Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/KH-UBND

Lào Cai, ngày 25 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHÂN RỘNG MÔ HÌNH ĐƯA TRI THỨC TRẺ TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC VỀ LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN TẠI CÁC HTX NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động;

Căn cứ Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;

Căn cứ Quyết định số 2261/QD-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động;

Căn cứ Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của các hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình đưa tri thức trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học về làm việc có thời hạn tại hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục thu hút, tuyển dụng tri thức trẻ có trình độ chuyên môn phù hợp với nhu cầu của các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay về công tác, làm việc tại các HTX nông nghiệp.

- Nhằm nhân rộng, phát huy hiệu quả mô hình thí điểm đưa tri thức trẻ tốt nghiệp đại học về làm việc có thời hạn tại các HTX nông nghiệp, đồng thời phát triể̉n đội ngũ cán bộ chuyên môn phát huy năng lực, chuyển giao khoa học công nghệ, tri thức nông nghiệp cho các HTX và thành viên HTX, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Việc thực hiện nhân rộng thí điểm mô hình đưa tri thức trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học về làm việc có thời hạn tại các HTX nông nghiệp phải xuất phát từ nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh của các HTX, không thực hiện hỗ trợ tràn lan gây lãng phí đối với ngân sách nhà nước.

- Ưu tiên tri thức trẻ là người địa phương, do hợp tác xã lựa chọn, đề xuất;

- Quá trình thực hiện hỗ trợ phải tuân thủ, đảm bảo đầy đủ các quy định tại Thông tư 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của các hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 và các quy định của pháp luật hiện hành.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục hỗ trợ thực hiện mô hình thí điểm theo Kế hoạch số 244/KH- UBND ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh Lào Cai

- Số lượng HTX: 05 HTX/05 huyện, thị xã, thành phố;

- Số cán bộ thí điểm: 05 người/05 HTX;

- Thời gian thực hiện: 03 năm, từ năm 2019-2021.

2. Nhân rộng mô hình thí điểm

2.1. Số lượng hợp tác xã thực hiện

- Số lượng HTX: 10 hợp tác xã/09 huyện, thị xã, thành phố (có danh sách các HTX kèm theo)

- Số cán bộ thí điểm: 10 người (mỗi hợp tác xã 01 người);

- Thời gian thực hiện: 03 năm (từ năm 2020 đến năm 2022).

2.2. Nội dung, điều kiện hỗ trợ

2.2.1. Nội dung hỗ trợ

Hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, nước sạch môi trường nông thôn và sản xuất, kinh doanh tổng hợp dịch vụ nông nghiệp) được hỗ trợ 01 lần thuê tối đa 01 lao động, có trình độ từ cao đẳng trở lên về làm việc có thời hạn tại hợp tác xã.

2.2.2. Điều kiện hỗ trợ, lựa chọn HTX và cán bộ tham gia thí điểm

a) Đối với hợp tác xã:

- Hợp tác xã tổ chức và hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

- Hợp tác xã hoạt động từ loại khá trở lên được đánh giá theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Có hoạt động liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản, ưu tiên các hợp tác xã sản xuất theo phương thức sau:

+ Sản xuất theo quy trình hợp đồng của doanh nghiệp hoặc tham gia trong chuỗi giá trị nông sản an toàn, chất lượng cao hoặc vùng nguyên liệu phục vụ sơ chế, chế biến hoặc xuất khẩu.

+ Áp dụng công nghệ tiên tiến hoặc công nghệ cao hoặc các tiêu chuẩn quy chuẩn để sản xuất nông sản an toàn, bền vững, bảo vệ môi trường.

- Có phương án sản xuất kinh doanh cụ thể, khả thi hiệu quả; có phương án sử dụng lao động phù hợp hiệu quả đối với dự kiến tuyển dụng về làm việc cho hợp tác xã và ký kết hợp đồng lao động với người lao động theo quy định Luật lao động và các văn bản hướng dẫn.

- Chỉ áp dụng đối với hợp tác xã tuyển dụng cán bộ chuyên môn theo nội dung chính sách hoặc cán bộ chuyên môn mới làm việc tại các hợp tác xã từ thời điểm Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính có hiệu lực.

- Hợp tác xã phải có nhu cầu nguyện vọng thực sự, phù hợp với thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của HTX và có đơn đề nghị hỗ trợ.

b) Đối với tri thức trẻ được tuyển dụng

- Tiêu chuẩn chuyên môn: Lĩnh vực chuyên môn của tri thức trẻ được tuyển chọn phù hợp với lĩnh vực hoạt động của hợp tác xã theo phân loại tại Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Độ tuổi: Đối với nữ không quá 35 tuổi và nam không quá 40 tuổi; có sức khoẻ đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ theo vị trí hợp đồng lao động;

- Có cam kết làm việc tại hợp tác xã; phải chịu bồi thường kinh phí do nhà nước và hợp tác xã đã chi trả nếu tự ý phá vỡ hợp đồng lao động đã ký kết.

- Ưu tiên các trường hợp sau:

+ Cán bộ kỹ thuật, cán bộ kế toán để hỗ trợ quản trị, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh phù hợp với nhu cầu và lĩnh vực hoạt động chính của hợp tác xã;

+ Có sự hiểu biết về hợp tác xã;

+ Là con em thành viên hợp tác xã, sống ở địa phương;

+ Những người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn (bằng Đại học các chuyên ngành khác nhau: Thạc sỹ, Tiến sỹ).

