Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/KH-UBND

Nam Định, ngày 15 tháng 6 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH, GIAI ĐOẠN 2022-2025

Căn cứ Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Nam Định (NHNN tỉnh) tại Tờ trình số 452/TTr-NADD về việc ban hành Kế hoạch phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2022-2025. UBND tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Nam Định, giai đoạn 2022-2025 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đối với hoạt động sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh, đưa việc sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt thành thói quen của người dân ở khu vực đô thị và từng bước phát triển ở khu vực nông thôn; nhằm giảm chi phí liên quan đến tiền mặt, giảm tỷ lệ tiền mặt trong lưu thông trên địa bàn.

- Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN) để nâng cấp, phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng nhu cầu thanh toán một cách thuận tiện, hiệu quả của tổ chức, cá nhân, thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hóa phát triển.

- Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trên địa tỉnh bàn nhất là đối với dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội góp phần xây dựng Chính quyền số tỉnh Nam Định.

- Đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng và hiệu quả quản lý, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước, minh bạch hóa các giao dịch thanh toán, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm kinh tế, phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

2. Mục tiêu cụ thể đến cuối năm 2025

- Thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50%.

- Từ 80% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác.

- Tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ thanh toán của người dân; 100% các huyện, thành phố, các siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại có các điểm chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt.

- Mục tiêu tăng trưởng sử dụng phương tiện, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt:

Tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượng và giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đạt 20 - 25%/năm;

Tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượng giao dịch qua kênh điện thoại di động đạt 50-80%/năm và giá trị giao dịch đạt 80-100%/năm;

Tốc độ tăng trưởng bình quân số lượng và giá trị giao dịch qua kênh Internet đạt 35-40%/năm;

Tỷ lệ cá nhân, tổ chức sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt qua các kênh thanh toán điện tử đạt 40%.

- Mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công:

Trên 90% cơ sở giáo dục trên địa bàn đô thị chấp nhận thanh toán học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn đô thị triển khai thanh toán học phí trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia;

60% các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn đô thị chấp nhận thanh toán dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt;

60% số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn đô thị được chi trả thông qua các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

II. CÁC GIẢI PHÁP, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại, ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0)

a) NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Nam Định chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện:

- Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu của CMCN 4.0 để phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán trên nền tảng số hóa, đảm bảo an toàn, bảo mật, mang lại sự thuận tiện cho người sử dụng:

Phát triển các sản phẩm, dịch vụ, hình thức thanh toán mới, hiện đại, đảm bảo hiệu quả, chất lượng đáp ứng tốt nhu cầu của cá nhân, doanh nghiệp;

Đẩy mạnh ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán trên thiết bị di động, như: thanh toán qua QR Code, mã hóa thông tin thẻ (Tokenization), thanh toán di động (Mobile Payment), thanh toán phi tiếp xúc (Contactless), Ví điện tử, v.v…

Khuyến khích đầu tư phát triển, sắp xếp hợp lý và gia tăng chức năng, tiện ích trên các thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (ATM, POS) với các hình thức phù hợp, hiệu quả;

Tiếp tục phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng, cung ứng các dịch vụ gia tăng khác; tập trung triển khai hoàn thành chuyển đổi thẻ ngân hàng từ thẻ từ sang thẻ chip, đảm bảo an ninh, an toàn trong thanh toán thẻ, gia tăng dịch vụ, tạo thuận lợi kết nối với các hệ thống thanh toán khác.

b) Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực nông thôn

- Tập trung triển khai các giải pháp phát triển đa dạng kênh phân phối, đa dạng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt theo Chiến lược tài chính toàn diện Quốc gia. Khuyến khích phát triển các sản phẩm, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp với hành vi tiêu dùng ở khu vực nông thôn.

- Tận dụng hạ tầng, dữ liệu, mạng lưới viễn thông, giảm các chi phí xã hội để phát triển, mở rộng kênh thanh toán không dùng tiền mặt trên thiết bị di động ở khu vực nông thôn gắn với việc triển khai dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile - Money).

2. Đẩy mạnh thanh toán điện tử trong khu vực công, dịch vụ hành chính công

a) Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh, Chi cục Hải quan Nam Định, Kho bạc Nhà nước Nam Định

Nghiên cứu triển khai giải pháp để tiếp tục khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác quản lý. Tiếp tục hoàn thiện kết nối giữa hạ tầng thanh toán của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán, với hạ tầng của các cơ quan thuế, hải quan, kho bạc để phục vụ yêu cầu phối hợp thu ngân sách nhà nước, tăng cường triển khai chi ngân sách nhà nước bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

b) Sở Công Thương

- Phát triển thanh toán điện tử trong thương mại điện tử

Triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển thương mại điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025; phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan đẩy mạnh phát triển thanh toán điện tử;

Vận động, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, thương mại hoàn thiện, tăng cường kết nối, tích hợp giữa hạ tầng thanh toán điện tử của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán với hạ tầng của các đơn vị chấp nhận thanh toán, đáp ứng tốt hơn yêu cầu thanh toán điện tử trong thương mại điện tử, tại các điểm bán lẻ và thanh toán hóa đơn hàng hóa, dịch vụ trực tuyến; chú trọng phát triển các tiện ích thanh toán trên thiết bị di động (như QR Code, mã hóa thông tin thẻ, thanh toán di động, thanh toán phi tiếp xúc, Ví điện tử) để thúc đẩy thương mại điện tử phát triển.

