Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/KH-UBND

An Giang, ngày 21 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2020

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ “Đánh giá, công nhận, xây dựng xã tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân” theo nội dung số 06 tại điểm b, mục 9, phần III, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ) và nhiệm vụ được giao tại quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Gắn trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Tư pháp, Ngành Tư pháp và Sở ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; phát huy hơn nữa vai trò của Sở Tư pháp, Ngành Tư pháp trong xây dựng nông thôn mới.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ giao cho Sở Tư pháp, Ngành Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong thực hiện đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn (cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg và Quyết định số 619/QĐ-TTg.

- Các nội dung, hoạt động đề ra phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; phân công cụ thể trách nhiệm chủ trì, phối hợp của cơ quan, tổ chức; chú trọng lồng ghép, kết hợp với triển khai các chương trình, đề án, nhiệm vụ có liên quan để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả.

- Triển khai sát với Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế, chính sách về nông thôn mới có liên quan đến xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

a) Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp triển khai cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các tiêu chí tiếp cận pháp luật gắn với thi hành các luật, văn bản pháp luật có liên quan thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu chỉ đạo, triển khai trên địa bàn tỉnh các chỉ tiêu, tiêu chí về thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, tủ sách pháp luật và thực hiện thủ tục hành chính.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan, tham mưu chỉ tiêu, tiêu chí thuộc phạm vi quản lý.

- Thời gian thực hiện: Tháng 3/2020 và các tháng còn lại; căn cứ vào tình hình triển khai công việc của địa phương.

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

b) Tham gia góp ý, thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về xây dựng nông thôn mới (nếu có) theo thẩm quyền hoặc theo đề nghị của cơ quan, tổ chức có liên quan

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thời gian thực hiện: Theo đề nghị của cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản.

- Kết quả, sản phẩm: Các văn bản góp ý, thẩm định.

2. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong các văn bản quy định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, UBND cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên khi có chỉ đạo của cơ quan, người có thẩm quyền.

- Kết quả, sản phẩm: Các quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hướng dẫn tiêu chí thành phần “cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật”.

3. Quán triệt, phổ biến, truyền thông để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, cộng đồng về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

a) Phát hành Sổ tay hướng dẫn xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và đánh giá các tiêu chí tiếp cận pháp luật; các tài liệu tuyên truyền, phổ biến về Quyết định số 619/QĐ-TTg khi xét thấy cần thiết

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2020.

b) Phổ biến, thông tin, truyền thông liên quan đến các tiêu chí về chuẩn tiếp cận pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan báo chí hoặc các hình thức phù hợp về nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (chuyên mục, chương trình, phóng sự trên Cổng/Trang tin điện tử, Đài Phát thanh - Truyền hình; đăng tải tin, tin nhắn điện thoại...)

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Kết quả, sản phẩm: Chương trình, chuyên mục, phóng sự, tin, bài.

c) Tổ chức tập huấn chuyên sâu, hướng dẫn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm hoặc giải đáp vướng mắc theo yêu cầu triển khai nhiệm vụ trên thực tế

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2020.

- Kết quả, sản phẩm: Hội nghị, hội thảo, tọa đàm...

d) Biên soạn các tài liệu về tiếp cận pháp luật để giải đáp, hướng dẫn nghiệp vụ, chấm điểm, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Kết quả, sản phẩm: Tài liệu, tình huống giải đáp.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật theo trách nhiệm và phạm vi quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp đảm bảo thực hiện có hiệu quả Tiêu chí bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2020.

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản, kế hoạch, báo cáo kết quả.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp đảm bảo thực hiện có hiệu quả Tiêu chí thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã gắn với thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 04/5/2017 và Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 4/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu công việc.

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản, kế hoạch, báo cáo kết quả.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp đảm bảo thực hiện có hiệu quả tiêu chí phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với thực hiện Luật tiếp cận thông tin, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật tổ chức chính quyền địa phương; các văn bản, chính sách về xây dựng, phát triển và củng cố mạng lưới thiết chế thông tin, văn hóa, pháp luật tại cơ sở

- Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý; mời Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2020.

