Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/KH-UBND

Lào Cai, ngày 24 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI KHU VỰC NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2017 - 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng đời sống văn hóa cho người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2017 - 2020”, theo đề nghị của Liên đoàn Lao động tỉnh tại văn bản số 662/LĐLĐ ngày 22/01/2020, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động; tăng cường xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, rèn luyện nâng cao sức khỏe cho người lao động.

- Xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, tạo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần tăng năng suất lao động, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng đời sống văn hóa cho người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện, phù hợp và hiệu quả.

- Phát huy mọi nguồn lực trong xã hội và người lao động nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

II. MỤC TIÊU

- 80% người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

- 85% người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có tổ chức công đoàn được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

- 100% công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có báo cáo viên pháp luật; 100% báo cáo viên được tập huấn nghiệp vụ về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; 70% công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có tủ sách hoặc ngân sách pháp luật.

- 100% người sử dụng lao động và người lao động ở các khu công nghiệp được tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa.

- 100% khu công nghiệp hoàn thành phê duyệt quy hoạch phát triển thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân, người lao động. Trong đó có từ 25% đến 50% khu công nghiệp đã hoạt động xây dựng được Trung tâm Văn hóa - Thể thao.

- Trên 70% doanh nghiệp tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống cho người lao động tại doanh nghiệp.

- Trên 70% người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao.

- 80% “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- 100% doanh nghiệp có 01 số Báo Lao động hằng ngày phục vụ người lao động.

III. NỘI DUNG

1. Khảo sát xác định nhu cầu của các doanh nghiệp về tuyên truyền pháp luật và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

- Quy mô và đối tượng khảo sát: 100 doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai với 1.000 phiếu khảo sát (900 phiếu với người lao động và 100 phiếu với người sử dụng lao động).

- Hình thức khảo sát: Tổ chức lấy ý kiến của người lao động và người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước về công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở qua việc trả lời trực tiếp bằng các phiếu hỏi - đáp.

- Nội dung khảo sát:

+ Khảo sát thực trạng nhận thức và tình hình chấp hành pháp luật lao động, nhu cầu của người lao động, người sử dụng lao động về pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp, quyền, lợi ích, nghĩa vụ của người lao động.

+ Khảo sát thực trạng đời sống văn hóa của người lao động ở doanh nghiệp; xác định nhu cầu về đời sống văn hóa ở cơ sở của người lao động; việc chấp hành pháp luật về văn hóa của người sử dụng lao động ở doanh nghiệp.

- Phân công thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Liên đoàn Lao động tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sờ Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Giao thông vận tải - Xây dựng; Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh; các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh.

2. Biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật

- Nội dung:

+ Biên soạn, in ấn, cấp phát tài liệu tuyên truyền, phổ biến về pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, lợi ích, nghĩa vụ của người lao động cho phù hợp với các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước như: Tờ rơi, tranh, áp phích, sách hỏi - đáp về các chính sách pháp luật lao động theo quy định và các văn bản hướng dẫn thi hành.

+ Biên soạn tài liệu về: Pháp luật văn hóa, nếp sống văn hóa, tác phong lao động công nghiệp; yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh trong công nhân lao động; kỹ năng tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; các nội dung và tiêu chí xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại doanh nghiệp...

- Phân công thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Liên đoàn Lao động tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tư pháp; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính.

3. Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho người sử dụng lao động và người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

- Đối tượng tham gia bồi dưỡng: Người sử dụng lao động; cán bộ công đoàn và cán bộ nòng cốt làm công tác tuyên truyền trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

- Quy mô và thời gian: Tổ chức 4 lớp, 100 người/lớp, mỗi lớp 01 ngày.

- Nội dung:

+ Kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật; kiến thức pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan.

+ Kỹ năng tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Các nội dung và tiêu chí xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại doanh nghiệp.

- Phân công thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Cơ quan phối hợp: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh; các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh.

4. Tổ chức các hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

- Đối tượng tham gia: Người sử dụng lao động và người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Quy mô và thời gian: Tổ chức 20 hội nghị, 80 người/hội nghị, mỗi hội nghị 01 ngày.