3. Kinh phí thực hiện

- Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách Trung ương hỗ trợ 100% từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020, ngân sách tỉnh theo Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai.

- Mức lương tối thiểu vùng (áp dụng theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ) x15 hợp tác xã x 01 cán bộ/HTX x 36 tháng.

- Tổng kinh phí thực hiện: 1.752.240.000 đồng (Một tỷ bảy trăm năm mươi hai triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng), trong đó:

+ Năm 2020: Hỗ trợ 15 HTX/15 người/09 huyện, thị xã, thành phố (gồm 05 HTX thí điểm từ năm 2019 theo Kế hoạch số 244/KH-UBND và 10 HTX nhân rộng). Kinh phí thực hiện là: 600.000.000 đồng (đã giao tại Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh).

+ Năm 2021: Tiếp tục hỗ trợ 15 HTX/15 người/09 huyện, thị xã, thành phố. Khái toán kinh phí: 664.920.000 đồng.

+ Năm 2022: Thực hiện hỗ trợ 10 HTX nhân rộng tại 09 huyện, thị xã, thành phố. Khái toán kinh phí thực hiện: 487.320.000 đồng

(Có biểu kinh phí kèm theo)

Lưu ý: Mức lương tối thiểu vùng hỗ trợ cho các tri thức trẻ làm việc tại các HTX được áp dụng đảm bảo phù hợp với quy định hàng năm của Trung ương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Phát triển nông thôn)

- Là cơ quan chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện mô hình thí điểm đưa tri thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc tại các hợp tác xã nông nghiệp;

- Hàng năm xây dựng kế hoạch kinh phí gửi Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt; căn cứ kế hoạch kinh phí được UBND tỉnh giao tổ chức phân bổ kinh phí cho các HTX thí điểm.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và hỗ trợ nâng cao năng lực cho các tri thức trẻ được tham gia mô hình thí điểm làm việc tại các HTX.

- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá thực hiện sơ kết, tổng kết định kỳ hàng năm về thực hiện các quy định có liên quan về quản lý, sử dụng lao động thuộc diện hỗ trợ cán bộ trẻ về làm việc ở hợp tác xã và hiệu quả của mô hình thí điểm này. Trong quá trình triển khai thực hiện cần kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện tại cơ sở, định kỳ báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh về kết quả triển khai thí điểm và những vấn đề vướng mắc ngoài thẩm quyền: Báo cáo 6 tháng (trước ngày 05/6 hàng năm và báo cáo năm trước ngày 05/12 của năm).

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Căn cứ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Trung ương phân bổ, tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Phát triển nông thôn) để cấp kinh phí cho các HTX có mô hình thí điểm đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan kiểm tra, giám sát và tổng hợp chung phát triển HTX hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Giao cho phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn /Kinh tế hướng dẫn các hợp tác xã nông nghiệp thực hiện thí điểm lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ các tri thức trẻ về làm việc có thời hạn theo đúng quy định.

- Tư vấn hướng dẫn các hợp tác xã tuyển chọn cán bộ phù hợp về chuyên môn kỹ thuật cho các hợp tác xã có nhu cầu. Tiếp tục phối hợp với Sở NN và PTNT chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giúp đỡ các HTX trong việc tư vấn, giới thiệu một số cơ cấu cây trồng vật nuôi mới cho các HTX nhằm phát huy tốt hiệu quả sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá, báo cáo việc thực hiện quy định có liên quan về quản lý, sử dụng lao động thuộc diện hỗ trợ tri thức trẻ về làm việc tại các hợp tác xã nông nghiệp về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo định kỳ 6 tháng (trước ngày 30/5) và 01 năm (trước ngày 30/11) của năm.

4. Hợp tác xã nông nghiệp

- Căn cứ các văn bản hướng dẫn và điều kiện hỗ trợ tuyển dụng tri thức trẻ đảm bảo theo đúng quy định.

- Tự chủ và tự quyết trong việc tuyển dụng cán bộ tham gia thí điểm hỗ trợ đúng quy định;

- Sử dụng kinh phí được cấp hỗ trợ đúng mục đích, chế độ theo quy định. Ngoài phần kinh phí hỗ trợ của nhà nước, các hợp tác xã căn cứ tình hình hoạt động và mức độ làm việc của các tri thức trẻ, có thể hỗ trợ thêm cho người lao động để nâng cao nguồn thu nhập và chất lượng, hiệu quả của đội ngũ cán bộ.

- Đề xuất, kiến nghị thay đổi hoặc chấm dứt hợp đồng đối với đội ngũ cán bộ không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ sau 6 tháng làm việc tại hợp tác xã.

- Sau khi kết thúc thời hạn hợp đồng với các tri thức trẻ theo kế hoạch, HTX căn cứ mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tri thức trẻ để có thể thoả thuận để ra hạn hợp đồng hoặc kết nạp bổ sung tri thức trẻ vào thành viên HTX, các chế độ chính sách đối với lao động do HTX thoả thuận và chi trả theo quy định.

- Hàng năm có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện về UBND cấp huyện, thị xã, thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch nhân rộng mô hình thí điểm đưa tri thức trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học về làm việc có thời hạn tại các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

 


Nơi nhận:
- TT TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở: NNPTNT, TC, KHĐT, Nội vụ, LĐTBXH;
- Liên minh HTX tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Chi cục Phát triển nông thôn;
- CVP, PCVP2;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NLN1,2,3, TH1,3, NC2.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh