm năng lượng.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tích cực tuyên truyền các giải pháp tiết kiệm trong sử dụng điện; cấp phép treo cờ phướn và pano tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, an toàn điện cho các hoạt động tuyên truyền cổ động.

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền chủ trương của Nhà nước về thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, tuân thủ nghiêm các quy định của địa phương về chiếu sáng; nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, người dân, các nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh dịch vụ, thương mại giảm 50% công suất chiếu sáng cho quảng cáo, trang trí ngoài trời vào giờ cao điểm tối, khuyến khích tắt toàn bộ đèn chiếu sáng các pano quảng cáo tấm lớn từ sau 22 giờ.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Tuyên truyền, vận động các hộ sản xuất nông nghiệp sử dụng, ứng dụng các sản phẩm, thiết bị điện hiệu suất cao, tiết kiệm điện vào trong sản xuất nông nghiệp. Khuyến khích sử dụng chất thải trong chăn nuôi như Biogas và mô hình phát triển điện mặt trời cho nông nghiệp.

b) Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, nghiên cứu, tham mưu xây dựng trình cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt chương trình, dự án phát triển các hệ thống tưới tiêu tự chảy cho các diện tích đất canh tác nông nghiệp nhằm hạn chế các biện pháp tưới bằng điện.

c) Thực hiện việc hỗ trợ kỹ thuật, đầu tư, lắp đặt, cải tạo thiết bị, phương tiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp; Nghiên cứu áp dụng sản xuất, đa dạng hóa nguồn năng lượng tái tạo từ các phụ phẩm nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương.

9. Sở Khoa học và Công nghệ:

a) Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị có liên quan ưu tiên lựa chọn, bố trí kinh phí tổ chức quản lý, thực hiện các đề tài, dự án có nội dung sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào nghiên cứu, triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh;

b) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hiệu suất năng lượng đối với các thiết bị tiêu thụ điện.

10. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công ty Điện lực Lâm Đồng tuyên truyền, phổ biến các nội dung Chỉ thị số 20/CT-TTg và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg trên địa bàn tỉnh.

b) Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị liên quan, xây dựng mục tuyên truyền về tiết kiệm điện trên Website, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo; dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền chính sách pháp luật về tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh.

11. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chủ trì, phối hợp với sở, ban ngành có liên quan trong thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án thuộc ngành quản lý (về ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, tăng trưởng xanh,...) có lồng ghép nội dung sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, phát triển năng lượng tái tạo.

12. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh:

a) Tuyên truyền các giải pháp tiết kiệm điện, chương trình sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đến các công ty, doanh nghiệp trong các Khu Công nghiệp.

b) Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về tiết kiệm năng lượng trong quá trình xây dựng mới và cải tạo lại các dây chuyền sản xuất, những hệ thống máy móc tiêu thụ năng lượng lớn của các công ty, doanh nghiệp trong các Khu Công nghiệp.

13. UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc:

a) Xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện của địa phương và tổ chức triển khai thực hiện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo, đảm bảo hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn (theo Kế hoạch cung cấp điện hằng năm được UBND tỉnh phê duyệt).

b) Chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện, phải đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 30% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2023 - 2025 cho các hoạt động chiếu sáng tại địa phương; đến năm 2025, 100% hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng đèn LED.

c) Tuyên truyền phổ biến sâu rộng chủ trương, biện pháp tiết kiệm điện, năng lượng đến mỗi người dân, cán bộ công chức, viên chức và doanh nghiệp trên địa bàn hiểu và thực hiện tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn giám sát chặt chẽ thời gian bật, tắt đèn chiếu sáng công cộng các khu vực dân cư hợp lý theo quy định; giám sát tình hình sử dụng điện đối với hệ thống chiếu sáng công cộng và quảng cáo, quy định chế độ chiếu sáng cho phù hợp tránh lãng phí.

d) Hướng dẫn kiểm tra, giám sát và rà soát các dự án đầu tư, mua sắm công tuân thủ quy định tại Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục, phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; giám sát chi phí sử dụng điện trong chi phí chi thường xuyên của các đơn vị hành chính sự nghiệp theo quy định mức tiết kiệm điện.

