Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/KH-UBND

Lào Cai, ngày 21 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN AN NINH, TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀ N TỈNH LÀO CAI NĂM 2020

Căn cứ Chỉ thị số: 59-CT/TU ngày 27/12/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai về lãnh đạo nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch số: 369/KH-UBND-m, ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2020;

Căn cứ văn bản số: 319/UBND-QLĐT ngày 21/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc thực hiện Chỉ thị số: 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số: 100/2019/NĐ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Công an tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số: 217/TTr-CAT-PV01, ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Công an tỉnh Lào Cai về việc đề nghị ban hành Kế hoạch triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020,

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã nhằm bảo đảm triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả.

2. Phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2019; Luật phòng, chống tác hại của rượu bia năm 2019 đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật; nhằm chuyển biến, nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ ổn định tình hình, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

3. Công tác triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự phải được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đúng chức năng, nhiệm vụ; đa dạng về hình thức, phù hợp và gắn với nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Công tác triển khai thi hành Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019

1.1. Tập huấn chuyên sâu nội dung Luật

- Biên soạn, in ấn tài liệu tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm thống nhất nhận thức, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2020;

1.2. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật triển khai Luật

Nghiên cứu, đề xuất danh mục các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND tỉnh ban hành để triển khai thi hành Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh;

- Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2020.

1.3. Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019”

Đối tượng dự thi: Cán bộ, công chức, viên chức chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Lào Cai.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

1.4. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 cho nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là đồng bào dân tộc vùng biên giới bằng các hình thức như phát tờ rơi, tờ gấp pháp luật để nhân dân hiểu, nắm rõ và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh.

2. Công tác triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2019

2.1. Tập huấn chuyên sâu nội dung Luật

Tổ chức tập huấn chuyên sâu nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là những người làm công tác liên quan trực tiếp đến quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh Lào Cai;

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã;

- Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2020;

2.2. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn áp dụng pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

- Đối tượng kiểm tra: Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh;

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2020.

3. Công tác triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2019

3.1. Tập huấn chuyên sâu nội dung Luật

Tổ chức tập huấn chuyên sâu nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh để nâng cao nhận thức, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với người nước ngoài, góp phần tích cực vào công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh Lào Cai;

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã;

- Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2020;

3.2. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan Luật

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, rà soát, đề xuất ban hành (nếu có) các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan;

- Thời gian thực hiện: Theo quy định của pháp luật.

4. Triển khai thi hành Luật phòng, chống tác hại của rượu bia

4.1. Tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn toàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh Lào Cai;

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện;

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

4.2. In ấn tờ rơi, tờ gấp pháp luật và giao cho lực lượng làm công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông để cấp phát cho nhân dân, người vi phạm nhằm tuyên truyền, phổ biến về tác hại của rượu, bia, các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu bia. Qua đó nâng cao nhận thức, hạn chế sử dụng bia, rượu.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh Lào Cai;

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện;

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tổ chức triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đẩy mạnh hoạt động giám sát thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức;

2. Giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai triển khai thi hành kế hoạch này trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí tổ chức thực hiện Kế hoạch; thực hiện công tác quyết toán theo quy định của pháp luật;

- Kết thúc Kế hoạch, tổng hợp xây dựng báo cáo gửi UBND tỉnh.

3. Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí cho các đơn vị để tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

4. Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo công tác triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự đến từng thôn bản, cụm dân cư. Tổ chức sơ kết, tổng kết kế hoạch theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo TU;
- Uỷ ban MTTQ tỉnh;
- Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Tỉnh đoàn;
- Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH BĐBP tỉnh;
- Thành viên HĐPBGD pháp luật tỉnh;
- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lãnh đạo VP;
- Ban BTVPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH3, NC1.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Hưng