Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/KH-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2020/NĐ-CP NGÀY 03/02/2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam, văn bản số 576/BTP-HTQTCT ngày 21/02/2020 của Bộ Tư pháp về việc triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nghị định số 16/2020/NĐ-CP), đảm bảo công tác giải quyết các việc về quốc tịch được thực hiện chặt chẽ, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định số 16/2020/NĐ-CP đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan và người dân trên địa bàn Thành phố.

2. Yêu cầu

- Xác định nhiệm vụ cụ thể, nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành Nghị định số 16/2020/NĐ-CP.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Nghị định trên địa bàn Thành phố và bảo đảm điều kiện cho việc triển khai thực hiện Nghị định số 16/2020/NĐ-CP.

- Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện; phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan để bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai thực hiện Nghị định số 16/2020/NĐ-CP.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quốc tịch, Nghị định số 16/2020/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Công an Thành phố, các Sở: Ngoại vụ, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và truyền thông, Tài chính; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2020 và các năm tiếp theo.

2. Tập huấn, hướng dẫn các nội dung chính về pháp luật quốc tịch và Nghị định số 16/2020/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Công an Thành phố, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Ngoại vụ, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020.

3. Rà soát, thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 16/2020/NĐ-CP

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Công an Thành phố và các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2020.

4. Tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến quốc tịch, hộ tịch, cư trú

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Công an Thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Ngoại vụ, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020 và các năm tiếp theo.

5. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về quốc tịch và giải quyết hồ sơ về quốc tịch theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020 và các năm tiếp theo.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn Thành phố từ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định phân cấp ngân sách hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì triển khai, phối hợp với các sở, ban, ngành và cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam, cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân Thành phố hồ sơ xin nhập, xin trở lại, xin thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;

- Tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam đảm bảo trang trọng, ý nghĩa và phù hợp với thực tế trên địa bàn Thành phố;

- Lưu giữ sổ quốc tịch, hồ sơ về quốc tịch;

- Phối hợp với Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về quốc tịch và giải quyết hồ sơ về quốc tịch theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

- Tổng hợp tình hình và thống kê số liệu các việc về quốc tịch, báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định.

2. Công an Thành phố

- Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc xác minh hồ sơ về quốc tịch theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện việc đăng ký cư trú, cấp hộ chiếu Việt Nam, chứng minh nhân dân, căn cước công dân cho người được nhập, được trở lại quốc tịch Việt Nam; xóa đăng ký thường trú, thu hồi và hủy giá trị sử dụng hộ chiếu Việt Nam, chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người được thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố

- Phối hợp với Sở Tư pháp giải quyết hồ sơ về quốc tịch theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về quốc tịch và giải quyết hồ sơ về quốc tịch theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Tư pháp, Công an Thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố và các đơn vị liên quan nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về quốc tịch và giải quyết hồ sơ về quốc tịch theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

5. Sở Ngoại vụ

Phối hợp với các cơ quan Báo, Đài của Thành phố tổ chức thông tin, tuyên truyền về Nghị định đối với người Việt Nam ở nước ngoài; hướng dẫn, hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ trong việc tìm hiểu về Nghị định số 16/2020/NĐ-CP và thực hiện các thủ tục về quốc tịch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lao động, đầu tư, kinh doanh, sinh sống và học tập tại Thành phố.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng nội dung và tổ chức kiểm tra, phỏng vấn về khả năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Việt của người xin nhập quốc tịch Việt Nam (đối với trường hợp không có giấy tờ chứng minh trình độ tiếng Việt) theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP và Thông tư số 17/2015/TT-BGDĐT ngày 01/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

7. Sở Tài chính

Trên cơ sở Kế hoạch được ban hành, căn cứ khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.

8. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

- Căn cứ Kế hoạch này triển khai thực hiện pháp luật về quốc tịch và Nghị định số 16/2020/NĐ-CP tại địa bàn; tổ chức triển khai Kế hoạch đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả; Tổng hợp báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Tư pháp.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện pháp luật về quốc tịch và Nghị định số 16/2020/NĐ-CP; Thực hiện việc ghi chú sổ hộ tịch về lĩnh vực quốc tịch.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2020/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Các Sở, ngành: CATP, Tư pháp, TT&TT, Tài chính, Ngoại vụ, GD&ĐT, VPUBTP;
- VPUB: CVP, PCVP V.T.Anh, NC, TKBT;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Lưu: VT, NC, STP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn