Hệ thống pháp luật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 680/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG NÂNG CAO CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TRONG TRƯỜNG HỌC CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỐT CÁN LÀM CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 của ngành Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ tổ chức hoạt động thể thao trong trường học cho đội ngũ giáo viên cốt cán làm công tác giáo dục thể chất, nội dung như sau:

I. Mục đích

1. Bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ tổ chức hoạt động thể thao cho đội ngũ nhà giáo cốt cán làm công tác giáo dục thể chất đối trong trường học.

2. Kịp thời nắm bắt những khó khăn và bất cập trong quá trình tổ chức hoạt động thể thao trong trường học để kịp thời hướng dẫn, điều chỉnh.

II. Nội dung

1. Bồi dưỡng phương pháp tổ chức các hoạt động thể thao trong trường học: cách thức tổ chức các giải thi đấu thể thao, triển khai các chương trình, dự án phát triển thể thao trường học.

2. Bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng xây dựng và quản lý mô hình câu lạc bộ thể thao trong trường học.

3. Bồi dưỡng kỹ năng giúp giáo viên phát hiện học sinh năng khiếu thể thao; bồi dưỡng nâng cao năng lực trọng tài cho giáo viên giáo dục thể chất.

III. Thành phần, thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức

1. Thành phần đại biểu

- Ban tổ chức, các chuyên gia, báo cáo viên.

- Các sở giáo dục và đào tạo: mỗi đơn vị cử 01 chuyên viên và 05 giáo viên cốt cán làm công tác giáo dục thể chất

2. Thời gian: 02 ngày/ 01 địa điểm, dự kiến tháng 11 năm 2020.

3. Địa điểm: dự kiến tại 02 miền Nam, Bắc (thời gian và địa điểm cụ thể sẽ theo công văn triệu tập).

4. Hình thức tổ chức: Tập trung trực tiếp.

IV. Kinh phí

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo đảm nhiệm kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng, trích từ nguồn kinh phí cấp cho Vụ Giáo dục Thể chất năm 2020.

2. Đơn vị cử cán bộ tham gia: Đảm nhiệm kinh phí đi, về, ăn ở và các khoản chi phí khác theo quy định hiện hành.

V. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Giáo dục Thể chất

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, nội dung và tổ chức lớp Bồi dưỡng đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- Chuẩn bị tài liệu bồi dưỡng, mời báo cáo viên và đại biểu tham dự.

2. Các sở giáo dục và đào tạo

- Chuẩn bị nội dung báo cáo, đề xuất, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm trong quá trình quản lý, chỉ đạo tổ chức hoạt động thể thao.

- Cử đúng thành phần, đủ số lượng tham dự lớp bồi dưỡng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị căn cứ vào kế hoạch trên triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Sở GD&ĐT (để t/h);
- Sở GD, KH&CN Bạc Liêu (để t/h);
- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Kế hoạch 680/KH-BGDĐT năm 2020 về bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ tổ chức hoạt động thể thao cho đội ngũ nhà giáo cốt cán làm công tác giáo dục thể chất do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • Số hiệu: 680/KH-BGDĐT
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Ngày ban hành: 28/08/2020
  • Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Người ký: Nguyễn Hữu Độ
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 28/08/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản