Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 12 tháng 09 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH NINH BÌNH NĂM 2016

Thực hiện Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 25/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình xây dựng Kế hoạch thực hiện tháng hành động vì người cao tuổi năm 2016, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mc đích

- Thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi nhằm thúc đẩy phong trào “Toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi” ủng hộ, giúp đỡ người cao tuổi nghèo, khó khăn.

- Phấn đấu 100% người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa được thăm hỏi, tặng quà và được trợ giúp thông qua các hình thức khác nhau.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng và toàn xã hội đối với người cao tuổi. Tạo thêm nguồn lực để chăm lo cho người cao tuổi, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, giúp họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống với mục tiêu “người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc”.

2. Yêu cầu

- Chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình và toàn xã hội.

- Tổ chức Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2016 đạt kết quả, để lại ấn tượng tốt đẹp trong xã hội, tránh phô trương, hình thức.

- Vận động các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, cộng đồng và toàn xã hội tích cực tham gia bằng trách nhiệm và tình cảm với người cao tuổi. Các cấp hội người cao tuổi chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, Chính quyền, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2016.

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Từ ngày 15/9/2016 đến ngày 30/9/2016: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện của đơn vị, chuẩn bị nguồn lực để thăm hỏi, chăm sóc người cao tuổi.

2. Từ ngày 01/10/2016 đến 31/10/2016: Các cấp, các ngành đồng bộ triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2016 theo kế hoạch.

3. Từ ngày 01/11/2016 đến 07/11/2016: Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Chủ đề tháng hành động vì người cao tuổi tỉnh “Chung sức vì người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa”

2. Công tác tuyên truyền

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về “Tháng hành động vì người cao tuổi”; Luật Người cao tuổi; Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 25/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

- Xây dựng chương trình, diễn đàn tuyên truyền về hoạt động của người cao tuổi; kịp thời động viên những tấm gương người tốt, việc tốt, các điển hình trong công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

3. Tổ chức vận động các nguồn lực để hỗ trợ, cải thiện đời sống cho người cao tuổi đặc biệt là người cao tuổi diện chính sách, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa.

4. Tổ chức khám bệnh, tư vấn miễn phí về sức khỏe cho người cao tuổi diện chính sách, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục thực hiện chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” trong giai đoạn mới.

5. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi.

6. Các cấp Hội người cao tuổi tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10) và phát động Tháng hành động vì người cao tuổi. Tùy theo điều kiện của địa phương, đơn vị có hình thức và quy mô tổ chức phù hợp.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Các Sở, ban, ngành và địa phương cân đối trong dự toán kinh phí đã được giao trong năm 2016 để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2016.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi, các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh

- Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch; đồng thời chỉ đạo các cấp hội, hội viên tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2016. Vận động các nguồn lực, giúp đỡ, thăm hỏi động viên người cao tuổi diện chính sách, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

- Phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh và Sở Y tế tiếp tục thực hiện chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”.

- Hướng dẫn các cấp Hội người cao tuổi trong tỉnh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động câu lạc bộ để thu hút, tập hợp người cao tuổi tham gia.

- Phối hợp với Báo Ninh Bình, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh mở đợt tuyên truyền về Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2016. Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chỉ đạo các đơn vị trong ngành phối hợp Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với người cao tuổi, nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi.

4. Sở Y tế

- Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc và tư vấn miễn phí về sức khỏe cho người cao tuổi diện chính sách, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

- Tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng dẫn, bồi dưỡng và tập huấn kiến thức tự chăm sóc bản thân, nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi và gia đình người cao tuổi.

5. SThông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình

Tổ chức tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa Tháng hành động vì người cao tuổi. Xây dựng chuyên mục, chuyên trang nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống “Kính lão trọng thọ” đến mọi tầng lớp nhân dân, những tấm gương điển hình trong công tác phụng dưỡng, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

6. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền Luật người cao tuổi trong Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2016.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch Tháng hành động vì người cao tuổi trên của đơn vị, tránh phô trương, hình thức. Bố trí kinh phí, huy động nguồn lực tổ chức các hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể

- Tổ chức tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân, hội viên tích cực hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các tổ chức thành viên trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tham gia thực hiện các hoạt động chăm sóc và giúp đỡ người cao tuổi thuộc diện chính sách, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa.

- Cùng các cấp ủy Đảng, Chính quyền tổ chức, tạo điều kiện để phát huy vai trò của người cao tuổi.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2016. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Thành viên Ban Công tác NCT tỉnh;
- Lưu: VT, VP6.
ĐN06/KHH2016

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Tống Quang Thìn