Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 05 tháng 6 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP SỐ 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN VỀ TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN TOÀN VÌ SỨC KHỎE CÔNG ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2018-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN ngày 03/11/2017 của Chính phủ với Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 02/4/2018 của Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp giữa Chính phủ với Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về "Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017-2020";

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN ngày 03/11/2017 về "Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe công động giai đoạn 2018-2020", như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN ngày 03/11/2017 của Chính phủ với Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017-2020. Nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; đấu tranh, ngăn chặn việc sản xuất nông sản thực phẩm không an toàn, sớm xóa bỏ hiện tượng sản xuất để ăn phân biệt với để bán như “rau hai luống, lợn hai chuồng”.

2. Thúc đẩy việc áp dụng và nhân rộng các mô hình, quy trình sản xuất tiên tiến, bảo đảm an toàn thực phẩm; phát triển sản xuất, cung ứng nông sản thực phẩm an toàn theo chuỗi; ngăn chặn tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng, hóa chất, kháng sinh và chất cấm trong sản xuất nông sản thực phẩm, làm sạch và bảo đảm vệ sinh môi trường.

3. Phát huy vai trò và tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội: Hội nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và cán bộ, hội viên, phụ nữ, nông dân trong tuyên truyền, vận động, thực hiện và giám sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm.

4. Kịp thời phát hiện, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; đấu tranh, lên án các hành vi vi phạm.

II. ĐI TƯỢNG

1. Các tổ chức, hợp tác xã, tổ hợp tác, cá nhân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm; tập trung vào các hộ sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm.

2. Các cấp hội và cán bộ, hội viên, phụ nữ, nông dân Hội nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

III. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn.

2. Tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân ký cam kết về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn.

3. Tiếp tục vận động, hướng dẫn, tập huấn áp dụng và nhân rộng các mô hình, quy trình sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, trong đó chú trọng sản xuất, kinh doanh theo chuỗi với các hình thức hợp tác, liên kết đa dạng phù hợp như:

a) Hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết với các hộ nông dân từ khâu cung cấp vật tư, dịch vụ đầu vào đến tiêu thụ sản phẩm.

b) Liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn giữa cơ sở sản xuất ban đầu (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trng, khai thác thủy sản) với các cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến, kinh doanh.

4. Hỗ trợ kết nối cơ sở sản xuất nông sản thực phẩm an toàn với nhà phân phối, tiêu thụ sản phẩm.

5. Hỗ trợ cho các cấp hội và cán bộ, hội viên, phụ nữ, nông dân Hội nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; giám sát, lên án các trường hợp sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm không an toàn; kịp thời biểu dương tôn vinh những điển hình tiên tiến.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Hội Nông dân tỉnh

a) Chủ trì xây dựng kế hoạch hàng năm của Hội để thực hiện nội dung của kế hoạch; phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các Sở, Ban, Ngành có liên quan trong quá trình triển khai.

b) Chủ trì tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ cấp hội các huyện, thành phố về kiến thức, quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm về mô hình, quy trình sản xuất, kinh doanh và tổ chức liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn.

c) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; vận động hội viên ký cam kết và giám sát tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm; nói không với sản xuất “rau hai luống, lợn hai chuồng”; tích cực tham gia hợp tác liên kết trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn.

d) Chủ động đề xuất và nhân rộng các mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn.

đ) Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức giám sát, phát hiện, lên án các trường hợp sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm không an toàn.

e) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai nội dung của kế hoạch tại các huyện, thành phố.

g) Kịp thời phát hiện, tuyên truyền và đề xuất tuyên dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn.

h) Hàng năm đề xuất kinh phí tuyên truyền, tập huấn, xây dựng mô hình....để phối hợp thực hiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

a) Chủ trì xây dựng kế hoạch hàng năm thực hiện chương trình phối hợp của Hội và phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân tỉnh, các Sở, Ban, Ngành có liên quan trong quá trình triển khai.

b) Chủ trì tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ các cấp về kiến thức, quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm về mô hình, quy trình sản xuất, kinh doanh và tổ chức liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn.

c) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; vận động hội viên ký cam kết và giám sát tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm; nói không với sản xuất “rau hai luống, lợn hai chuồng”; tích cực tham gia hợp tác liên kết trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, xây dựng thương hiệu, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, khẳng định chất lượng sản phẩm đặc trưng của các địa phương, đơn vị.

d) Xây dựng và nhân rộng các mô hình phụ nữ sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn.

