Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 14 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Thực hiện Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người (gọi tắt là Chương trình phòng, chống mua bán người) giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu, yêu cầu chung

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong phòng, chống mua bán người; huy động nguồn lực hỗ trợ phòng, chống mua bán người. Thực hiện có hiệu quả các Đề án được giao trong Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030, lồng ghép các biện pháp phòng, chống mua bán người với nội dung, nhiệm vụ của Đề án.

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân; kịp thời làm rõ và khắc phục những nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh tội phạm, giảm nguy cơ mua bán người; thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

2. Mục tiêu, yêu cầu cụ thể

- Đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cho cá nhân, gia đình và cộng đồng về công tác phòng, chống mua bán người, ưu tiên các nhóm nguy cơ cao, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở hàng tháng có chuyên mục, tin, bài tuyên truyền về phòng, chống mua bán người phù hợp các nhóm đối tượng khác nhau và đặc điểm của từng địa phương. Thường xuyên cập nhật các hình thức, thủ đoạn và mục đích của tội phạm mua bán người trên các trang mạng và mạng xã hội có nhiều người theo dõi, truy cập tại Việt Nam.

- Bảo đảm 100% tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến mua bán người được tiếp nhận, phân loại; tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Các vụ việc có dấu hiệu tội phạm mua bán người phải được thụ lý điều tra, xác minh, khi có đủ căn cứ phải khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án mua bán người đạt trên 90% tổng số án khởi tố; 95% số vụ án mua bán người hàng năm được giải quyết và truy tố; 90% số vụ án mua bán người hàng năm được giải quyết, xét xử.

- Bảo đảm nạn nhân được tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ kịp thời, hiệu quả theo quy định của pháp luật và đảm bảo nguyên tắc lấy nạn nhân làm trung tâm. Xây dựng, củng cố, từng bước nâng cấp, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tại cơ sở bảo trợ xã hội để tiếp nhận hỗ trợ nạn nhân. Tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, hỗ trợ nạn nhân các cấp.

- Nghiên cứu, góp ý xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thực tiễn công tác phòng, chống mua bán người.

- Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành, hợp tác quốc tế trong tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân và trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử vụ án mua bán người. Các điều ước quốc tế, hiệp định song phương, đa phương, các thỏa thuận hợp tác về phòng, chống mua bán người mà Việt Nam là thành viên được triển khai thực hiện có hiệu quả, định kỳ sơ kết, tổng kết.

- Thường xuyên cập nhật, chia sẻ thông tin, dữ liệu thống kê về công tác phòng, chống mua bán người giữa các sở, ngành chức năng, phục vụ việc theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu quả và tham mưu, xây dựng chính sách về công tác phòng, chống mua bán người.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Truyền thông về phòng, chống mua bán người

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo đài, các sở, ngành có liên quan và UBND cấp huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống mua bán người trên phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng, các mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở, phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau và đặc điểm của từng địa phương. Lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người với các chương trình thông tin, tuyên truyền khác, trong đó: Tập trung xây dựng, duy trì hoạt động các chuyên trang, chuyên mục, chương trình phát thanh, truyền hình tuyên truyền về phòng, chống mua bán người, các phương thức, thủ đoạn mới, địa bàn trọng điểm của tội phạm này; những đối tượng có nguy cơ cao trở thành nạn nhân, quyền lợi mà nạn nhân được hỗ trợ và đường dây nóng tiếp nhận thông tin về nạn nhân và vụ việc. Chú trọng lồng ghép các thông tin về quyền của nạn nhân, các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, tiếp nhận thông tin dành cho nạn nhân vào các thông điệp, tin bài, chuyên mục và tài liệu truyền thông về phòng, chống mua bán người. Nâng cao kỹ năng thông tin, tuyên truyền về phòng, chống mua bán người cho người làm công tác thông tin cơ sở, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí. Chỉ đạo, huy động sự tham gia của các doanh nghiệp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, các nhà mạng trong các hoạt động truyền thông về phòng, chống mua bán người.