đ) Chỉ đạo các tổ chức đảng, đoàn thể xã hội, chính quyền cơ sở phối hợp với điện lực địa phương lồng ghép hiệu quả tuyên truyền tiết kiệm điện, tuyên truyền lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà vào các buổi sinh hoạt định kỳ.

e) Phối hợp với điện lực địa phương thống kê kết quả sử dụng điện hàng năm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng điện thuộc địa bàn quản lý để theo dõi, kiểm tra và đôn đốc thực hiện tiết kiệm điện; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý các đơn vị, tổ chức, cá nhân không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện.

h) Triển khai sử dụng hệ thống theo dõi trực tuyến mức độ tiêu thụ điện của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và các doanh nghiệp sử dụng điện trên địa bàn theo địa chỉ http://sudungdien.evn.com.vn.

14. Công ty Điện lực Lâm Đồng:

a) Thực hiện nghiêm các quy định về tiết kiệm trong phân phối điện. Thực hiện các phương thức vận hành ổn định, an toàn lưới điện truyền tải, phân phối nhằm sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng sơ cấp, các giải pháp quản lý, kỹ thuật, đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn. Giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện trên địa bàn tỉnh ít nhất 3% đến năm 2025 thông qua Chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) và điều chỉnh phụ tải điện (DR) giảm tổn thất điện năng trên địa bàn tỉnh dưới 5,2% vào năm 2025 và nâng cao chất lượng điện áp. Huy động một cách hợp lý công suất và điện năng các nhà máy thủy điện, các nguồn điện dự phòng của khách hàng.

b) Thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện theo quy định pháp luật hiện hành và theo kế hoạch được phê duyệt.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương xây dựng kế hoạch cung cấp điện hằng năm và lập danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng, sử dụng điện lớn hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó cần phân bổ chi tiêu, sản lượng điện dự kiến cung cấp trong năm cho từng địa phương để làm căn cứ đánh giá mức độ thực hiện chi tiêu tiết kiệm điện cho từng huyện, thành phố trong năm kế hoạch.

d) Tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch tiết kiệm điện trong giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo. Hằng năm thống kê kết quả sử dụng điện của các địa phương để đánh giá kết quả thực hiện tiết kiệm điện.

đ) Thường xuyên kiểm tra, giám sát, tăng cường công tác quản lý vận hành, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định nhằm cung cấp đủ điện phục vụ sản xuất kinh doanh và nhu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh.

e) Chỉ đạo các Điện lực địa phương phối hợp với UBND các huyện, thành phố thực hiện kiểm tra việc sử dụng điện tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước có mức tiêu thụ điện cao hơn so với quy định.

g) Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng, UBND các huyện, thành phố tuyên truyền rộng rãi các giải pháp, sản phẩm, mô hình ... tiết kiệm điện đến toàn thể nhân dân, khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

h) Phối hợp với các đơn vị liên quan thống kê, theo dõi việc tiết kiệm điện của các cơ quan, công sở, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn để tham mưu kiến nghị với UBND tỉnh áp dụng các giải pháp tiết kiệm và hiệu quả.

i) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương và các cơ quan thông tin đại chúng hướng dẫn, tuyên truyền thường xuyên, rộng rãi về các lợi ích khi tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR), trách nhiệm tham gia thực hiện các chương trình DR; các biện pháp tiết kiệm điện đến khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả. Thực hiện rà soát, ký kết tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) với khách hàng sử dụng điện từ 1.000.000 kWh/năm trở lên.

k) Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện và điều hòa tiết giảm phụ tải khi xảy ra thiếu điện theo kế hoạch; hạn chế làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, đời sống sinh hoạt của nhân dân và hoạt động của các cơ quan; tránh việc cắt điện sinh hoạt trên diện rộng, kéo dài.

