Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

Năm 2021, có ý nghĩa khởi đầu quan trọng, là năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm k2021-2026, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh ln thứ XI của Đảng. Trong lĩnh vực bình đẳng giới, đây là năm đầu tiên triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 và các chương trình liên quan đến bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030. Nhằm tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, khó khăn để thu hẹp khoảng cách giới trong các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát của các cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân.

Thực hiện Công văn số 356/LĐTBXH-BĐG ngày 19/02/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2021 và Công văn số 04/UBQG-VP ngày 19/02/2021 của Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam về việc hướng dẫn hoạt động năm 2021.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2021, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, tiếp tục thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương (sau khi Chính phủ phê duyệt): Bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược để xây dựng chỉ tiêu cho phù hợp với thực tiễn của đơn vị, địa phương. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

2. Tăng cường giải pháp nhằm tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bình đng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, đặc biệt bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025 (Quyết định số 2232/QĐ-TTg ngày 28/12/2020) theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 tại sở, ngành, địa phương (sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).

- Cần bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình, chiến lược để xây dựng chtiêu cho phù hợp với thực tiễn của từng đơn vị, địa phương cho giai đoạn 5 năm và từng năm. Tăng cường phối hợp liên ngành trong triển khai; bố trí nguồn lực để thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới ở những lĩnh vực đang có nhiều tồn tại, thách thức; cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn hướng dẫn triển khai chương trình, chiến lược.

- Quan tâm bố trí nguồn lực để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, mô hình về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

2. Tăng cường các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách đề cử, ứng cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp là phụ nữ (theo khoản 3, Điều 8 và khoản 1 Điều 9 Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân); chủ trương bình đẳng giới cần được quán triệt sâu sắc, bảo đảm những phụ nữ đủ điều kiện, tiêu chuẩn đều được xem xét đưa vào danh sách chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

- Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp và các đơn vị chức năng tiến hành rà soát, phát hiện và giới thiệu những phụ nữ đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định cho các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, bảo đảm đủ tiêu chuẩn để xem xét đưa vào danh sách đề cử, ứng cử.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát các cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo bình đẳng giới trong quá trình bầu cử.

3. Đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.

a) Nhằm phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu về tỷ lệ nữ Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo tinh thần của Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đề nghị các sở, ngành, địa phương chú trọng triển khai các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

- Tăng cường công tác truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đặc biệt là truyền thông nhằm thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong các cơ quan dân ctrước và trong thời gian bầu cử.

- Tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, knăng lãnh đạo, quản lý và hoạt động của các cơ quan dân cử cho cán bộ nữ tim năng, nữ ứng cviên Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

b) Tăng cường truyền thông về Luật Bình đẳng giới, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025.

- Tích cực tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, thực hành về bình đẳng giới trong các tầng lớp Nhân dân; tuyên truyền giới thiệu về các mô hình, dịch vụ hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới tại địa phương.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 hiệu quả, sáng tạo, tiết kiệm, có sức lan tỏa.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai những nội dung mới về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động năm 2019 bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng và điều kiện, tình hình thực tế của sở, ngành, địa phương.

4. Tiếp tục duy trì, nhân rộng và nâng cao chất lượng triển khai các mô hình, hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới:

- Rà soát, đánh giá các mô hình, hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đã và đang được triển khai để nâng cao hiệu quả hoạt động, nhân rộng các mô hình, giải pháp phù hợp ở những địa bàn, lĩnh vực còn có tình trạng bất bình đẳng giới hoặc nguy cơ xảy ra bạo lực trên cơ sở giới.

- Bố trí kinh phí để duy trì và nhân rộng các mô hình, hoạt động hiệu quả.

5. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ:

- Tăng cường phối hợp liên ngành giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện công tác bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Phối hợp trong giải quyết, xử lý các vụ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái: Xác minh, nắm tình hình và kiến nghị xử lý các vụ việc bạo lực, quấy rối, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái, môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài, mua bán người..., xảy ra tại cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo vệ, hỗ trợ kịp thời nạn nhân bị bạo lực, xâm hại, đồng thời theo dõi, kiểm tra việc giải quyết các vụ việc.

- Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cho thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các cấp, cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác bình đẳng giới; tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề, tọa đàm.., tạo diễn đàn để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho nữ ứng cử viên và nữ trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

- Tổ chức khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Trong quá trình triển khai, cần linh hoạt áp dụng các hình thức tổ chức phù hợp với bối cảnh dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo các yêu cầu về các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

6. Kinh phí thực hiện:

Căn cứ nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng dự toán kinh phí chi năm 2021, trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Các nội dung, mức chi thực hiện theo Thông tư số 191/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì và phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động năm 2021; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021- 2030 (sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh, đổi mới các hoạt động truyền thông về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, hỗ trợ các đơn vị, địa phương một phần kinh phí để tổ chức các hoạt động, mô hình. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia đạt tỷ lệ cao.

- Chủ trì và phối hợp với các sở, ngành tổ chức giám sát, kiểm tra, đánh giá và việc thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới; tổng hợp báo cáo cho UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh:

- Phổ biến Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2021 trong hệ thống ngành, đơn vị. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường tuyên truyền Luật Bình đẳng giới; mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình bình đẳng giới.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, triển khai các hoạt động thúc đẩy bình đng giới và thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu bình đẳng giới ở các cấp.

- Tham gia tổ chức triển khai các hoạt động của chương trình và giám sát việc thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Xây dựng Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021- 2030 (sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) của địa phương.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2021, xác định mục tiêu, phân công cụ thể nhiệm vụ cho các ngành có liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế địa phương và theo các văn bản hướng dẫn của các sở, ngành chức năng có liên quan.

- Lồng ghép thực hiện có hiệu quả chương trình với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình khác có liên quan của địa phương.

- Chủ động bố trí kinh phí, nhân lực để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong việc thực hiện hoạt động, kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện chương trình.

4. Chế độ thông tin, báo cáo:

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này và xây dựng kế hoạch cụ thể hóa theo tình hình thực tế, nhiệm vụ được giao. Báo cáo kết quả thực hiện về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại đơn vị, địa phương trước ngày 10/12/2021.

- Kế hoạch và báo cáo gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Phòng Bảo trợ xã hội, Trẻ em, Bình đẳng giới và Tệ nạn xã hội; email btxhtebdgtnxh.sld@kiengiang.gov.vn; điện thoại 02973.861.139) để tổng hợp, báo cáo cho UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Các sở, ban, ngành cấp tnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về UBND tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) đề điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
VPCPC (A+B);
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh (Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội,
DNNN);
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP và CVNC;
- Lưu: VT, tthuy.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Lưu Trung