- Sở Tư pháp phối hợp các sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phòng, chống mua bán người.

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan báo chí, truyền thông triển khai các hoạt động phòng ngừa xã hội; thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, phòng, chống tệ nạn xã hội; xây dựng nội dung tuyên truyền định kỳ về kết quả phòng, chống mua bán người trên các phương tiện thông tin đại chúng và Cổng thông tin điện tử của Công an tỉnh. Định kỳ hàng năm, tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” phù hợp với thông điệp của Liên hợp quốc và tình hình thực tiễn của địa phương.

- Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức lồng ghép phổ biến pháp luật và tuyên truyền về phòng, chống mua bán người vào các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và du lịch, kết hợp với xây dựng các hương ước, quy ước tại cộng đồng dân cư, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, các khu dân cư. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình nhằm phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm mua bán người.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức phòng, chống mua bán người lồng ghép trong các chương trình giáo dục công dân, hoạt động học tập ngoại khóa phù hợp với yêu cầu của từng cấp học, ngành học, giáo dục về phòng, chống mua bán người cho học sinh, học viên.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền vận động Nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tham gia phòng, chống tội phạm mua bán người; tuyên truyền thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về phòng, chống mua bán người tại cộng đồng, trong đó chú trọng tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi tại cộng đồng, đổi mới hình thức tuyên truyền. Xây dựng, nhân rộng các mô hình truyền thông tại cộng đồng hoạt động có hiệu quả; tổ chức thu thập, nắm bắt kịp thời thông tin, dấu hiệu có liên quan đến mua bán người tại cộng đồng dân cư. Nâng cao kỹ năng tuyên truyền về phòng, chống mua bán người cho mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên tại địa phương.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với các ngành chức năng, cơ quan truyền thông tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua xét xử các vụ án mua bán người.

- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn công tác truyền thông về phòng, chống mua bán người ở địa phương và phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh thực hiện.

2. Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn quản lý phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức nắm tình hình, điều tra cơ bản, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung vào các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm, nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, phòng ngừa tái phạm liên quan đến tội phạm mua bán người và các loại tội phạm có liên quan. Tiếp nhận, xác minh, xử lý kịp thời tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố về tội phạm mua bán người; điều tra, khám phá các vụ án, đường dây tội phạm mua bán người, truy bắt đối tượng; thực hiện các biện pháp giải cứu, tiếp nhận, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân theo quy định của pháp luật; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người và các loại tội phạm có liên quan trên phạm vi toàn tỉnh, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm. Tăng cường quản lý biên giới, cửa khẩu, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, di cư tự do; quản lý chặt các ngành nghề kinh doanh có điều kiện khác nhằm kịp thời phát hiện vụ việc mua bán người.

- Sở Tư pháp tăng cường quản lý, hướng dẫn, thanh tra hoạt động hỗ trợ cho nhận con nuôi, kết hôn có yếu tố nước ngoài, nhằm phòng, chống việc lợi dụng các hoạt động này để mua bán người.

- Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ văn hóa, thể thao, nhằm phòng, chống việc lợi dụng các hoạt động này để mua bán người.

- Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra các tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn du học, đưa người đi học tập ở nước ngoài, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm. Phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống mua bán người.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động môi giới, tổ chức đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, xử lý nghiêm các sai phạm; công khai các tổ chức, doanh nghiệp được phép tổ chức đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các loại phí người lao động phải trả, nhằm phòng, chống việc lợi dụng các hoạt động này để mua bán người.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mua bán người trong lĩnh vực đánh bắt, khai thác thủy sản; phối hợp với các cơ quan có liên quan phòng, chống sử dụng lao động cưỡng bức trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy, tích cực trong phối hợp với chính quyền chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống mua bán người. Giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người; vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân tố giác, đấu tranh, lên án đối với tội phạm mua bán người; phối hợp tổ chức hiệu quả diễn đàn “Quần chúng nhân dân lên án, tố giác tội phạm” tại các địa bàn trọng điểm. Thường xuyên sơ kết, tổng kết, khen thưởng, biểu dương, rút kinh nghiệm nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm mua bán người ở cơ sở.