- Nội dung:

+ Tuyên truyền, phổ biến về pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, lợi ích, nghĩa vụ của người lao động trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước như: Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Việc làm, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn, vệ sinh lao động, Luật Doanh nghiệp... và các văn bản hướng dẫn thi hành.

+ Tuyên truyền về: Pháp luật văn hóa, nếp sống văn hóa, tác phong lao động công nghiệp; yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp vận động xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong công nhân lao động; kỹ năng tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; các nội dung và tiêu chí xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại doanh nghiệp, vv...

- Phân công thực hiện

+ Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

+ Cơ quan phối hợp: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài chính; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; Hội Doanh nhân Cựu chiến binh; các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh.

5. Triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng đời sống văn hóa thông qua các phương tiện thông tin đại chúng

- Nội dung, hình thức:

+ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng đời sống văn hóa liên quan đến các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và quyền, nghĩa vụ công dân cho người lao động, người sử dụng lao động thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Lào Cai; Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai và các Cổng thông tin điện tử thành viên; Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố; Trang Website của các đơn vị, vv...

+ Tư vấn pháp luật trên Trang web Công đoàn Lào Cai; xây dựng chuyên mục “Lao động và Công đoàn” trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; mở chuyên trang “Lao động và Công đoàn” trên Báo Lào Cai, Báo Lao động; tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, bảng tin nội bộ của doanh nghiệp, vv...

- Phân công thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Cơ quan phối hợp: Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Tài chính; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Báo Lào Cai; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai; Cổng thông tin điện tử của UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành có liên quan; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh; các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh.

6. Xây dựng bảng tin tại các doanh nghiệp

- Đối tượng thụ hưởng: Người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Quy mô: 50 bảng tin tại 50 doanh nghiệp.

- Nội dung: Văn bản pháp luật của Đảng và Nhà nước, của Tỉnh ủy; Nghị quyết của HĐND tỉnh; Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh; Nghị quyết của các cấp công đoàn... liên quan đến pháp luật lao động, các pháp luật khác và đời sống văn hóa, quyền lợi, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động.

- Phân công thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tư pháp; các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh.

7. Xây dựng tủ sách pháp luật tại các doanh nghiệp

- Đối tượng thụ hưởng: Người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Quy mô: 30 tủ sách tại 30 doanh nghiệp, 100 đầu sách/tủ.

- Nội dung: Các đầu sách về văn bản luật, chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động như: Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Doanh nghiệp... và các văn bản dưới luật liên quan đến pháp luật lao động, các pháp luật khác; sách hỏi đáp về pháp luật văn hóa và các nội dung về quan hệ lao động, vv...

- Phân công thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh.

8. Trang bị Báo Lao động phục vụ người lao động tại các doanh nghiệp

- Đối tượng thụ hưởng: Người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

- Quy mô: Trang bị 365 tờ báo/năm/doanh nghiệp cho 200 doanh nghiệp.

- Phân công thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Liên đoàn Lao động tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh.

9. Tổ chức hội diễn văn nghệ, thể thao cho công nhân lao động ở các doanh nghiệp

- Đối tượng thụ hưởng: Người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Quy mô, địa điểm: Tổ chức 01 cuộc hội diễn văn nghệ, thể thao cho công nhân lao động ở Khu công nghiệp.

- Phân công thực hiện

+ Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Cơ quan phối hợp: Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Báo Lào Cai; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; Hội Doanh nhân Cựu chiến binh; các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh.

10. Tổ chức hội nghị tôn vinh doanh nghiệp, cán bộ quản lý và người lao động giỏi, lao động sáng tạo

- Đối tượng thụ hưởng: cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện xây dựng đời sống văn hóa cho người lao động gồm: Doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc về xây dựng đời sống văn hóa; Doanh nhân đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu, xuất sắc. Người lao động; các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

- Quy mô: Tổ chức 01 hội nghị

- Phân công thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

+ Cơ quan phối hợp: Liên đoàn Lao động tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Báo Lào Cai; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; Hội Doanh nhân Cựu chiến binh; các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh.

11. Tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện đề án

- Quy mô: Tổ chức 01 hội nghị.

- Phân công thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Liên đoàn Lao động tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tư pháp; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai; Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai; UBND thành phố Lào Cai; UBND huyện Bảo Thắng; Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; Hội Doanh nhân Cựu chiến binh; các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh.

IV. KHÁI TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN

Khái toán kinh phí thực hiện kế hoạch năm 2020 là: 2.955.600.000 đồng. Trong đó:

- Ngân sách địa phương: 619.000.000 đồng.

- Ngân sách công đoàn: 309.500.000 đồng.

- Doanh nghiệp đóng góp: 2.027.100.000 đồng.

(Khái toán kinh phí thực hiện kèm theo)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên đoàn Lao động tỉnh

- Chủ trì, phối hợp, chịu trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

- Đảm bảo kinh phí từ ngân sách công đoàn cho các hoạt động liên quan tại Kế hoạch này.

2. Sở Tài chính: Căn cứ khả năng ngân sách địa phương, cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí và quản lý sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định.

3. Các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao và điều kiện, tình hình thực tế để triển khai thực hiện kế hoạch trên cơ sở sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương, ngân sách công đoàn, lồng ghép với các chương trình, dự án, kế hoạch khác và tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh.

4. Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì các hoạt động tại Kế hoạch này có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết và dự toán kinh phí năm 2020 gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt; gửi 01 bản kế hoạch và dự toán kinh phí năm 2020 về Liên đoàn Lao động tỉnh để theo dõi, tổng hợp báo cáo.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng đời sống văn hóa cho người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2017 - 2020” trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020; đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Liên đoàn Lao động tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- TT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành: Văn hóa-TTDL, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động -TBXH, Thông tin và truyền thông, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; Hội Doanh nhân CCB tỉnh;
- Các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh;
- Đài PT - TH tỉnh, Báo Lào Cai
- CVP, PCVP3;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH2,3, VX2,4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Hưng

 

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI KHU VỰC NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2017 - 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI NĂM 2020

(Kèm theo Kế hoạch số: 65/KH-UBND ngày 24/02/2020 của UBND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: Đồng

TT

Nội dung

Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí

Ngân sách địa phương

Ngân sách công đoàn

Doanh nghiệp

1

Khảo sát xác định nhu cầu của các doanh nghiệp về tuyên truyền pháp luật và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở (01 cuộc)

200.000.000

100.000.000

50.000.000

50.000.000

2

Biên soạn tài liệu tuyên truyền (8.000 cuốn)

200.000.000

100.000.000

50.000.000

50.000.000

3

Tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (4 lớp, 100 người/lớp)

75.600.000

 

 

75.600.000

4

Tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở (20 hội nghị, 80 người/hội nghị)

308.000.000

154.000.000

77.000.000

77.000.000

5

Triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng đời sống văn hóa thông qua các phương tiện thông tin đại chúng

300.000.000

150.000.000

75.000.000

75.000.000

6

Xây dựng bảng tin tại 50 doanh nghiệp (50 cái)

1.000.000.000

 

 

1.000.000.000

7

Xây dựng 30 tủ sách tại các doanh nghiệp (100 đầu sách/tủ)

150.000.000

 

 

150.000.000

8

Trang bị Báo lao động phục vụ công nhân lao động tại các doanh nghiệp (365 tờ/năm/doanh nghiệp x 200 doanh nghiệp)

292.000.000

 

 

292.000.000

9

Tổ chức hội diễn văn nghệ, thể thao cho công nhân lao động ở các doanh nghiệp (01 hội diễn)

200.000.000

 

 

200.000.000

10

Tổ chức hội nghị tôn vinh doanh nghiệp, cán bộ quản lý và người lao động giỏi, lao động sáng tạo

200.000.000

100.000.000

50.000.000

50.000.000

11

Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện đề án

30.000.000

15.000.000

7.500.000

7.500.000

Tổng cộng

2.955.600.000

619.000.000

309.500.000

2.027.100.000