Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7021/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 21 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Thực hiện Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp của “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030” (sau đây gọi tắt là Chiến lược) nhằm phát triển ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng trở thành ngành kinh tế động lực, theo hướng bền vững và góp phần thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác; tái cơ cấu và đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các giải pháp về phát triển ngành du lịch cả chiều rộng và chiều sâu, vận hành theo cơ chế thị trường; chú trọng đầu tư phát triển sản phẩm du lịch có chất lượng và giá trị cao. Cải thiện năng lực cạnh tranh của du lịch Lâm Đồng. Quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện.

- Phối hợp đồng bộ giữa các ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân và cộng đồng nhằm hình thành chuỗi giá trị du lịch; phát huy các nguồn lực để du lịch phát triển đạt hiệu quả cao; ứng dụng khoa học - công nghệ trong phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch đề ra.

- Công tác triển khai thực hiện kế hoạch được lồng ghép chặt chẽ, có hiệu quả với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả  các quy hoạch, kế hoạch, nghị quyết về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng phù hợp với Chiến lược.

- Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế động lực của tỉnh Lâm Đồng trên cơ sở phát huy và bảo tồn các giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

- Tăng cường hỗ trợ của Nhà nước cho phát triển du lịch thông qua các chương trình, đề án, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư; cụ thể hóa các cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù trên lĩnh vực du lịch đối với các khu du lịch quốc gia, khu du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đối với đô thị du lịch Đà Lạt.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Đến năm 2025:

- Du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế động lực của tỉnh. Đà Lạt - Lâm Đồng là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế; đảm bảo các chỉ tiêu về du lịch tăng trưởng qua các năm, phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững.

- Tăng tỉ trọng ngành du lịch - dịch vụ trong GRDP toàn tỉnh đạt trên 37%.

- Số lượt khách du lịch qua đăng ký lưu trú tăng bình quân từ 9% - 10%/năm, trong đó khách quốc tế chiếm từ 12% trong tổng số khách du lịch.

- Phát triển hệ thống cơ sở lưu trú du lịch cao cấp (đạt chuẩn từ 3 đến 5 sao); sphòng đạt chuẩn cao cấp chiếm trên 25% trong tổng số phòng của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch và trên 45% trong tổng số phòng đạt chuẩn từ 1 đến 5 sao trên địa bàn tỉnh.

- Thu hút khoảng 15.000 lao động trực tiếp làm việc tại các đơn vị kinh doanh du lịch dịch vụ, trong đó có 85% lao động được đào tạo kỹ năng nghề du lịch đạt trình độ sơ cấp trở lên và đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ.

- Ngày lưu trú bình quân đạt trên 2,5 ngày.

b) Đến năm 2030:

- Du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, phát triển theo hướng chất lượng cao và bền vững.

- Tăng tỉ trọng ngành du lịch - dịch vụ trong GRDP toàn tỉnh đến năm 2030 đạt trên 40%.

- Số lượt khách du lịch qua đăng ký lưu trú tăng bình quân từ 8% - 9%/năm, trong đó khách quốc tế chiếm từ 20% trong tổng số khách du lịch.

- Phát triển hệ thống cơ sở lưu trú du lịch cao cấp (đạt chuẩn từ 3 đến 5 sao); số phòng đạt chuẩn cao cấp chiếm trên 27% trong tổng số phòng của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch và trên 48% trong tổng số phòng đạt chuẩn 1 - 5 sao trên địa bàn tỉnh.

- Thu hút khoảng 18.000 lao động trực tiếp làm việc tại các đơn vị kinh doanh du lịch dịch vụ, trong đó có 87% lao động được đào tạo kỹ năng nghề du lịch đạt trình độ sơ cấp trở lên và đáp ứng yêu cầu về ngoại ng.

- Ngày lưu trú bình quân đạt trên 2,6 ngày.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đổi mới, nâng cao nhận thức, tư duy về phát triển du lịch:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch. Trong đó yêu cầu các cấp, các ngành cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, mang nội dung văn hóa sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, đem lại hiệu quả tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo nhiều việc làm, giảm nghèo bền vững; tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo môi trường cho phát triển du lịch.

- Tăng cường triển khai Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch; qua đó, nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng trong ứng xử văn minh, thân thiện với khách du lịch, hướng đến mỗi người dân thực sự là một hướng dẫn viên du lịch; góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu của du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng; có giải pháp thực tế để nâng cao tính cộng đồng trong hoạt động du lịch.

2. Hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển du lịch:

- Triển khai cơ chế đặc thù về khai thác, bảo vệ tài nguyên du lịch tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, Khu du lịch Đankia - Suối Vàng (quy hoạch phát triển thành khu du lịch quốc gia). Đơn giản hóa thủ tục hành chính, áp dụng chính sách hấp dẫn, thuận lợi về đất đai, tài chính, hạ tầng... cho các dự án đầu tư phát triển du lịch.

- Tạo môi trường đầu tư hiệu quả, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tạo tâm lý an tâm đầu tư lâu dài trên địa bàn tỉnh. Liên kết công - tư trong việc huy động kinh phí kết hợp với xã hội hóa để tăng cường đầu tư cho công tác xúc tiến, quảng bá điểm đến, phát triển thương hiệu điểm đến.

- Htrợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp du lịch. Tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia kinh doanh hp pháp và hưởng lợi từ du lịch.

- Thu hút các nhà đầu tư chiến lược để đầu tư các dự án du lịch cao cấp, có quy mô lớn vào các địa bàn có tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh.

- Ưu tiên nguồn lực cho công tác quy hoạch, đào tạo nhân lực, nghiên cứu thị trường, xúc tiến, phát triển sản phẩm du lịch; phát triển du lịch thể thao mạo hiểm, du lịch nông nghiệp, bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch.

- Nghiên cứu hoàn thiện các quy định về quản lý mô hình khu, điểm du lịch cấp tỉnh và các mô hình kinh doanh du lịch mới phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương.

3. Phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch:

- Đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển du lịch như: hệ thng giao thông đi nội, đi ngoại, đường hàng không; phát triển hệ thống bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng phù hợp với đô thị du lịch Đà Lạt.

- Xây dựng hệ thống hạ tầng viễn thông, mạng internet không dây tại các khu, điểm du lịch và các khách sạn, nhà hàng, trung tâm dịch vụ du lịch.

- Tranh thủ các nguồn lực đầu tư hoàn thành tuyến đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường tránh đô thị thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và đường nối vào các khu du lịch quốc gia và khu du lịch trọng điểm.

- Đầu tư nâng cấp Cảng hàng không Liên Khương từ tiêu chuẩn 4D lên 4E. Nâng cao chất lượng, tần suất các tuyến bay hiện đang khai thác tại cng hàng không Liên Khương; tăng cường công tác xúc tiến, kết nối, khảo sát mở mới thêm các tuyến bay nội địa và các tuyến bay quốc tế (đi/đến Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan...).

- Phát triển các tuyến vận tải hành khách công cộng đến các khu điểm du lịch; mở rộng thêm các tuyến xe điện phục vụ du khách; nâng cao chất lượng phương tiện, dịch vụ vận tải theo hướng văn minh, hiện đại. Khai thác có hiệu quả tuyến đường sắt Đà Lạt - Trại Mát; phối hợp với Bộ Giao thông vận tải triển khai nghiên cứu khôi phục tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt; huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thành 06 tuyến đường st đô thị dạng monorail phục vụ khách du lịch trên địa bàn thành phố Đà Lạt theo quy hoạch đã được duyệt.

- Bố trí quđất hợp lý để kêu gọi đầu tư, xây dựng các bến xe, điểm dừng đỗ xe; tiếp tục đầu tư đồng bộ hệ thống tín hiệu đảm bảo an toàn và kiểm soát giao thông; tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông để đảm bảo giao thông thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại của người dân địa phương và khách du lịch.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả đề án chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt; lắp đặt hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin cung cấp các tiện ích về ứng dụng giao thông thông minh trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

- Tập trung đầu tư hình thành các trung tâm tổ chức hội nghị, triển lãm, mua sắm, thể thao, giải trí quy mô lớn. Định hướng cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển cơ sở vật chất của ngành theo hướng chất lượng cao, hiện đại.

- Đẩy nhanh thực hiện quá trình “chuyển đổi số” trong ngành du lịch; số hóa thông tin, tài liệu về điểm đến, xây dựng các kho “nội dung số”, hướng tới hình thành và phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh.

4. Phát triển nguồn nhân lực:

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về du lịch và đội ngũ lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch có đầy đủ kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về du lịch, thành thạo về ngoại ngữ, kỹ năng điều hành, quản trị doanh nghiệp.

- Tchức các lớp đào tạo tại ch, các khóa bồi dưỡng cho đội ngũ lao động trực tiếp phục vụ du lịch tại các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm du lịch về kỹ năng nghề du lịch theo tiêu chuẩn quốc gia.

- Nâng cao chất lượng đào tạo tại các cơ sở có chức năng đào tạo ngành du lịch trên địa bàn tỉnh. Đa dạng hóa loại hình đào tạo, tiến đến xã hội hóa công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch trên cơ sở liên kết của 3 nhà (nhà trường, nhà kinh tế, nhà khoa học) trong tất cả các công đoạn đào tạo từ đầu vào đến đầu ra quá trình.

- Quy hoạch và phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý du lịch, lao động du lịch theo hướng chuyên nghiệp đạt chuẩn quốc gia, quốc tế, ưu tiên hình thức đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ, đào tạo trong nước liên kết với nước ngoài.

- Hướng dẫn, bồi dưỡng cho cộng đồng dân cư trở thành đội ngũ quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch của địa phương đến với du khách.

5. Phát triển và đa dạng hóa thị trường khách du lịch:

- Nghiên cứu thị trường khách du lịch, qua đó nắm bắt nhu cầu, thị hiếu của du khách, xây dựng chương trình, hình thức xúc tiến quảng bá phù hp với từng thị trường khách du lịch.

- Tập trung khai thác thị trường khách du lịch nội địa, đặc biệt là các thị trường khách du lịch nội địa trọng điểm, truyền thống của tỉnh như thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Đồng bằng Sông Cửu Long, các tỉnh vùng duyên hải Miền Trung; mở rộng thị trường khách nội địa từ các tỉnh phía Bắc như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh...

- Tiếp tục tập trung thu hút khách du lịch quốc tế đến từ các thị trường truyền thống như các nước ASEAN, Đông Bắc Á, Đông Á...; mở rộng phát triển các thị trường tiềm năng, có lượng khách du lịch đến Lâm Đồng hàng năm tăng nhanh; mở thêm các đường bay quốc tế đến các thị trường tiềm năng.

6. Phát triển sản phẩm dịch vụ du lịch:

- Nghiên cứu, phát triển đa dạng các loại hình, sản phẩm du lịch, đặc biệt là các sản phẩm dịch vụ vui chơi giải tri về đêm, mùa mưa nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách, tăng doanh thu cho ngành du lịch.

- Đầu tư, phát triển đồng bộ sản phẩm, dịch vụ du lịch tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm; thu hút đầu tư và đưa vào khai thác Khu du lịch Đankia Suối Vàng.

- Vận động các cơ sở kinh doanh du lịch dịch vụ (mua sắm, ăn uống, vui chơi - giải trí) bảo đảm các điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch để được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ du khách theo quy định của Luật Du lịch 2017.

- Triển khai nhanh mô hình làng đô thị xanh tại Đà lạt; từ đó tổ chức nhân rộng ra các địa bàn khác trong tỉnh như Bảo Lộc, Đức Trọng, Lạc Dương... để tạo sản phẩm mới thu hút thị trường khách du lịch cao cấp.

- Hình thành các mô hình liên kết trong chuỗi cung ứng sản phẩm du lịch: đặc biệt là chuỗi liên kết theo ngành nghề kinh doanh (lữ hành vận chuyển - lưu trú - tham quan - ăn uống - mua sắm...).

- Tập trung mọi nguồn lực phát triển mạnh các dòng sản phẩm du lịch chủ đạo, có lợi thế của tỉnh gắn liền với tự nhiên, văn hóa của địa phương, như:

+ Du lịch văn hóa: Hình thành sản phẩm du lịch gắn với nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số tại địa phương, các làng nghề truyền thống, du lịch tâm linh; khuyến khích nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp phục vụ du lịch.

+ Du lịch cộng đồng: Xây dựng mô hình thôn, buôn du lịch cộng đồng tại vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên.

+ Du lịch MICE: Đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật tại hệ thống khách sạn từ 3-5 sao trên địa bàn tỉnh đphục vụ phát triển loại hình du lịch MICE; kết hợp chặt chẽ giữa các bên tham gia cung ứng dịch vụ MICE (bao gồm: lữ hành, vận chuyển - lưu trú - tham quan - ăn uống - mua sắm) nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

+ Du lịch sinh thái: Tập trung phát triển sản phẩm du lịch tham quan với cảnh quan hồ, thác, rừng núi, danh lam thắng cảnh... kết hợp với tìm hiểu, nghiên cứu hệ thống động, thực vật tại các Vườn quốc gia: Bidoup - Núi Bà, Cát Tiên và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang.