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản, kế hoạch, báo cáo kết quả.

d) Chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp đảm bảo thực hiện có hiệu quả tiêu chí Hòa giải ở cơ sở gắn với thực hiện Luật Hòa giải cơ sở và quy định về hòa giải cơ sở trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2020.

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản, kế hoạch, báo cáo kết quả.

đ) Chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp đảm bảo thực hiện có hiệu quả tiêu chí thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các quy định về dân chủ ở cơ sở.

- Đơn vị chủ trì: Sở Nội vụ.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2020.

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản, kế hoạch, báo cáo kết quả.

e) Triển khai các giải pháp, biện pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo văn bản chỉ đạo, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch, báo cáo kết quả.

5. Các nhiệm vụ, hoạt động phục vụ việc đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

a) Chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, chấm điểm, tổ chức đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp; các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2020.

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản, kế hoạch.

b) Thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật; xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2020.

- Kết quả, sản phẩm: Quyết định, Quy chế hoạt động của Hội đồng.

c) Tổ chức đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên cơ sở kết quả tự đánh giá của UBND cấp xã.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Kết quả, sản phẩm: Hồ sơ đánh giá, Quyết định công nhận, các tài liệu có liên quan.

d) Đề xuất, triển khai giải pháp khắc phục, cải thiện, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên cơ sở kết quả đánh giá thường xuyên, tập trung trọng tâm vào địa bàn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hoặc có nhiều tiêu chí, chỉ tiêu đạt kết quả thấp

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp,

- Đơn vị phối hợp: UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Tư pháp UBND Cấp xã thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện, báo cáo kết quả thực hiện của Ủy ban nhân dân cấp xã.

6. Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả; thực hiện trách nhiệm của cơ quan chủ trì

a) Tổ chức kiểm tra, giám sát triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ theo lịch kiểm tra công tác tư pháp của sở Tư pháp và đột xuất theo yêu cầu công việc.

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch, báo cáo kết quả.

b) Khen thưởng kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Nội vụ; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Định mức, hình thức khen thưởng:

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng cho 4 tập thể, 3 cá nhân.

+ Giám đốc Sở khen thưởng cho tối đa 20 cá nhân là công chức Tư pháp

- Hộ tịch và công chức thuộc thẩm quyền quản lý. Mức thưởng: Thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành và trích từ nguồn kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 đã cấp cho Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2020.

- Kết quả, sản phẩm: Báo cáo kết quả thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết định khen thưởng của người có thẩm quyền.

c) Thực hiện đầu mối quản lý, theo dõi về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện; Các cơ quan, đơn vị liên quan khác.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch, Báo cáo, Tổ chức cuộc họp.

7. Bảo đảm nguồn lực và điều kiện cần thiết (nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí) trong triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Bố trí công chức quản lý, theo dõi thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức làm công tác tư pháp trong quá trình triển khai văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh về chức năng, nhiệm vụ của ngành Tư pháp.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

8. Ứng dụng công nghệ thông tin trong tập hợp hồ sơ minh chứng các tiêu chí, chỉ tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp xã

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp, các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

a) Sở Tư pháp là cơ quan chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg theo các nhiệm vụ cụ thể đã được phê duyệt tại Kế hoạch này.

b) Lãnh đạo các Sở, ngành chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc phối hợp Sở Tư pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến Sở, ngành mình đã được phê duyệt tại Kế hoạch này.

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện Kế hoạch này; thông tin, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao; kịp thời phản ánh và đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ; Giao Phòng Tư pháp làm đầu mối tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tại Kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động phân công cho các cơ quan, đơn vị, địa phương theo Kế hoạch này thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm theo khả năng cân đối ngân sách và huy động từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Được bố trí trong dự toán của các cơ quan, đơn vị và địa phương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

b) Căn cứ nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch này, Sở Tư pháp sử dụng từ nguồn kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã được ngân sách tỉnh bố trí trong dự toán chi năm 2020 của đơn vị để thực hiện và chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Vụ phổ biến GDPL (Bộ Tư pháp);
- Cục Công tác phía Nam (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- TT. UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Nội vụ;
- Sở Tài chính;
- Sở Tư pháp;
- Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình