Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 654/KH-UBND

An Giang, ngày 06 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG BỐ KẾ HOẠCH CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP

Căn cứ Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI);

Căn cứ Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020;

Căn cứ Kế hoạch 329/KH-UBND , ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc giám sát và công bố kết quả giải quyết thủ tục hành chính, hồ sơ liên quan trực tiếp doanh nghiệp, nhà đầu tư;

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị công bố Kế hoạch công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp với một số nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Tăng cường công tác thông tin và truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về tầm quan trọng của việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo điều hành.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác phối hợp, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính, việc công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại các cấp chính quyền.

II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

1. Triển khai giai đoạn 2 (bắt đầu từ ngày 01/01/2017) của Kế hoạch 329/KH-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc giám sát và công bố kết quả giải quyết thủ tục hành chính, hồ sơ liên quan trực tiếp doanh nghiệp, nhà đầu tư:

- Cấp tỉnh: tất cả các Sở, ngành- Công bố thông tin từ tháng 01/2017, tất cả các sở, ngành cấp tỉnh (ngoại trừ Công an, Quân sự, Tòa án, Viện Kiểm sát, Thanh tra tỉnh).

- Cấp huyện: tất cả 11 huyện, thị, thành phố. Trong đó, tập trung một số lĩnh vực: đăng ký kinh doanh, đất đai, thuế, thanh toán kho bạc, lao động, giấy phép xây dựng…

2. Thông tin kết quả khảo sát thực tế và tổng hợp ý kiến phản ánh của xã hội, của doanh nghiệp về những nội dung thực hiện giai đoạn 1 (từ ngày 01/7/2016 đến tháng 12/2016) thực hiện Kế hoạch 329/KH-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện về công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính, hồ sơ liên quan trực tiếp doanh nghiệp, nhà đầu tư của 8 Sở, ngành thực hiện giai đoạn 1; những khó khăn, vướng mắc.

4. Thảo luận những vấn đề có liên quan khi triển khai giai đoạn 2.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN

1. Thời gian: Dự kiến 01 buổi ngày 16/12/2016.

2. Ðịa điểm: Hội trường Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (Số 16C đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

3. Thành phần:

3.1. Khách mời: Lãnh đạo VCCI Cần Thơ;

3.2. Cấp tỉnh:

- Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Nội chính, Văn phòng Tỉnh ủy;

- Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội, Văn phòng HĐND tỉnh;

- Các Sở, ngành cấp tỉnh (gồm lãnh đạo đơn vị và Chánh Văn phòng);

- Một số doanh nghiệp tiêu biểu (mỗi huyện, thị, thành phố mời 01 hoặc 02 doanh nghiệp, còn lại tập trung mời các doanh nghiệp ở thành phố Long Xuyên gồm nhiều loại hình doanh nghiệp)

3.3. Cấp huyện:

- Lãnh đạo cấp ủy, HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND cấp huyện và các Phòng, đơn vị: Nội vụ, Lao động-Thương binh và Xã hội, Kinh tế/Kinh tế hạ tầng (Quản lý đô thị của Long Xuyên, Châu Đốc, Tân Châu), Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên – Môi trường, Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước huyện.

3.4. Cơ quan báo đài:

- Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Thông tấn xã Việt Nam.

- Các báo có cơ quan thường trú tại tỉnh An Giang.

4. Kinh phí tổ chức: sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của Ban Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh.

IV. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị.

- Dự trù kinh phí và thanh toán theo quy định; phụ trách công tác hậu cần đảm bảo cho công tác tổ chức hội nghị.

- Lập danh sách và phát hành thư mời hội nghị.

2. Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang: phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện video clip phóng sự về kết quả thực hiện giai đoạn 1, phỏng vấn ý kiến của xã hội, của doanh nghiệp... phục vụ tại hội nghị.

3. Báo An Giang: xây dựng Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện về công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính, hồ sơ liên quan trực tiếp doanh nghiệp, nhà đầu tư của 8 Sở, ngành thực hiện giai đoạn 1; những khó khăn, vướng mắc; phương hướng thực hiện trong thời gian tới.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Thông tin và kết nối mời lãnh đạo VCCI Cần Thơ tham dự Hội nghị.

- Đề xuất danh sách doanh nghiệp mời tham dự Hội nghị.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị công bố Kế hoạch công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị liên hệ Văn phòng UBND tỉnh để thống nhất giải quyết và tổng hợp báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

DANH SÁCH

CÁC CƠ QUAN CẤP TỈNH THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Sở Nội vụ

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

5. Sở Công Thương

6. Sở Khoa học và Công nghệ

7. Sở Tài chính

8. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

9. Sở Ngoại vụ

10. Sở Giao thông vận tải

11. Sở Y tế

12. Sở Xây dựng

13. Sở Thông tin và Truyền thông

14. Sở Giáo dục và Đào tạo

15. Sở Y tế

16. Ban Quản lý Khu Kinh tế

17. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

18. Cục Thuế tỉnh

19. Cục Hải quan

20. Kho bạc Nhà nước tỉnh

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Kế hoạch 654/KH-UBND năm 2016 tổ chức Hội nghị công bố Kế hoạch công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp do tỉnh An Giang ban hành

  • Số hiệu: 654/KH-UBND
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Ngày ban hành: 06/12/2016
  • Nơi ban hành: Tỉnh An Giang
  • Người ký: Lê Văn Nưng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 06/12/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản