Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 09 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2021

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 09/12/2020 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Nghị quyết số 534/NQ-HĐND ngày 14/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 như sau:

I. MỤC TIÊU

- Phấn đấu xây dựng 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 03 huyện, thành phố đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (huyện Vĩnh Thuận, huyện Kiên Lương và thành phố Hà Tiên), 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Lũy kế toàn tỉnh có 06/15 huyện, thành phố đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (40%); 88/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới (75,86%), 02/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (1,72%).

- Duy trì và nâng cao chất lượng các xã, huyện đã đạt chuẩn. Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai xã đạt chuẩn mới, nâng cao.

II. NHIỆM VỤ - GIẢI PHÁP

1. Các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn. Thường xuyên phổ biến các mô hình, các điển hình tiên tiến để nhân rộng.

2. UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, thực hiện các chỉ tiêu còn lại của giai đoạn 2016-2020; xây dựng chương trình, kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2021 phù hợp với điều kiện thực tế. Trong xây dựng kế hoạch thực hiện cần chú trọng thực hiện các tiêu chí về môi trường, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập gắn với giảm nghèo bền vững, văn hóa, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và an ninh trật tự tại địa phương... khai thác được lợi thế địa phương, đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp gắn với liên kết theo chuỗi giá trị.

3. Chú trọng trong chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đẩy mạnh công tác chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp cho người dân nông thôn, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, các chuỗi liên kết sản xuất, công tác bảo vệ môi trường (nhất là xử lý chất thải rắn, nước thải, cây xanh, cảnh quan môi trường...).

4. Tăng cường thực hiện hiệu quả các giải pháp huy động nguồn lực: Thực hiện lồng ghép, thống nhất cơ chế đầu tư, hỗ trợ trên cùng địa bàn. Huy động tối đa nguồn lực của địa phương để tổ chức triển khai Chương trình.

5. Tiếp tục giữ vững và củng cố hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp/Ban Quản lý theo hướng chuyên nghiệp, nâng cao năng lực trong công tác tham mưu, nâng cao hiệu quả, chất lượng.

6. Tăng cường công tác giám sát, trong đó chú trọng quản lý chặt chẽ việc sử dụng các nguồn lực thực hiện Chương trình; tiếp tục phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

- Là cơ quan thường trực tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch.

- Hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố thực hiện các nội dung của Kế hoạch. Định kỳ tổng hợp tiến độ, kết quả thực hiện và tham mưu xây dựng các báo cáo sơ kết, đánh giá khi có yêu cầu.

2. Các sở, ngành hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra theo dõi việc thực hiện nội dung, tiêu chí thuộc ngành, đơn vị phụ trách; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở cùng địa phương hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

3. UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo, triển khai các nội dung Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt Kế hoạch nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- VPĐP NTM Trung ương;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ các CT MTQG tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố ;
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, cvquoc.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Nhàn