- UBND các huyện, thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người; tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự để phòng, chống mua bán người.

3. Truy tố và xét xử tội phạm mua bán người

- Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tăng cường phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra trong công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự các vụ án mua bán người; hướng dẫn các cơ quan tư pháp ở địa phương áp dụng thống nhất pháp luật về phòng, chống mua bán người, chỉ đạo đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người và tội phạm có liên quan, bảo đảm kịp thời và nghiêm minh.

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo, thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết các vụ việc mua bán người, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

- Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo, xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án mua bán người; lựa chọn, xác định các vụ án trọng điểm, tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng xét xử, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho Nhân dân.

4. Tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu và bảo vệ nạn nhân

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý chủ trì thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu và thực hiện các biện pháp bảo vệ bí mật thông tin, an toàn cho nạn nhân, người thân của họ theo quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện quy chế phối hợp hiện hành; nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục, thẩm quyền tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu và bảo vệ nạn nhân bị mua bán phù hợp với tình hình thực tế.

- Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình truyền thông; mô hình hỗ trợ nạn nhân có hiệu quả về mua bán người; cung cấp thông tin và kết nối nạn nhân với các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng; tạo điều kiện để nạn nhân bị mua bán được tham gia các chương trình hỗ trợ vay vốn của Hội Phụ nữ các cấp.

- UBND các huyện, thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tổ chức thực hiện.

5. Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân, trong đó tổ chức tiếp nhận bố trí nơi lưu trú và thực hiện chế độ hỗ trợ cho nạn nhân tại cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định; củng cố, phát triển, cải thiện chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán thuộc trách nhiệm quản lý; thí điểm mô hình hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng; tuyên truyền, hội thảo, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ người làm công tác hỗ trợ nạn nhân; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho Nhân dân số đường dây nóng phòng, chống mua bán người (Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111) để được tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Tham mưu, lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người vào các chương trình giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phòng, chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em.

- Sở Tư pháp hướng dẫn các trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị mua bán theo quy định của pháp luật.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo nhà trường và các cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống quản lý thực hiện quản lý chặt chẽ việc học tập và hoạt động của học sinh, học viên; tạo điều kiện thuận lợi để học sinh, học viên là nạn nhân của mua bán người được học văn hóa, học nghề, hòa nhập cộng đồng.

- Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phối hợp với cơ sở bảo trợ xã hội và cơ sở hỗ trợ nạn nhân ưu tiên khám, chữa bệnh cho nạn nhân bị mua bán; nghiên cứu, tham mưu, đề xuất chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế đối với nạn nhân bị mua bán trở về địa phương phù hợp với quy định của pháp luật.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy, tích cực trong phối hợp với chính quyền tạo điều kiện cho nạn nhân bị mua bán được tham gia các chương trình, chính sách hỗ trợ vay vốn, đào tạo nghề, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

- UBND các huyện, thành phố tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện.

6. Công tác tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện chính sách, pháp luật và theo dõi thi hành chính sách, pháp luật liên quan đến phòng, chống mua bán người

- Sở Tư pháp phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan nghiên cứu, góp ý sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống mua bán người và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan; theo dõi thi hành chính sách, pháp luật liên quan đến phòng, chống mua bán người, bảo đảm thực thi có hiệu quả, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- Công an tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết toàn diện thực tiễn thi hành Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011 theo chỉ đạo của Trung ương; trên cơ sở kết quả tổng kết, đề xuất các cấp có thẩm quyền các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người, trong đó có việc hoàn thiện pháp luật về phòng, chống mua bán người.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, tham mưu sơ kết, tổng kết việc thi hành các quy định của pháp luật về công tác hỗ trợ nạn nhân; trên cơ sở kết quả tổng kết, đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện các quy định pháp luật về hỗ trợ nạn nhân.

- Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp Công an tỉnh và sở, ban, ngành, đoàn thể tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện pháp luật về phòng, chống mua bán người theo yêu cầu của các Bộ, ngành Trung ương.

