Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 757/KH-TNMT-QBVMT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

CHƯƠNG TRÌNH “3T TRONG TRƯỜNG HỌC” NĂM 2016

I. SỰ CẦN THIẾT

Ngày 15/06/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2916/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 166/QĐ-TTg ngày 21/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030. Kế hoạch xác định mục tiêu đến năm 2020 trong lĩnh vực Giảm ô nhiễm môi trường do chất thải rắn: 100% tổng lượng chất thải rắn thông thường ở đô thị, chất thải nguy hại, chất thải rắn y tế được lưu giữ, thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế và tái sử dụng đảm bảo tiêu chuẩn môi trường.

Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân thành phố, với mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức hướng tới hình thành thói quen thực hành 3T (Tiết giảm, Tái sử dụng, Tái chế) và phân loại chất thải ở các em học sinh, từ năm 2014, Quỹ Bảo vệ môi trường đã triển khai thí điểm Chương trình “3T trong trường học” tại một số trường trên địa bàn thành phố (Trường Tiểu học Đống Đa và Trường THCS Âu Lạc, quận Tân Bình trong năm 2014, trường Tiểu học Đống Đa và trường Tiểu học Trần Quang Vinh , quận Bình Thạnh trong năm 2015). Từ kết quả tích cực của Chương trình, Quỹ Bảo vệ môi trường đã từng bước hoàn thiện mô hình cùng các tài liệu hướng dẫn dạy và học cũng như tổ chức các hoạt động truyền thông về 3T và phân loại chất thải dành cho học sinh. Với mong muốn duy trì và nhân rộng mô hình cho các trường học trên địa bàn thành phố, góp phần thực hiện mục tiêu giảm ô nhiễm môi trường do chất thải rắn theo Quyết định số 2916/QĐ-UBND, việc tổ chức các hoạt động chuyển giao Chương trình cho các trường trên địa bàn Thành phố là hết sức cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH

Nâng cao hiệu quả giáo dục và truyền thông về 3T và phân loại chất thải rắn tại các trường học trên địa bàn Thành phố.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

3.1. Tổ chức cuộc thi Sáng tác nhân vật biểu tượng hỗ trợ tuyên truyền 3T và phân loại chất thải rắn trong trường học

Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm các thiết kế nhân vật biểu tượng phù hợp cho hoạt động tuyên truyền 3T. Qua đó, các hành động thực hành 3T và phân loại chất thải sẽ được hình tượng hóa cùng nhân vật biểu tượng để trở nên sống động, dễ hiểu, phù hợp với đối tượng học sinh.

3.2. Hội thảo với chủ đề “Giáo dục và truyền thông môi trường trong trường học”

Mục đích: Hội thảo nhằm giới thiệu và lấy ý kiến góp ý về các hoạt động truyền thông môi trường đã và đang được Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai tại các trường học trên địa bàn TPHCM, đặc biệt là các nội dung của Chương trình “3T trong trường học”.

Đối tượng tham gia: cán bộ ngành giáo dục, các đơn vị, tổ chức giáo dục và môi trường trên địa bàn Thành phố.

3.3. Đào tạo tập huấn viên về 3T và phân loại chất thải rắn

Đối tượng tập huấn: giáo viên và cán bộ ngành giáo dục

Nội dung tập huấn:

• Khái niệm 3T và phân loại chất thải rắn tại nguồn, ý nghĩa của việc thực hiện và các hình thức thực hành 3T phù hợp tại trường và tại nhà;

• Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục và truyền thông về 3 T và phân loại chất thải rắn tại nguồn tại trường học.

3.4. Hoàn thiện tài liệu hỗ trợ tuyên truyền về 3T trong trường học

- Hoàn thiện và in ấn sổ tay hướng dẫn dạy và học “Chất thải rắn: 3T và phân loại tại nguồn” dành cho giáo viên;

- In ấn cẩm nang tuyên truyền về 3T dành cho học sinh để phục vụ công tác tuyên truyền.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

a. Quỹ Bảo vệ môi trường TPHCM

- Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí và chủ trì tổ chức các hoạt động trong Chương trình;

- Xây dựng thể lệ và liên hệ Ban giám khảo chấm giải cuộc thi;

- Chủ trì xây dựng các tài liệu tuyên truyền dành cho học sinh, tài liệu hướng dẫn dạy và học “Chất thải rắn: 3T và phân loại chất thải” và chuyển giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo;

Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

Vận động tài trợ cho các hoạt động của Chương trình.

b. Chi cục Bảo vệ môi trường

Phối hợp tổ chức hội thảo “Giáo dục và truyền thông môi trường trong trường học”;

Phối hợp hoàn thiện các tài liệu tuyên truyền;

Cử đại diện tham gia chấm giải cuộc thi;

Hỗ trợ vận động tài trợ Chương trình.

c. Phòng Qun lý chất thải rắn

Phối hợp tổ chức hội thảo “Giáo dục và truyền thông môi trường trong trường học”;

Phối hợp hoàn thiện các tài liệu tuyên truyền;

Cử đại diện tham gia chấm giải cuộc thi;

Hỗ trợ vận động tài trợ Chương trình.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn trong Chương trình;

- Phối hợp tổ chức hội thảo “Giáo dục và truyền thông môi trường trong trường học”;

- Phối hợp hoàn thiện các tài liệu tuyên truyền và phân bổ đến các trường trên địa bàn Thành phố;

- Lồng ghép nội dung về 3T và phân loại chất thải rắn vào các hoạt động giáo dục và truyền thông báo vệ môi trường tại các trường học trên địa bàn Thành phố;

- Chỉ đạo triển khai rộng rãi hoạt động phân loại chất thải rắn đến các trường học và có sự đồng bộ với chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn của thành phố.

3. Sở Tài chính

Thẩm định kinh phí và trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Duyệt giấy phép xuất bản các tài liệu tuyên truyền về 3T và phân loại chất thải trong trường học.

 


Nơi nhận:
- Các đơn vị tại mục IV;
- Giám đốc Sở;
- Lưu VT, QBVMT.
DT: Loan.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thanh Mỹ