+ Du lịch canh nông: nâng cao chất lượng và nhân rộng các mô hình về sản phẩm nông nghiệp kết hợp với du lịch; đa dạng hóa các mặt hàng, sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu tham quan và trải nghiệm của du khách.

+ Du lịch thể thao mạo hiểm: nâng cao chất lượng các hoạt động du lịch thể thao mạo hiểm hiện có (đu dây vượt thác, chèo thuyền vượt ghềnh thác, leo núi, đi bộ trong rừng...); nghiên cứu khảo sát, xây dựng và mở rộng các tuyến, chương trình du lịch thể thao mạo hiểm mới sang các huyện, thành phố; đảm bảo an toàn cho du khách khi tham gia các hoạt động du lịch thể thao mạo hiểm.

- Triển khai Đề án “Phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam”; trong đó, thí điểm phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch, văn hóa, vui chơi giải trí, mua sắm... ban đêm tại thành phố Đà Lạt theo Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại.

7. Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch và hợp tác, hội nhập quốc tế về du lịch:

- Xây dựng các kế hoạch, chương trình xúc tiến quảng bá du lịch cụ thể hàng năm, đảm bảo các hoạt động quảng bá du lịch được thực hiện một cách thường xuyên, chuyên nghiệp, có hiệu quả cao và thống nhất ở các cấp, các ngành.

- Huy động các nguồn lực xã hội tham gia quảng bá hình ảnh du lịch địa phương. Khuyến khích và tạo điều kiện để nhân dân, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh tổ chức hoặc tham gia các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch.

- Phát triển “Marketing điện tử” (E-maketing) phục vụ xúc tiến, quảng bá du lịch. Xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành du lịch phục vụ cho các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch. Tham gia các chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các hình thức linh hoạt, hiệu quả. Xây dựng thương hiệu du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng dựa trên những lợi thế so sánh, sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương.

- Có hình thức phù hợp để tham gia quảng bá về du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng trong các chương trình xúc tiến du lịch, giới thiệu điểm đến Việt Nam ở nước ngoài của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch như: Tuần Văn hóa - Du lịch Việt Nam; Lễ hội Văn hóa - Du lịch Việt Nam; Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam (roadshow); Hội chợ du lịch các nước ASEAN.

- Xây dựng chiến lược đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ chuyên môn làm công quảng bá, xúc tiến du lịch tại các cơ quan và doanh nghiệp du lịch.

- Đẩy mạnh phối hợp, liên doanh, liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp địa phương với các doanh nghiệp ngoài tỉnh nhm tổ chức các chương trình quảng bá xúc tiến, xuất bản và phân phối các ấn phẩm tuyên truyền, quảng bá du lịch thực sự phù hợp và hiệu quả.

8. Ứng dụng khoa học, công nghệ:

- Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong các hoạt động du lịch. Phát triển các tiện ích “du lịch thông minh”; phát triển các sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ du khách tiếp cận điểm đến, trải nghiệm du lịch dựa trên công nghệ số. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành du lịch, kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia.

- Vận động các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, đc biệt là hệ thống cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh sử dụng công nghệ năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường vào hoạt động kinh doanh để phục vụ cho du khách; ứng dụng rộng rãi công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt trong các giao dịch dịch vụ du lịch.

9. Đổi mới công tác quản lý nhà nước về du lịch, tăng cường năng lực cạnh tranh của hệ thống doanh nghiệp du lịch:

- Xây dựng hệ thống dữ liệu toàn diện của ngành du lịch.

- Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về du lịch từ cấp tỉnh đến các huyện, thành phố theo hướng đồng bộ, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch.

- Hình thành hệ thống quản lý các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đồng bộ, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả để thúc đẩy ngành du lịch phát triển bền vững.

- Phát huy vai trò và trách nhiệm của các huyện, thành phố trong quản lý môi trường du lịch an toàn, an ninh, đặc biệt là tại thành phố Đà Lạt.

- Tăng cường sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh; nâng cao vai trò của Hiệp hội Du lịch và các hội nghề nghiệp khác trong phát triển dịch vụ du lịch.

- Xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ giữa ngành du lịch và các ngành chức năng trên lĩnh vực quản lý du lịch, dịch vụ nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường cảnh quan, môi trường xã hội tại các cơ sở kinh doanh du lịch dịch vụ.

- Xã hội hóa trong huy động các nguồn lực tài chính, khuyến khích các doanh nghiệp chủ động tham gia đầu tư, phát triển tài nguyên, sản phẩm du lịch địa phương.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định trong hoạt động kinh doanh của các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, dịch vụ; tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, bình đng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh: Phân công các thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch. Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá; định kỳ sơ kết, tổng kết báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện kế hoạch.

- Tạo điều kiện, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ đầu tư phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới phục vụ du khách.

- Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp “du lịch thông minh” nhm hình thành hệ sinh thái du lịch và tạo lợi ích tương hỗ giữa các đối tượng du khách, cơ quan quản lý, doanh nghiệp, người dân; tạo thuận lợi để du khách trải nghiệm các tiện ích du lịch chất lượng cao.

- Gắn kết các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp du lịch nhằm đa dạng hóa loại hình đào tạo, tiến đến xã hội hóa công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch trên cơ sở liên kết của 3 nhà (nhà trường, nhà kinh tế, nhà khoa học) trong tất cả các công đoạn đào tạo từ đầu vào đến đầu ra quá trình.

- Chủ động nghiên cứu, đề xuất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh những cơ chế, chính sách liên quan đến tình hình phát triển du lịch của địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh du lịch của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Nội vụ: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh việc sắp xếp, kiện toàn cơ quan quản lý du lịch tại địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao trình độ nguồn nhân lực đối với đội ngũ cán bộ công chức trong hệ thống quản lý nhà nước về du lịch của địa phương theo quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trong giai đoạn tới.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp cùng các ngành:

- Rà soát, tham mưu UBND tỉnh về những cơ chế, chính sách thu hút các nguồn lực để đầu tư phát triển du lịch.

- Phân bổ vốn đầu tư công cho các công trình phát triển du lịch đặc biệt là các khu du lịch quốc gia, khu du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm tra, đôn đốc các dự án đầu tư du lịch đẩy nhanh tiến độ triển khai đưa dự án vào hoạt động, khai thác kinh doanh đúng mục tiêu của dự án được phê duyệt. Kịp thời xử lý các dự án du lịch vi phạm pháp luật về đầu tư.

5. Sở Tài chính:

- Căn cứ vào khnăng ngân sách tỉnh, định kỳ hàng năm tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch này cho các cơ quan, địa phương, đơn vị theo quy định.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tiếp tục nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh phương án thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh.

6. Sở Công Thương:

- Tổ chức thực hiện các kế hoạch, dự án, chương trình, chính sách liên quan để hỗ trợ khôi phục, phát triển các làng nghề truyền thống phục vụ phát triển du lịch.

- Phát triển sản xuất, mạng lưới phân phối và xuất khẩu hàng hóa tại chỗ thông qua các hoạt động du lịch.

7. Sở Giao thông vận tải:

- Tham mưu, đề xuất Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh tranh thủ các nguồn lực đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông đối nội, đối ngoại, giao thông hàng không phục vụ cho phát triển du lịch địa phương.

- Tham gia hỗ trợ cung cấp thông tin về giao thông cho người dân, du khách thông qua các ứng dụng “du lịch thông minh” thuộc đề án xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành ph thông minh.

8. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Tham mưu UBND tỉnh sử dụng hợp lý nguồn lực đất đai và các tài nguyên khác cho phát triển du lịch của địa phương.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường của các dự án, cơ sở kinh doanh du lịch theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, đặc biệt là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các khóa tập huấn, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch; đồng thời cùng với UBND các huyện, thành phố phát động các hoạt động bảo vệ môi trường cảnh quan tự nhiên đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, dịch vụ.

9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các khóa đào tạo nghề về du lịch (theo chính sách hỗ trợ kinh phí) cho các đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo... trên địa bàn tỉnh.

10. Sở Thông tin - Truyền thông:

- Phối hợp với các sở, ngành và UBND thành phố Đà Lạt triển khai thực hiện có hiệu qucác đề án xây dựng thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc trở thành thành ph thông minh.

- Phát triển hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ phát triển du lịch tại địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuyên truyền, quảng bá về con người và du lịch Lâm Đồng trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở của tỉnh.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông khẩn trương triển khai mạng viễn thông 5G, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển du lịch tại địa phương; đặc biệt là tại các địa bàn thu hút phát triển các khu du lịch quốc gia, khu du lịch trọng điểm.

11. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các chương trình, đề tài, đề án nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển du lịch.

- Hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở dịch vụ và kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ xanh, công nghệ sạch trong hoạt động kinh doanh du lịch.

12. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển du lịch.

- Tăng cường đề xuất các chính sách hỗ trợ về nông nghiệp để khuyến khích phát triển các mô hình du lịch canh nông.

13. Sở Y tế:

- Tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách kiểm soát tình hình dịch bệnh và phát triển các sản phẩm, dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe phục vụ du lịch.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các nhà đầu tư phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với chữa bệnh phù hợp quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, UBND các huyện, thành phố thực hiện có hiệu quả về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

14. Công an tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách khi đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng.

- Tăng cường tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về an ninh trật tự trong hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ trên địa bàn; đặc biệt là tình trạng tiếp thị du lịch thiếu lành mạnh, lừa ép và hành hung du khách.

- Tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết nhanh thủ tục hành chính liên quan xuất nhập cảnh của du khách tại sân bay Liên Khương.

- Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc triển khai Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA ngày 04/5/2016.

15. Cục Thuế tỉnh: Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách đối với các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

16. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch:

- Nghiên cứu thị trường khách du lịch nội địa và quốc tế để có giải pháp xúc tiến, quảng bá du lịch phù hợp với từng giai đoạn, từng thị trường. Đa dạng hóa các phương thức quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước.

- ng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch. Nghiên cứu xây dựng cổng thông tin điện tử xúc tiến du lịch hiện đại, kết nối với các ứng dụng kỹ thuật số phổ biến hiện nay trên internet, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và du khách trong tra cứu, kết nối. Xây dựng các nội dung quảng bá, xúc tiến du lịch trên môi trường mạng, điện tử.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Thông tin và hỗ trợ du khách, phù hợp với nhu cầu của du khách và các doanh nghiệp du lịch.

17. Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng - Đà Lạt:

- Phát huy tốt vai trò của Hiệp hội, tập hợp phát huy tiềm lực của các hội viên; vận động, khuyến khích hội viên tham gia các chương trình, sự kiện về du lịch do địa phương tổ chức cũng như các chương trình liên kết các tour, tuyến du lịch, tìm kiếm thị trường, xây dựng sản phẩm du lịch mới, khảo sát học tập kinh nghiệm tại các địa phương, tham gia hội thảo, hội chợ,... nhằm tác động mạnh mẽ đối với sự phát triển của du lịch tỉnh.

- Phối hợp các sở, ngành và địa phương hướng dẫn, vận động các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh nâng cao công tác giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ an toàn cho du khách tại các nhà hàng, khách sạn và các điểm đến du lịch.

- Có giải pháp thu hút, phát triển thêm hội viên là các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

- Chủ trì tổ chức các hội thi, hội nghị, hội thảo trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, khuyến khích hợp tác, liên kết giữa các hội viên để nâng cao chất lượng hoạt động du lịch.

- Tham gia tích cực vào việc xây dựng khung các chương trình đào tạo cũng như quá trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản lý doanh nghiệp và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ lao động du lịch, phù hợp với các chuẩn mực khu vực và quốc tế.

18. UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc:

- Xây dựng đề án cơ cấu lại ngành du lịch tại địa phương để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, phát triển du lịch trên địa bàn.

- Tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý, đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường trên địa bàn phục vụ phát triển du lịch.

- UBND thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành triển khai thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc trở thành thành phthông minh; trong đó, áp dụng mạnh mẽ các tiện ích “du lịch thông minh”.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đầu tư, xây dựng, kinh doanh du lịch, dịch vụ trái quy định của pháp luật, vi phạm Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch.

19. Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng: Mở rộng, tăng thời lượng, dung lượng tuyên truyền về phát triển du lịch ca địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ) để được xem xét và giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (B/c);
- Bộ VHTTDL (B/c);
- TT.T
U, TT.HĐND tỉnh (B/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban CĐPTDL tỉnh;
-
UBMTTQVN và các đoàn thể CT-XH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- Công an tỉnh, BCH
QS tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PTT
H, Báo Lâm Đồng;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, VX2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Đa