- UBND các huyện, thành phố tích cực tham gia, phối hợp thực hiện.

7. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành chức năng liên quan xây dựng, ký kết và thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp, duy trì cơ chế báo cáo, chia sẻ thông tin định kỳ giữa các cơ quan liên quan ở cấp tỉnh và địa phương trong tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; điều tra, truy tố, xét xử vụ án mua bán người. Nghiên cứu góp ý, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, cam kết quốc tế phù hợp với thực tiễn thi hành. Tham gia các hội nghị, hội thảo, diễn đàn về phòng, chống mua bán người; chủ động trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong phòng, chống mua bán người. Huy động nguồn lực từ các cơ quan, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và các cá nhân cho công tác phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân.

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh tổ chức thực, hiện hiệu quả các điều ước quốc tế về phòng, chống mua bán người và các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên; định kỳ sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện, trọng tâm là thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Campuchia về hợp tác song phương trong phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2020-2022, các hiệp định có liên quan và kế hoạch thường niên; phát huy hiệu quả hoạt động của Văn phòng liên lạc qua biên giới.

- Sở Ngoại vụ phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan nắm tình hình, thực hiện việc xác minh, tiến hành các thủ tục cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp và hồi hương đối với công dân sinh sống trên địa bàn tỉnh là nạn nhân bị mua bán trở về địa phương.

- Lực lượng Công an, Biên phòng và các lực lượng chức năng khác có liên quan phối hợp với Công an các tỉnh, thành giáp biên của Campuchia thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin nhằm phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả đường dây mua bán và đưa người qua biên giới trái phép. Duy trì giao ban, gặp gỡ, trao đổi thông tin, giải quyết các vụ mua bán người, giải cứu và hồi hương nạn nhân, chia sẻ kinh nghiệm về phòng, chống mua bán người.

- UBND các huyện, thành phố phối hợp thực hiện.

8. Thu thập dữ liệu thống kê về công tác phòng, chống mua bán người

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng triển khai các tiêu chí của Bộ Công an thống kê về mua bán người, bảo đảm chặt chẽ.

- Các sở, ban, ngành, địa phương thường xuyên thống kê, cập nhật các thông tin, số liệu về tình hình, kết quả công tác phòng, chống mua bán người và dữ liệu khác có liên quan. Hàng năm và từng giai đoạn, tiến hành đánh giá, phân tích dữ liệu thống kê, phục vụ báo cáo, lập kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người. Cung cấp các thông tin theo tiêu chí thống kê để phục vụ quản lý, sử dụng dữ liệu thống kê về công tác phòng, chống mua bán người.

9. Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác liên quan đến phòng, chống mua bán người

Các sở, ban, ngành, địa phương thường xuyên tổ chức tuyên truyền, cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm các công tác liên quan đến phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm giữa các sở, ban, ngành, địa phương và các cán bộ làm công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; điều tra, truy tố, xét xử vụ án mua bán người.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Kinh phí thực hiện Chương trình do ngân sách nhà nước đảm bảo, được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các sở, ban, ngành và địa phương theo quy định của pháp luật; ngoài ra được huy động từ các nguồn tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện nghiêm túc; trong đó, UBND các huyện, thành phố cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ phòng, chống mua bán người vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và từng giai đoạn, các chương trình, nguồn lực và các dự án do địa phương quản lý. Định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng, năm và đột xuất các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống mua bán người tại cơ quan, đơn vị và địa phương gửi về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, địa chỉ: số 507, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá để tổng hợp báo cáo Bộ Công an, Thủ tướng Chính phủ.

2. Giao Công an tỉnh giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện Kế hoạch này. Kịp thời tham mưu, đề xuất khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người. Định kỳ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ (qua Bộ Công an) theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an (qua Văn phòng BCA và
Cục Cảnh sát hình sự);
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công an các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP, P. Nội chính;
- Lưu: VT, CA tỉnh, hvlu.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Nhàn