đ) Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức giám sát, phát hiện, lên án các trường hợp sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm không an toàn.

e) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai nội dung của kế hoạch tại các huyện, thành phố

g) Kịp thời phát hiện, tuyên truyền và đề xuất tuyên dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn.

h) Hàng năm đề xuất kinh phí tuyên truyền, tập huấn, xây dựng mô hình....để phối hợp thực hiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối triển khai kế hoạch và chịu trách nhiệm thực hiện

- Chủ trì biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; tài liệu hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm về mô hình, quy trình sản xuất, kinh doanh và tổ chức liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn.

- Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tập huấn, giám sát, hỗ trợ chuyên môn về an toàn thực phẩm cho các cấp hội.

- Phối hợp với cơ quan truyền thông, Hội Nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ phổ biến kinh nghiệm tổ chức liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn.

- Hàng năm đề xuất kinh phí tuyên truyền, tập huấn, xây dựng mô hình....để phối hợp thực hiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chủ động phối hợp với tổ chức Hội trong việc xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn.

4. Các Sở: Công thương, Y tế

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc biên soạn tài liệu và cử cán bộ làm giảng viên trong tập huấn cho các cán bộ, hội viên ở các cấp hội theo tài liệu biên soạn.

- Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tập huấn, giám sát, hỗ trợ chuyên môn về an toàn thực phẩm cho các cấp hội.

- Sở Công thương chủ trì tổ chức hỗ trợ kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm của các tổ chức, cá nhân sản xuất nông sản thực phẩm an toàn; tăng cường thanh tra, kiểm tra quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, hàng giả và thực phẩm không an toàn lưu thông trên thị trường.

- Sở Y tế chủ trì tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn việc sử dụng hóa chất, phụ gia trong bảo quản, chế biến kinh doanh nông sản thực phẩm.

5. Sở Tài chính

- Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối nguồn ngân sách tỉnh, nguồn từ các đề án, dự án, chương trình và nguồn kinh phí hợp pháp khác đề phân bổ kinh phí cho các đơn vị thực hiện kế hoạch hàng năm.

- Chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương, đơn vị thực hiện kế hoạch trong việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán các nguồn kinh phí triển khai theo quy định.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ cùng cấp trong tổ chức thực hiện kế hoạch.

b) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ để triển khai nội dung kế hoạch trên địa bàn.

c) Bố trí kinh phí hàng năm và tạo điều kiện cho các cấp hội thực hiện các nội dung kế hoạch đến cấp huyện, cấp xã và khu dân cư.

7. Các cơ quan thông tin: Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình

Phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và các Sở, ngành liên quan tăng cường thông tin, tuyên truyền về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; biểu dương các điển hình tiên tiến; đưa tin kịp thời về các tổ chức, cá nhân vi phạm.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ BÁO CÁO

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng nội dung và tổ chức ký chương trình phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018-2020.

b) Theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương triển khai các nội dung được phân công trong kế hoạch.

c) Chủ trì, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nội dung kế hoạch.

2. Các bên thường xuyên cập nhật thông tin, kết quả thực hiện kế hoạch, kịp thời trao đổi, giải quyết các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện.

Định kỳ hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo Trung ương liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Kết thúc giai đoạn 2018-2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các cơ quan liên quan đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Các đơn vị được phân công chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp và tổ chức triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn địa chỉ: Tổ 13, phường Đồng Tiến, Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình)

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn) để phối hợp xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: NN&PTNT, Công thương, Tài chính, KH&ĐT, Y tế, TT&TT, TN&MT;
- Hội Nông dân tỉnh;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;
- Báo Hòa Bình;
- Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNTN (BD28b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn
n Dũng