l) Phối hợp với Sở Công Thương, UBND các huyện, thành phố kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, và sử dụng điện theo quy định của pháp luật hiện hành.

m) Là đơn vị đầu mối cung cấp tài khoản, mật khẩu đăng nhập cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các đơn vị thực hiện khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống theo dõi tình hình sử dụng điện tại địa chỉ http://sudungdien.evn.com.vn.

n) Thống kê, theo dõi tình hình sử dụng điện hằng năm tại các công sở, cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, có so sánh với mức sử dụng điện của năm trước.

o) Trước ngày 20 tháng 01 hằng năm, tổng hợp báo cáo gửi về Sở Công Thương, chỉ đạo các Điện lực trực thuộc tổng hợp, báo cáo UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan kết quả thực hiện.

15. Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, công sở, đơn vị sở hữu vận hành tòa nhà văn phòng, trường học, bệnh viện, cơ sở y tế:

a) Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo hằng năm tối thiểu tiết kiệm 5,0% tổng điện năng tiêu thụ trong năm. Phổ biến, quán triệt việc thực hiện tiết kiệm điện tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật và thi đua khen thưởng hằng năm.

b) Triển khai thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện; thực hiện nghiêm Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện, Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang thiết bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

c) Tận dụng và huy động các nguồn lực để lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà để giảm tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia.

d) Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả nội quy về tiết kiệm điện, các quy định về sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị tiêu thụ điện tại cơ quan, đơn vị.

16. Các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng giao thông, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời:

a) Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện để đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 30% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo cho các hoạt động chiếu sáng.

b) Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng, đèn quảng cáo bằng đèn tiết kiệm điện; áp dụng công nghệ điều khiển tự động trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời.

c) Lắp đặt đèn sử dụng năng lượng mặt trời tích trữ năng lượng phục vụ chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng giao thông, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời;

d) Triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, sử dụng thiết bị chiếu sáng LED cho 100% công trình chiếu sáng công cộng chuẩn bị đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp.

đ) Đẩy nhanh lộ trình thực hiện tự động hóa hệ thống chiếu sáng theo khung thời gian và điều kiện thời tiết của các công trình chiếu sáng công cộng.

17. Các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt và kinh doanh dịch vụ:

a) Sử dụng các thiết bị điện được dán nhãn năng lượng theo Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.

b) Thực hiện và thay đổi những thói quen sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời.

c) Các nhà hàng, khách sạn, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, thương mại dịch vụ, cơ sở lưu trú thực hiện giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời theo yêu cầu của điện lực địa phương; tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của ngành điện trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

18. Các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm, doanh nghiệp sản xuất:

a) Xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải; thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý; hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị điện có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm; hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải.

b) Lắp đặt, tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo như hệ thống năng lượng mặt trời tự sản, tự tiêu phục vụ tiêu thụ điện tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia; sử dụng các thiết bị, phương tiện được dán nhãn năng lượng, hiệu suất cao.

c) Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, cơ sở dụng điện lớn (từ 01 triệu kWh/năm trở lên) phải tiết kiệm ít nhất 2,0% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm hoặc phải tiết kiệm ít nhất 2% tổng điện năng tiêu thụ trong năm; chấp hành, tuân thủ các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tiết kiệm điện có liên quan,

d) Triển khai thực hiện Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 08/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030,

đ) Xây dựng, triển khai áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh. Thực hiện kiểm toán năng lượng định kỳ, xây dựng và thực hiện các mục tiêu, giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hàng năm.

19. Chế độ báo cáo:

a) Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc căn cứ nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch định kỳ trước ngày 20/01 hằng năm, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Công Thương.

b) Sở Công Thương có trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh theo quy định.

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 9280/KH-UBND ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/05/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (b/c);
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể CT-XH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Công ty Điện lực Lâm Đồng;
- Đài PT-TH Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm;
- Lưu: VT, MT, KH, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Hiệp