- Làm tốt công tác giải quyết phản ánh khiếu nại tranh chấp trực tuyến trong thương mại điện tử, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia giao dịch.

c) Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, UBND các huyện, thành phố

Đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; tăng cường kết nối giữa các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán với cổng dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống một cửa điện tử của các địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm đơn giản hóa thủ tục và tạo điều kiện khuyến khích thanh toán điện tử đối với các khoản phí, lệ phí.

d) Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công ty Điện lực, Công ty cổ phần cấp nước, Bưu điện, Viễn thông tỉnh Nam Định

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Thực hiện và chỉ đạo các trường học, bệnh viện, trường dạy nghề xây dựng, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật phối hợp với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán để đẩy mạnh thu tiền học phí, viện phí không dùng tiền mặt; đẩy mạnh triển khai kết nối và cung cấp dịch vụ công trên cổng dịch vụ công Quốc gia;

Các công ty điện, nước, vệ sinh môi trường, viễn thông, bưu chính trên địa bàn đô thị đẩy mạnh phối hợp với ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán để thu tiền sử dụng dịch vụ, tiền điện, nước... bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai các giải pháp để hoàn thiện hạ tầng, cơ sở dữ liệu, thúc đẩy thanh toán điện tử trong các chương trình trợ cấp an sinh xã hội, chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp.

3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đảm bảo an ninh, an toàn và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong hoạt động thanh toán

NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Nam Định chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện:

a) Tăng cường cơ chế hợp tác, phối hợp, trao đổi thông tin giữa NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Nam Định với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan để kịp thời phát hiện, phòng ngừa, điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thanh toán; chia sẻ thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trong hoạt động thanh toán để kịp thời cảnh báo, khuyến nghị với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, người sử dụng dịch vụ nhằm ngăn chặn, phòng ngừa nguy cơ lợi dụng hoạt động thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp.

b) Tiếp tục nghiên cứu, cập nhật, triển khai áp dụng các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế, giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật; ngăn ngừa rủi ro phát sinh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ.

c) Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử, trung gian thanh toán, đảm bảo hoạt động thanh toán an toàn, hiệu quả.

4. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo, hướng dẫn và bảo vệ người tiêu dùng trong thanh toán không dùng tiền mặt

NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Nam Định chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện:

a) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo, hướng dẫn về thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử

- Xây dựng kế hoạch, triển khai các chương trình truyền thông, tuyên truyền, giáo dục tài chính với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, ứng dụng thành tựu của CMCN 4.0, nội dung dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, có tính lan tỏa trong cộng đồng, hướng tới nhóm đối tượng mục tiêu như người dân vùng nông thôn, người yếu thế trong xã hội, người chưa có tài khoản ngân hàng, học sinh, sinh viên, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ, người tiêu dùng ít có cơ hội tiếp xúc công nghệ,... qua đó giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng sản phẩm, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt;

- Triển khai công tác phối hợp giữa các sở, ngành, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức liên quan khác trong việc triển khai các chương trình truyền thông nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử trong khu vực dân cư, dịch vụ hành chính công;

- Vận động, khuyến khích các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán, các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ có các hình thức miễn, giảm phí, khuyến mãi, giảm giá... đối với khách hàng khi sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán hàng hóa, dịch vụ.

b) Bảo vệ người tiêu dùng trong thanh toán không dùng tiền mặt

Phối hợp giải đáp thắc mắc, xử lý khiếu nại nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng; xây dựng cẩm nang về thanh toán không dùng tiền mặt cho khách hàng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Nam Định làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan triển khai, theo dõi thực hiện các giải pháp trong Kế hoạch, hằng năm tổng hợp tình hình triển khai và đề xuất các giải pháp cần thiết báo cáo UBND tỉnh và NHNN Việt Nam.

2. Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Chịu trách nhiệm triển khai kịp thời và hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ được giao của Kế hoạch này; lồng ghép các nội dung về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt vào các đề án, dự án, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Sở, ngành, địa phương mình;

- Trong quá trình triển khai thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan kịp thời tổng hợp gửi NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Nam Định để báo cáo UBND tỉnh;

- Về chế độ báo cáo: Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch gửi NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Nam Định trước ngày 30 tháng 11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo theo quy định. Báo cáo này thay thế báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 07/01/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành phố;
- NHNN chi nhánh tỉnh Nam Định;
- Công ty Điện lực Nam Định;
- Công ty CP cấp nước Nam Định;
- Viễn thông tỉnh Nam Định;
- Bưu điện tỉnh Nam Định;
- Cổng TTĐT tỉnh, Trang TTĐT VPUBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Lan Anh